Przetargi/Ogłoszenia

 

8.12.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu – zadanie nr 2”
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : Best Sport Pro” Sp. z o.o.
34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 5
Oferowana kwota netto: 40.900.00 zł
brutto: 49.898.00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca był wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta.


8.12.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
„Wybór wykonawcy na dostawę używanego ratraka” - dla stoku narciarskiego w Przemyślu
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : SUDETY TECH Sp. z o.o.
58-308 Wałbrzych – Dziećmorowice
ul. Sienkiewicza 91
oferowana kwota : 199500,00 zł netto
243390,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca był wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta.
 


27.11.2009 

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ W PRZEMYŚLU
- ZADANIE NR 2 -

Numer ogłoszenia: 410718 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ W PRZEMYŚLU -Z A D A N I E NR 2 -.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania określony jest w umowie oraz w specyfikacji technicznej, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3.Realizacja prac objętych przedmiotem zamówienia będzie prowadzona w czasie normalnego użytkowania obiektu tzn. w czasie przebywania ludzi w obiekcie...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2009.

SEKCJA III: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl -pokój nr 04 parter.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, Przemyśl -sekretariat Ip.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* OFERTA

* UMOWA


23.11.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wybór wykonawcy dostawy 2 szt armatek śnieżnych wraz z wyposażeniem dla stoku narciarskiego w Przemyślu”.
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : EXDIM A.B.J.L. DYK S.C.
25-819 Kielce ul. Kolonia 41
oferowana cena : netto 136000 zł/2szt
brutto 165920 zł/ 2szt
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca był jedynym wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę nr 1 złożył także wykonawca :
SN SUPERSNOW Damian Dziubasik
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
oferowana cena : netto 147400 zł/ 2szt
brutto 179828 zł/ 2szt

Oferta nr 1 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Parametry techniczne oferowanych armatek śnieżnych, nie odpowiadają warunkom określonym przez zamawiającego w specyfikacji.
Stąd też na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oferta nr 1 została odrzucona.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


19.11.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy ratraka używanego dla stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura
 

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


13.11.2009 

POSiR zaprasza operatorów telefonii komórkowej do składania ofert na świadczenie usług połączeń komórkowych w okresie od 24 XII 2009 do 24 XII 2011.

Osobą upoważnioną do kontaktów w powyższej sprawie jest Pan Robert Kazimir,
tel.: 016 678 60 04 667 942 505
Oferty należy składać do dnia 20 XI 2009 roku


13.11.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy armatek 2 sztuk wraz z wyposażeniem do zaśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura
 

Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godz. 8,00 do 14,00 lub ze strony internetowej – adres www.posir.pl
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 04.12.2009
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r, poz. 1163 z późn. zm.)
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11.2009 do godz.10,00 w sekretariacie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
8. Termin związania z ofertą 30 dni.

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


13.11.2009 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Zamawiający Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, informuje, że w wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę dwóch sztuk armatek śnieżnych wraz z wyposażeniem, do zaśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu, wpłynęła jedna oferta. Oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny i na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została odrzucona.

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1. pkt 1 ustawy PZP, unieważnił
postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.


5.11.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy armatek 2 sztuk wraz z wyposażeniem do zaśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura


Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godz. 8,00 do 14,00 lub ze strony internetowej – adres www.posir.pl
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 27.11.2009
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 164 z 2006 r, poz. 1163 z późn. zm.)
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.11.2009 do godz.10,00 w
sekretariacie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
8. Termin związania z ofertą 30 dni.

 

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 


15.10.2009 

OGŁOSZENIE

Zamawiający tj Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, informuje o oddaleniu protestu na czynności zamawiającego, złożonego przez jednego z wykonawców. Oprotestowana szerokość robocza maszyny zaoferowanej przez wykonawcę, wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia określoną przez zamawiającego.


Informujemy ponadto, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, zamawiający uzyskał pisemne potwierdzenie parametrów technicznych, od producenta maszyny Cleanfix RA 431B, w których kwestionowana szerokość robocza wynosi 45cm, co jest zgodne z wymaganiami zamawiającego.


Zamawiający oddalił protest jako bezzasadny.

 


14.10.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wykładziny podłogowej dla hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30”
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : INVEST BIURO B. Ważny, P. Ważny
ul. Biskupa J. Pelczara 6, 35-312 Rzeszów
oferowana kwota netto: 30,00 zł/m2 x 1787,25 = 53 617,50 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca był jedynym wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył także wykonawca :
Oferta nr 1 :Best Sport Pro” SP z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
oferowana kwota netto: 29,00 zł/m2 x 1787,25 m2 = 51 830,25 zł.
Oferta nr 1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Parametry techniczne oferowanej wykładziny podłogowej, nie odpowiadają warunkom określonym przez zamawiającego w specyfikacji.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


12.10.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wyposażenia hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, część 2 -nagłośnienie”
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez : Sklep Muzyczny KAM-I
Ul. Dmowskiego 10, 18-400 Łomża
oferowana kwota : 3993,44 zł netto

Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę nr 1złożylo :
Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych
Ul. Ks.J. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów
Oferowana kwota : 5015,00 zł netto

Oferta nr 1 nie spełnia warunków określonych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej dla odtwarzacza CD/MP3 z interfejsem USB, numer artykułu 21.2300, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oferta nr 1 została odrzucona przez zamawiającego.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


9.10.2009 

OGŁOSZENIE


W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym dostawy maszyny do parkietu hali sportowej w Przemyślu, zamawiający tj Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje, o otrzymaniu protestu od jednego z wykonawców.
W związku z powyższym przetarg na dostawę maszyny do parkietu, zostanie rozstrzygnięty po rozstrzygnięciu protestu.

W załączeniu treść protestu: tutaj>>>


5.10.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wyposażenia hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30,część 3 –„Maszyna do czyszczenia parkietu”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : B.H. bas, Sławomir Ciszewski, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
oferowana kwota:- netto 20 600,00 zł
- brutto 25 132,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli :
- oferta nr 2 : P.H.U. MIXTUM s.c., Wilk Jarosław, Skura Stanisław Kazimierz, Skura Wiesław Jan, Niedzielska 108 A, 32-820 Szczurowa
oferowana kwota:- netto -----------------
- brutto 34 713,88 zł
- oferta nr 3 : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp z o.o., ul. J. Galla 29, 41-800 Zabrze
oferowana kwota:- netto 29 221,30 zł
- brutto 35 649,98 zł
Oferty nr 2 i nr 3 spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 


29.09.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30:
Część 1 – wykładzina podłogowa
Część 2 - nagłośnienie

 

Informacje dodatkowe:
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Terminy wykonania zamówienia określone są w specyfikacji technicznej wykonania wyposażenia hali sportowej załączonej do SIWZ.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 7.10.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Załączniki:

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* Załącznik 1: Oferta (modyfikacja 2 X 2009)

* Załącznik 2a: Umowa na dostawę nagłośnienia

* Załącznik 2b: Umowa (wykładzina podłogowa) (modyfikacja 2 X 2009)

* Załącznik 3: Specyfikacja techniczna dostawy wyposażenia (modyfikacja 2 X 2009)


28.09.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – część 1 wyposażenie”
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : Best Sport Pro” Sp z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
oferowana kwota:- netto 264 000,00 zł
- brutto 322 080,00 zł
 

W określonym, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie składania ofert, wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez w/w wykonawcę.
 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrany Wykonawca zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 


23.09.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu”
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
w częściach nr 2 i nr 4

1.Na podstawie art.93 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia :
- część 2 : wykładzina podłogowa
Złożone oferty : F.H.U. „KOWBUD” Rafał Kowalczyk, ul. Biskupa Glazera 8/42, 37-700 Przemyśl
oferowana kwota:- netto 51 200,00 zł,
- brutto 62 464,00 zł
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- część 4 : nagłośnienie
Złożone oferty : brak
Unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert - podstawa art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 


14.09.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30:


Informacje dodatkowe:
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8.00 do 14.00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie Internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Terminy wykonania zamówienia określone są w specyfikacji technicznej wykonania wyposażenia hali sportowej załączonej do SIWZ.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.09.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Załączniki:


* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Modyfikacja)

* Załącznik Nr 1: Oferta

* Załącznik Nr 2: umowa

* Załącznik Nr 3: specyfikacja (wyposażenie hali)

* Załącznik Nr 4: trybuna (pdf)

 

18 września 2009 r.
"W odpowiedzi na pytanie skierowane do zamawiającego informujemy, że nie możemy zmienić warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy i montażu wyposażenia hali sportowej w Przemyślu, w zakresie przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Oferent powinien spełnić wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone w rozdziale VI specyfikacji."

 


9.09.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
p.n. „Wymiana instalacji c.o.i wodociągowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu”
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROBIN
ul. Topolowa 92
37-700 Przemyśl
kwota oferty : 189222,24 zł netto
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył
- oferta nr 1 RETERMOZANEX S.C.
ul. Mnisza 8 – Przemyśl
kwota oferty: 191393,45 zł netto
- oferta nr 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”
ul. Św. Ducha 8 – Jarosław
kwota oferty : 383718,98 zł netto
Oferta nr 3 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została odrzucona.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 


11.09.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż parkietu w hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROBIN
ul. Topolowa 92
37-700 Przemyśl
kwota oferty : 53067,57 zł netto
Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert nie-podlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. I pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem: Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył
- oferta nr 1 : Zakład Obróbki i Handlu Drewnem
Gabriel Jamróz
36-122 Dzikowiec 110
Oferta nr 1 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została odrzucona.
4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 


124.08.2009 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postę­powania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż parkietu w hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30:

          Informacje dodatkowe

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiają­ce­go

w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 15,09.2009 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert

6. Oferty należy składać w terminie do dnia 1.09.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip

7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Załączniki:

*SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* Załącznik Nr 1: Oferta

* Załącznik Nr 2: Umowa

 


120.08.2009 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy hali sportowej oraz koncepcji boisk sportowych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 

2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę: erms Plus
Kamila Przybylska
ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek
kwota oferty : 74.450,00 zł netto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. I pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 7 ofert. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli:
- oferta nr 2 : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BATIMENT Sp.z.o.o.
ul. Czarnieckiego 7, 37-500 Jarosław
kwota oferty : 85.000,00 zł netto
oferta uzyskała 87,50pkt
- oferta nr 3 : Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa
„W.J. Jurasz” Sp.J.
ul. Mickiewicza 13/15, 39-300 Mielec
kwota oferty : 164.000,00 zł netto
oferta uzyskała 45,20pkt
- oferta nr 4 : Karpla Konsulting Sp.z.o.o.
ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków
kwota oferty : 140.000,00 zł netto
oferta uzyskała 53,20pkt
- oferta nr 5 : BeMM Architekci Sp.z.o.o.
ul. Tamka 38 lok. 802a, 00-,55 Warszawa
kwota oferty :130.000,00 zł netto
oferta uzyskała 57,30pkt
- oferta nr 6 :Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk
ul. Domowa 5, 37-700 Przemyśl
kwota oferty : 116.000,00 zł netto
oferta uzyskała 64,20pkt
- oferta nr 7 : Usługi Projektowe
mgr inż. Andrzej Dombrowski
ul. Chopina 12, 37-700 Przemyśl
Oferta nr 7 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została odrzucona.
 

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


119.08.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany instalacji c.o. i wodociągowej w hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30:


Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 09.10.2009
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.09.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.
 

Załączniki:

*SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* Załącznik Nr 1: Oferta

* Załącznik Nr 2: Umowa

* Załącznik Nr 3-4

Załącznik Nr 3-4 jest spakowany zipem i zawiera pliki pdf:

Projekt wewn. instalacji c.o. i wodociągowej Hala

Projekt Zagospodarowania - ZUD
Przedmiar Robót - instal. wodoc.
Przedmiar Robót - instalacje c.o.
Rzut - instalacja c.o.
Rzut-instalacja wodoc.


11.08.2009 

Informacja o wynikach naboru
Na stanowisko: księgowa w Dziale Finansowo Personalnym

Ogłoszenie do pobrania: tutaj >>>


31.07.2009 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul.Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy hali sportowej oraz koncepcji boisk sportowych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30.

 

Informacje dodatkowe:

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień:

30.11.2009 projekt budowlany z kosztorysem inwestorskimi przedmiarem robót
31.01.2010 projekt wykonawczy wraz ze szczegółową specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót
31.01.2010 koncepcja budowy boisk sportowych
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową, środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia oraz posiadają stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2009 do
godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy
ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (13.08.2009 - zmiana)

Załącznik: Mapa działki

 

Pytania i odpowiedzi:

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaki jest przewidywany okres realizacji inwestycji?
2. Czy zapis w SIWZ…” Obiekt powinien posiadać dwie kondygnacje, wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych, poddasze użytkowe, w którym należy zlokalizować pomieszczenia podręcznych magazynów, gospodarcze itp.”…należy rozumieć jako dwie kondygnacje + poddasze użytkowe?
3. Jaka jest powierzchnia działki objętej opracowaniem?
4. Jaka jest zakładana ilość miejsc parkingowych przy projektowanej rozbudowie Sali?
5. Czy dysponują Państwo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
6. Z naszego doświadczenia wynika, że kosztorys sporządzony na podstawie projektu budowlanego obarczony jest ok. 15% niedokładnością, gdyż to projekt wykonawczy precyzuje rozwiązania projektowe na tyle by były bazą do sporządzenia kosztorysu i przedmiaru. Na podstawie projektu budowlanego można wykonać kosztorys szacunkowy, natomiast to projekt wykonawczy jest podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Prosimy o sprostowanie tego zapisu w SIWZ.


W odpowiedzi na fax z dnia 12.08.2009, skierowany na adres zamawiającego w sprawie przetargu na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy hali sportowej oraz kompleksu boisk sportowych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30”, informujemy co następuje :
1. Rozpoczęcie inwestycji dotyczącej rozbudowy hali sportowej, przewidujemy w roku 2010. Czas realizacji zadania 2-3 lat.
2. Projektowany obiekt powinien posiadać dwie kondygnacje + poddasze użytkowe
3. Powierzchnia działek objętych opracowaniem wynosi :
- dla zadania - rozbudowa hali sportowej 0,6534 ha
- dla zadania – koncepcja boisk sportowych 0,8200 ha
4. Nie określamy ilości miejsc parkingowych. Jest to uzależnione od zagospodarowania działki przy uwzględnieniu rozbudowy hali sportowej i kompleksu boisk.
5. Zamawiający dysponuje decyzjami o warunkach zabudowy na oba zadania objęte postępowaniem przetargowym.
6. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego rozbudowy hali sportowej w terminie do 31.01.2010r. W przypadku koncepcji kompleksu boisk sportowych, należy opracować kosztorys szacunkowy.

 


27.07.2009 

Ogłoszenie o naborze
DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU
ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko księgowa

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :
Wymagania niezbędne :
Wykształcenie średnie ekonomiczne
Wymagania dodatkowe :
- 2 letni staż pracy jako pracownika samorządowego (udokumentowany),
- biegła umiejętność obsługi programu CDN OPTIMA,
- wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,
- znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
Ponadto kandydata powinna cechować :
- kreatywność i umiejętności organizacyjne,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
- bardzo dobra organizacja czasu i stanowiska pracy,
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem :
- wprowadzanie dokumentów towarowych do systemu,
- uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami,
- uzgadnianie rejestrów VAT (zakup towarów, sprzedaż)
- wystawianie faktur
3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać
oferta :
- list motywacyjny,
- życiorys (CV) uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania
i posiadane obywatelstwo,
- odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
W CV należy zawrzeć klauzulę :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz .926 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz 1458
z 2008r).
4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem
„Oferta na stanowisko księgowa w Dziale Finansowo Personalnym”
w terminie do dnia 03.08.2009 r. na adres Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.
Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Przemyskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji tj. od poniedziałku do piątku w godz 7.oo - 15.oo w sekretariacie.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej www.posir.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku głównym (I piętro) 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.

 


24.07.2009 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie n/w robót w hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30:

- cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej
- malowanie emulsyjne ścian
- wymiana okien ze stalowych na PCV


Informacje dodatkowe:

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4-parter (część hotelowa) lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających i dodatkowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie ujętymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
3. Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 5 września 2009 roku.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący odpowiednim doświadczeniem, siłą fachową i środkami finansowymi pozwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert
6. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.07.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat I p.
7. Termin związania z ofertą 30 dni.

Załączniki do pobrania:

* SIWZ na „Roboty malarskie  oraz wymiana okien”

* Załącznik Nr 1 : oferta (druk)

* Załącznik Nr 2: umowa

* Załącznik Nr 3 przedmiar

* Załącznik Nr 4 Specyfikacja techniczna malowania ścian

* Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania okien

* Załącznik nr 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania cyklinowania i lakierowania


27.04.2009 


22.04.2009 

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
pn. „Modernizacja sali kolumnowej”


Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Modernizacja sali kolumnowej” w obiektach hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, wybrano na wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROBIN z Przemyśla ul. Topolowa 92. Wykonawca ten złożył najkorzystniejsza ofertę.


17.04.2009 


Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. sportu w dziale Sportu i Rekreacji Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o naborze na stanowisko na młodszego referenta ds. sportu funkcjonujące w ramach działu Promocji i Sportu w Przemyślu z dnia 31 marca 2009 r. wpłynęło ogółem osiem ofert. W wyniku dokonanej w dniu 17 kwietnia 2009 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania tj. do rozmowy kwalifikacyjnej:


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania:

1. Sabina Chomka Przemyśl

2. Jadwiga Kolman Przemyśl

3. Bogumił Skwarczyński  Przemyśl

4. Krzysztof Szczurkowski Przemyśl


Przemyśl, dnia 17 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Marek Osiadacz
Zastępca Dyrektora POSiR

Wyniki I etapu rekrutacji do pobrania
tutaj (pdf) >>>


31.03.2009  Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w PRZEMYŚLU

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
młodszego referenta ds. sportu w dziale Promocji i Sportu

 

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj >>>
 


19.03.2009 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w sali kolumnowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu ul, Mickiewicza 30.

ogłoszenie o przetargu >>>

przedmiar elektryczny >>>

sala wielofunkcyjna >>>

SIWZ - modernizacja sali kolumnowej >>>


17.03.2009 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30
informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Modernizacja sali kolumnowej"
w obiekcie hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30.

Unieważnienie nastąpiło na podstawie art. 93 i art.146 ustawy prawo zamówień publicznych


9.03.2009  Przetarg:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w sali kolumnowej w obiekcie hali sportowej w Przemyślu ul, Mickiewicza 30


Informacje dodatkowe:


1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godz. 8,00 do 14,00 w pokoju nr 4 parter lub na stronie internetowej www.posir.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Okres realizacja przedmiotu zamówienia 2 m-ce
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy :
- posiadają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju działalności
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadnia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych
6. Przyjmuje się kryterium cenowe oceny ofert.
Cenę przedmiotu zamówienia należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót
7. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.03.2009 do godz.10,00 w siedzibie zamawiającego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip
8. Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Do pobrania:

 

a) ogłoszenie >>>
b)
przedmiar elektryczny >>>
c)
sala wielofunkcyjna przedmiar >>>
d)
SIWZ roboty budowlane >>>
 


07.II.2009 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Świadczenie usług w zakresie transportu osób w roku 2009".
Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę którą złożyła :

Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków
Malawa 21/1
37-740 Bircza

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

 


29.I.2009  Przetarg:

POSiR informuje, że rozpoczął procedurę przetargu na
Świadczenie usług w zakresie transportu osób w roku 2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w załączniku -->

Umowa w załączniku -->
 


21.I.2009  Przetarg:

POSiR informuje, że rozpoczął procedurę II przetargu na

ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY JARZYN I WARZYW w roku 2009.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w załączniku -->
 


13.I.2009  Przetarg:

POSiR informuje, że rozpoczął procedurę przetargu na

ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN I ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w roku 2009.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w załączniku -->