Przetargi / Ogłoszenia
ARCHIWUM: Przetargi 2015, Przetargi 2014, Przetargi 2013, Przetargi 2012, Przetargi 2011, Przetargi 2010, Przetargi 2009


 22.12.2016 

OGŁOSZENIE

o przetargu publicznym na zbycie majątku ruchomego (skutera śnieżnego)

należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)

w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 1. Miejsce i termin składania ofert
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  Termin : 05.01.2017 do godz. 10,00
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert
  POSIR ul. Mickiewicza 30  Przemyśl- sala kolumnowa I piętro
  termin : 05.01.2017 godz. 11,00

 1. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży
  Przemyśl ul. Pasteura (stok narciarski –górna stacja) w dni powszednie w godzinach 8,00-14,00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z panem Pawłem Juchą tel. 667 942 506

 

§ 2 Informacje o zbywanym skuterze śnieżnym

     Nazwa : skuter śnieżny „Yamaha-Viking III”

     Rok. prod. : 2004

     silnik : dwusuwowy

     paliwo : mieszanka

§ 3 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 5000 zł brutto, słownie : pięć tysięcy złotych, tym podatek VAT

§ 4 Wadium

 1. Wadium w wysokości 500 zł, słownie : pięćset złotych, należy wpłacić na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR, w terminie do 04.01.2017 do godziny 14,30
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 1. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży – załącznik nr 2.

 

§ 5 Oferta - wymagania

 1. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na załączonym formularzu-załącznik nr 1 , w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 05.01.2017 do godz. 10,00 .

  Podpisana i opieczętowana oferta powinna zawierać :
  - cenę brutto
  - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  - oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego skutera i że przyjmuje na siebie ewentualne skutki rezygnacji z oględzin
 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 2. została złożona po wyznaczonym terminie
 3. została złożona w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
 4. nie zawiera danych o których mowa w ust. 1
 5. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

    Załączniki :

 1. formularz ofertowy
 2. umowa sprzedaży

 7.12.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,45m2 w budynku usługowym usytuowanym na terenie KS Czuwaj przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.- okres najmu 3 lata

Licytacja odbędzie się w dniu 15.12.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2016 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego, usytuo­wa­nego w budynku usługowym przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj o pow. 53,45 m2 . z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub inną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. 22-go Stycznia 6, 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: parter budynku usługowego
  3. Powierzchnia całkowita: 53,45 m2
 2. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne podlicznik energii elektrycznej i wodomierz
 3. Lokal– może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gospodarczą np. gastronomiczną lub inną.
 4. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu.
 5. Najem przedmiotu najmu na okres 3 lat
 6. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy skontaktować się z panem Czesławem Malikiem tel. 691 966 715 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Kontakt w sprawie procedury przetargowej: pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl   tel;. 16 678 41 88 w dniach i godzinach j.w.

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 390,00zł brutto
  Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem lokalu użytkowego określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości      
 3. Cena czynszu nie obejmuje kosztów energii elektrycznej i wody zużytych przez Najemcę. Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego za zużyte media w przedmiocie najmu (energią elektryczna i woda), na podstawie re-faktur – płatnych w terminie 14-stu dni od otrzymania. Rozliczenie za media nastąpi na podstawie odczytów podliczników – licznika energii i wodomierza oraz faktur wystawionych Wynajmującemu przez dostawców mediów.

§ 4 Przetarg  ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 390,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż  10 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 15.12.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy, 
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwukrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych lub zniszczeń i usterek przedmiotu najmu, powstałych z winy najemcy. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Załączniki:

 1. Umowa najmu

 


 30.11.2016 

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTORA

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

 

o przetargu ustnym - licytacji na dzierżawę nieruchomości

przy ul. Pasteura w Przemyślu - stok narciarski – „osla łączka”

Licytacja odbędzie się w dniu 08.12.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny - licytację na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego – „ośla łączka”.

W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

§ 2  Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. ok. 1680m2

wraz z wyciągiem o niskim prowadzeniu liny

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :

Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 981/2 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie  z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny. 

 1. Obciążenia:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2016/2017 (od 15.12.2016 do 31.03.2017)

Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2  do niniejszego ogłoszenia.

 1. Zobowiązania dzierżawcy :

Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.

     Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2

 

§ 3 Czynsz

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy, zostaje określona w wysokości 2000zł brutto. Kwota zawiera podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP,), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 2000 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.12.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 600.zł (słownie: sześćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

  

Załączniki :

1. szkic graficzny  - załącznik nr 1

2. umowa dzierżawy – załącznik nr 2

 

 


 30.11.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

 

na dzierżawę terenu o pow. ok. 42,00m2 zlokalizowanego przy ul. Pasteura w Przemyślu, obok pawilonu w budowie, przy górnej stacji stoku narciarskiego na działce nr 981/1 obęb 212. Przedmiot dzierżawy może być wykorzystywany przez dzierżawcę do prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego w obiekcie nietrwale związanym z gruntem, ustawionym na dzierżawionym terenie.  

Licytacja odbędzie się w dniu 08.12.2016 o godz. 1000 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości-terenu o powierzchni ok.    42,00 m2, usytuowanego obok pawilonu w budowie, przy górnej stacji stoku narciarskiego ul,. Pasteura w Przemyślu na działce nr 981/1 obręb 212
 2. Wydzierżawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 Nieruchomość-opis

 1. Informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Pasteura Przemyśl – obok pawilonu w budowie- górna stacja stoku narciarskiego, działka nr 981/1 obręb 212
  2. Powierzchnia: ok. 42,00 m2
 2. Nieruchomość –
  1. Teren będący przedmiotem dzierżawy jest usytuowany na działce nr 981/1 obręb 212, będącej przedmiotem sprzedaży, co determinuje możliwość rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego za 14-sto dniowym okresem wypowiedzenia.
  2. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  3. Dzierżawa na okres 15.12.2016 – 14.12.2017 (12 m-cy)
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 :

     -  w sprawie przedmiotu dzierżawy : pan Paweł Jucha tel. 667 942 506

     - w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba tel; 16 678 41 88                  email : techniczny@posir.pl        

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu miesięcznego za przedmiot dzierżawy wynosi 400 zł brutto – w tym podatek VAT. Przewiduje się obniżenie czynszu o 50 % po sezonie zimowym tj w okresie 01.04.2017-14.12.2017.
 2. Stawka czynszu obejmuje dzierżawę terenu wraz z podatkiem od nieruchomości.

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP,), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu dzierżawnego  tj. 400 zł brutto.
 7. Postąpienie nie może być niższe niż  20 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 9. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 10. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 11. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 12. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 13. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 08.12.2016 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 420,00zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy, 
  2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości określonej w umowie na dzierżawę nieruchomości, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych.                                                                                                     Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

      Załączniki:

  1. Umowa dzierżawy

 15.11.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym -  licytacji,
na

 1. najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 117,14m2 zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i
 2. dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego o powierzchni 20 m2.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 23.11.2016 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl
ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny-licytację na:
  • najem lokalu użytkowego o pow.117,14m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną zlokalizowanego w budynku, usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i
  • dzierżawę nieruchomości - terenu przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział w licytacji poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa – reprezentacja zgodnie z wpisami do KRS, CEIDG.

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Lokalizacja:
  a) Adres: ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl
  b) stok narciarski –„osla łączka”
 2. Lokal użytkowy – opis
  a) Lokal użytkowy o pow. 117,14składa się z następujących pomieszczeń :
  - sala konsumpcyjna z bufetem o pow. 34,80 m2
  - magazyn podręczny o pow. 2,60 m2
  - toaleta dla personelu o pow. 2,60 m2
  - toalety damska i męska z wejściami od zewnątrz 12,14 m2
  - sala konsumpcyjna 65,00 m2
  b) Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  c) W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.
 3. Czynsz:
  • cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi 100zł netto,
   Słownie: sto złotych + podatek VAT.
  • Stawka dzienna czynszu obejmuje najem lokalu użytkowego wraz z podatkiem od nieruchomości.
  • Czynsz płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca, za dni w których czynny był wyciąg narciarski.

§ 3 Nieruchomość - teren pod mobilny punkt gastronomiczny

 1. opis nieruchomości
  Nieruchomość – część terenu sztucznego lodowiska, położona jest przy ul. Sanockiej w Przemyślu o powierzchni 20 m2. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od  ww. ulicy.  
 2. zasady korzystania z nieruchomości
  Na w/w nieruchomości dzierżawca może ustawiać swój mobilny punkt gastronomicznych – 1 szt, w miejscu uzgodnionym z panem Pawłem Juchą
 3. zobowiązania dzierżawcy
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 1
 4. czynsz
  Cena wywoławcza dziennego czynszu dzierżawnego w wysokości 20 zł netto plus podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie..
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 4. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 5. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu nettoprzedmiotu najmu- tj. 100 zł netto – najem lokalu użytkowego - ul. Pasteura (stok narciarski), 20 zł netto – dzierżawa terenu - ul Sanocka (sztuczne lodowisko)
 7. Postąpienie nie może być niższe niż10,00 PLN lub wielokrotność tej kwoty i dotyczy zarówno dzierżawy terenu jak najmu lokalu, przy czym jedno postąpienie podwyższa dzienną stawkę czynszu z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Pasteura o 5,00 PLN oraz dzienną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Sanockiej o 5,00 PLN.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 9. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 10. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 11. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia, zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 12. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 13. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR do chwili rozpoczęcia aukcjibez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 23.11.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR. Licytant przedkłada dowód uiszczenia wadium przed przystąpieniem do aukcji.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium wszystkich uczestników aukcjiprzepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana, na od 01.12.2016 do 31.03.2017.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości 1000 zł– z uwzględnieniem wpłaconego wcześniej wadium, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu nie wywiązywania się z umowy, zaległości czynszowych i innych.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Załączniki:

 1. Umowa dzierżawy/najmu

 14.11.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat
położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 28.11.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl
ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i wyposażeniem : kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, stoliki, krzesła i inne), usytuowanego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  3. Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
  Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 2. Obręb/działka: 207/1026
 3. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 4. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 5. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 6. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 8. Najem przedmiotu najmu od dnia 01.12.2016
 9. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 16 678 60 04 w godzinach j.w. lub mailem na adres: sport@posir.pl  Osoba do kontaktu: pan Robert Kazimir.

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 3000,00zł brutto
  Słownie: trzy tysiące złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najemcałości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia

§ 4 Przetarg  ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 3000,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 28.11.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl
  (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Załączniki:

 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 2. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 3. Umowa najmu

 

 


 4.11.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN
o przetargu ustnym -  licytacji,
na

 1. najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 117,14m2 zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i
 2. dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego o powierzchni 20 m2.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 15.11.2016 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny-licytację na:
  • najem lokalu użytkowego o pow.117,14m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną zlokalizowanego w budynku, usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i
  • dzierżawę nieruchomości - terenu przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział w licytacji poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa – reprezentacja zgodnie z wpisami do KRS, CEIDG.

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Lokalizacja
  a) Adres: ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl
  b) stok narciarski –„osla łączka”
 2. Lokal użytkowy – opis
  a) Lokal użytkowy o pow. 117,14 m2 składa się z następujących pomieszczeń :
  - sala konsumpcyjna z bufetem o pow. 34,80 m2
  - magazyn podręczny o pow. 2,60 m2
  - toaleta dla personelu o pow. 2,60 m2
  - toalety damska i męska z wejściami od zewnątrz 12,14 m2
  - sala konsumpcyjna 65,00 m2
  b) Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  c) W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.
 3. Czynsz
  a) cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi 100zł netto,
  Słownie: sto złotych + podatek VAT.
  b) Stawka dzienna czynszu obejmuje najem lokalu użytkowego wraz z podatkiem od nieruchomości.
  c) Czynsz płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca, za dni w których czynny był wyciąg narciarski.

 

§ 3 Nieruchomość - teren pod mobilny punkt gastronomiczny

 1. opis nieruchomości
  Nieruchomość – część terenu sztucznego lodowiska, położona jest przy ul. Sanockiej w Przemyślu o powierzchni 20 m2. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy.  
 2. zasady korzystania z nieruchomości
  Na w/w nieruchomości dzierżawca może ustawiać swój mobilny punkt gastronomicznych – 1 szt, w miejscu uzgodnionym z panem Pawłem Juchą
 3. zobowiązania dzierżawcy
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 1
 4. Cena wywoławcza dziennego czynszu dzierżawnego w wysokości 20 zł netto plus podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie..
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 4. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 5. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu nettoprzedmiotu najmu- tj. 100 zł netto – najem lokalu użytkowego - ul. Pasteura (stok narciarski), 20 zł netto – dzierżawa terenu - ul Sanocka (sztuczne lodowisko)
 7. Postąpienie nie może być niższe niż10,00 PLN lub wielokrotność tej kwoty i dotyczy zarówno dzierżawy terenu jak najmu lokalu, przy czym jedno postąpienie podwyższa dzienną stawkę czynszu z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Pasteura o 5,00 PLN oraz dzienną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Sanockiej o 5,00 PLN.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 9. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 10. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 11. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia, zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 12. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 13. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR do chwili rozpoczęcia aukcjibez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 15.11.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR. Licytant przedkłada dowód uiszczenia wadium przed przystąpieniem do aukcji.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium wszystkich uczestników aukcjiprzepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

 

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana, na od 01.12.2016 do 31.03.2017.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości 1000 zł– z uwzględnieniem wpłaconego wcześniej wadium, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu nie wywiązywania się z umowy, zaległości czynszowych i innych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 1. Umowa dzierżawy/najmu

 

 20.10.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,
na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 3 lat
położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 334,80 m2

Licytacja odbędzie się w dniu 04.11.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową oraz wyposażeniem : kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, stoliki, krzesła i inne), usytuo¬wa¬nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2 Lokal użytkowy
 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  3. Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
  4. Zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 9. Najem przedmiotu najmu od dnia 07.11.2016
 10. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 16 678 60 04 w godzinach j.w. lub mailem na adres : sport@posir.pl Osoba do kontaktu : pan Robert Kazimir.

§ 3 Czynsz
 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 3000,00zł brutto Słownie: trzy tysiące złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:
 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 3000,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 04.11.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy¬stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

§ 6 Umowa najmu
 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle¬gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.


Załączniki:
1) Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
2) Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
3) Umowa najmu


 14.10.2016 

 

O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6, zagospodarowanej kortami nr 3 i 4 o łącznej powierzchni 1275 m2 .

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 2872 w obrębie 202 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 2,40 ha, objęta KW Nr PR1P/00020021/9, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. 22-stycznia 6 w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana kortami nr 3 i 4 – 2 szt. o nawierzchni z mączki ceglanej
 4. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie może zmienić swojego dotychczasowego charakteru sportowo-rekreacyjnego, związanego z uprawianiem tenisa ziemnego, na kortach istniejących nr 3 i 4 na terenie nieruchomości. Dzierżawca może na swój koszt i własnym staraniem dokonać tymczasowego – okresowego zadaszenia dzierżawionej nieruchomości. Wydzierżawiający udostępni nieodpłatnie Dzierżawcy jedną toaletę. Dzierżawca przyjmuje na siebie obowiązek dbania o czystość i porządek w toalecie oraz zabezpieczenia w niezbędne środki higieny dla osób korzystających. Dzierżawca udostępni nieodpłatnie toaletę dla użytkowników stadionu podczas organizowanych imprez sportowych
 5. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Okres dzierżawy: 01.11.2016 – 30.04.2017 (6m-cy).
  Dodatkowe warunki dzierżawy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Zobowiązania Dzierżawcy :
  1. zobowiązany jest uzyskać zgodę Wydzierżawiającego oraz właściwych organów administracji  na wykonanie wszelkich prac budowlanych na nieruchomości– w tym także prac wymagających zgłoszenia.
  2. nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego zapłat za ulepszenia i nakłady poniesione w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.
  3. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych.
  4. Dzierżawca odpowiada za bezpieczeństwo ewentualnie wykonanego zadaszenia tymczasowego np. hali pneumatycznej na dzierżawionej nieruchomości i w przypadku powstania pożaru zadaszenia, odpowiada za skutki pożaru obejmującego swym zasięgiem teren Wydzierżawiającego.
  5. Dzierżawca w porozumieniu z Wydzierżawiającym wykona na swój koszt i własnym staraniem przyłącz elektryczny do dzierżawionej nieruchomości, łącznie z montażem podlicznika energii.
  6. Dzierżawca ponosi koszty energii elektrycznej zużytej dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości, łącznie z kosztami ewentualnego przekroczenia mocy zamówionej.
  7. Dzierżawca ponosi koszty zużytej wody dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości (np. zraszanie kortów tenisowych) – nie dotyczy wody zużytej w udostępnionych przez Wydzierżawiającego toaletach.
  8. Szczegółowo zakres zobowiązań Dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 500 zł
  Słownie : pięćset złotych, plus należny podatek VAT.
  Wysokość postąpienia 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno ustalone postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr Dyrektora POSiR w Przemyślu.
 12. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z Oferentem – Dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę , zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest :
  - wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 24.10.2016r do godziny 10,00 Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na dzierżawę kortów tenisowych nr 3 i 4” Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR.
  Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.
 14. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 15. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 17. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 18. Dodatkowe informacje :
  - w sprawie dotyczącej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać pod numerem tel. 691 966 715 u pana Czesława Malika, adres e-mail : stadion@posir.pl
  - w sprawie procedury przetargowej pod numerem tel. 16 678 41 88 u pana Bogdana Zięby adres e-mail : techniczny@posir.pl
  - w dni powszednie w godzinach od 7,15 - 14,45

 

 

Załączniki :

1. szkic graficzny 

2. umowa dzierżawy

 


 26.09.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN
o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 3 lat
położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 10.10.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową oraz wyposażeniem : kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, stoliki, krzesła i inne), usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.                       
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  a) Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  b) Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  c) Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
  d) zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 9. Najem przedmiotu najmu od dnia 17.10.2016
 10. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 16 678 60 04 w godzinach j.w. lub mailem na adres : sport@posir.pl Osoba do kontaktu : pan Robert Kazimir.

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 3000,00zł brutto
  Słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia

§ 4 Przetarg  ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 3000,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 10.10.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl
  (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

 

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 2. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 3. Umowa najmu

 

 

 12.09.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 3 lat

położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 23.09.2016 o godz. 11,00

w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

1. Postanowienia ogólne
 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową oraz wyposażeniem : kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, stoliki, krzesła i inne), usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
2. Lokal użytkowy
 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  • a) Adres: Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  • b) Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  • c) Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
  • d) zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 9. Najem przedmiotu najmu od dnia 03.10.2016
 10. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 16 678 60 04 w godzinach j.w. lub mailem na adres : sport@posir.pl   Osoba do kontaktu: Pan Robert Kazimir.
3. Czynsz
 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 4050,00zł brutto /Słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT/
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia

4. Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 4050,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

5. Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 23.09.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.
6. Umowa najmu
 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Załączniki:


 1.07.2016 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN
o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

na dzierżawę nieruchomości- miejsca, usytuowanego na wiadukcie przy ul. Pasteura w Przemyślu, górna stacja stoku narciarskiego, z przeznaczeniem na montaż masztu telekomunikacyjnego o konstrukcji stalowej

 

Licytacja odbędzie się w dniu 08.07.2016 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę
 2. Wydzierżawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 Nieruchomość-opis

 1. Informacje o miejscu przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
 2. Adres: ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl
 3. Miejsce do montażu masztu to balustrada betonowa na wiadukcie o konstrukcji żelbetowej, nad ulicą Pasteura
 4. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać montaż masztu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
 5. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Dzierżawa na okres 01.08.2016 – 31.07.2019 (3 lata)
 7. W celu obejrzenia nieruchomości-miejsca oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Robert Kazimir - tel.667 942 505 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

 

§ 3 Czynsz

cena wywoławcza czynszu miesięcznego za przedmiot dzierżawy wynosi:

  - 1000 zł brutto – słownie : jeden tysiąc złotych

 

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć do POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu dzierżawy- tj. 1000 zł brutto.
 8. Postąpienie nie może być niższe niż50 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy, podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 08.07.2016 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej

§ 6 Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 1. Umowa dzierżawy

 7.06.2016 

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych

 

 1. Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
 2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energe­tycznych (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zama­wia­jącego i zlokalizowanych w Przemyślu
  1. kolej linowa krzesełkowa- ul. Sanocka i ul. Pasteura
  2. tor saneczkowy
  3. przepompownia z pompami wysokoprężnymi
  4. kryta pływalnia- ul. 22-go Stycznia 8
  5. sztuczne lodowisko – ul. Sanocka
  6. hala sportowa z hotelem i administracją – ul. Mickiewicza 30
  7. obiekty sportowe KS „Czuwaj” ul. 22-Stycznia 6
  8. Wodny Plac Zabaw
   oraz
  9. pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
 3. Kryterium oceny ofert
  100% cena ryczałtowa
 4. Termin wykonania usługi :24m-cy od daty podpisania umowy
 5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
 6. Wykonawca powinien posiadać :
  1. - uprawnienia SEPE i D powyżej 15 kV
  2. - uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
  3. - zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem skła­dania ofert.
  Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2
 7. Sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 14,30 w dni powszednie, w terminie do dnia 17.06.2016 do godz. 10,00.
  Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektroenergetyczne z podaniem nazwy oferenta.
  W ofercie należy :
  1. podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
  2. załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
  3. załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi
 8. Informacje dodatkowe
  Zamawiający (POSIR) zapewni :
  1. środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
  2. dostęp do urządzeń elektro-energetycznychw celu wykonania usługi.
  Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 9. Osoba do kontaktu
  - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88
 10. Zamówienie o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (art.4ust. 8 ustawy pzp)
 11.  

  Załączniki :

  1. formularz ofertowy
  2. umowa

   1.06.2016 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n. Roboty budowlane

  polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej
  hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

  dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, złożono dziesięć ofert.

  Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę :

  - oferta nr 2 -  Usługi Remontowo-Budowlane ROMARK  Marek Rochmiński
                       ul. Ostródzka 144 E, 03-289 Warszawa.
         
                       Cena : 79950 zł brutto

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta nr 2 uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

   


   31.05.2016 

  Zawiadomienie o wyborze oferty
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n.

  Dostawa i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox wraz z modernizacją istniejącej instalacji uzdatniania wody basenowej, w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8

   

  dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, złożono dwie oferty.

  Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę:

  - oferta nr 2 - Darlas Sp z o,o,
                      ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
                      Cena : 28782zł brutto

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta nr 2 uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

   


   19.05.2016 

  Informacja o wynikach naboru
  na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

   

  Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko wybrany został Pan Robert Winiarski, zamieszkały w Buszkowiczkach.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Stosownie do treści § 11 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji i trybu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze – komisja wyłania najlepszych kandydatów. W grupie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz

  w największym stopniu dodatkowe, ujmuje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów wynikających z kryteriów, według których dokonana była ocena. W przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych jest to nie mniej niż 70 procent maksymalnej łącznej liczby punktów jaką mógłby otrzymać kandydat ubiegający się o kierownicze stanowisko urzędnicze.

  Maksymalna łączna liczba punktów – jaką mógłby otrzymać kandydat ubiegający się o stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, obliczona jako iloczyn liczby członków komisji dokonujących oceny oraz ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez kandydata od jednego członka komisji – wynosiła 250 punktów. Wymagane 70 procent to 175 punktów. Kandydat – Pan Robert Winiarski otrzymał od członków komisji łącznie 223 punkty.

  W świetle powyższego, nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl wygrał Pan Robert Winiarski, bowiem uzyskał liczbę punktów przewyższającą wymagane 70 procent.

   

  Przemyśl, dnia 20.05.2016 r.

  Przewodniczący Komisji

  Joanna Szałajko


   19.05.2016 

  Zapytanie skierowane do zamawiającego,
  dotyczące specyfikacji warunków zamówienia  p.n.

  Roboty budowlane
  polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej
  hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

   

  1. Proszę o informację, czy do oferty przetargowej należy złożyć kartę techniczną lakieru oraz potwierdzenie jego zgodności z normą sportową 18032-2? Dokument ten potwierdzi spełnienie parametrów sportowych lakieru.
  2. Po dokonaniu wizji, stwierdziliśmy, że ok. 100 szt. klepek o głębokich ubytkach nadaje się do wymiany. Czy Zamawiający uwzględni powyższy zakres w pracach dodatkowych?
  3. W przedmiarze Zamawiający wskazał demontaż listew cokołowych. Czy zdemontowane listwy mają być ponownie zamontowane. Proszę podać metry bieżące demontowanych listew.
  4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę listew przypodłogowych na nowe? Jeżeli tak proszę podać obwód sali.
  5. Czy Zamawiający przewiduje odnowienie listew przypodłogowych? W przedmiarzeuwzględnione jest wyłącznie cyklinowanie posadzki.
  6. Proszę o podanie ilości linii boiskowych.

   

  Zamawiający wyjaśnia :

  Ad. 1

  Tak. Do oferty należy załączyć kartę techniczną lakieru oraz potwierdzenie jego zgodności z normą sportową 18032-2

  Ad. 2

  Nie. Technologia i koszt usunięcia ubytków w klepkach parkietowych powinny zostać określone przez wykonawcę i uwzględnione w ofercie.

  Ad. 3 – 5

  Zakres prac nie dotyczy listew przypodłogowych

  Ad.6

  Nawierzchnia sportowa musi mieć wymalowane linie boisk:

  • boisko do siatkówki w poprzek hali – szt. 2
  • boisko do koszykówki w poprzek hali – szt. 2
  • boisko do koszykówki wzdłuż hali – szt. 1
  • boisko do piłki ręcznej wzdłuż hali – szt. 1
  • do malowania linii należy stosować farby niekolidujące z zastosowanym lakierem do parkietu, odporne na ścieranie i łuszczenie się.

  Kolorystyka linii do uzgodnienia z zamawiającym.
  Wymiary boisk powinny być zgodne z przepisami poszczególnych federacji gier zespołowych.
  W miejscach styku (krzyżowania się) linii różnych dyscyplin należy zachować przerwę między nimi ok 1 cm.


   19.05.2016 

  Zapytanie skierowane do zamawiającego,
  dotyczące specyfikacji warunków zamówienia  p.n.

  Dostawa i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8:

   

  1. Czy Inwestor urządzenie może badać chlor wolny i całkowity ( chlor związany=chlor całkowity-chlor wolny)?
  2. Czy referencje na budowę całego basenu będą uznawana przez Zamawiającego w sprawie doświadczenia?
  3. Czy Inwestor chce żeby wykonawca oprócz urządzenie kontrolno pomiarowego dostarczył również pompy dozujące?

                                       

  Zamawiający wyjaśnia :

  Ad. 1

  Tak

  Ad. 2

  Tak

  Ad. 3

  Zakres robót obejmuje modernizację istniejącej instalacji uzdatniania wody dla potrzeb montowanej stacji kontrolno-pomiarowej, także ewentualny montaż pomp dozujących.

  Dla oszacowania pełnego zakresu robót oraz skalkulowania ich kosztów zamawiający wymaga aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc gdzie będzie prowadził montaż stacji oraz modernizacje instalacji uzdatniania wody, aby uzyskać informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,


   13.05.2016 

   

  OGŁOSZENIE – REGULAMIN

  o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,

  na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2
  usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu

  na okres sezonu letniego 2016
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

   

  Licytacja odbędzie się w dniu 23.05.2016 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości:
   • Terenów utwardzonych o powierzchni 45,50 m2, usytuowanych przed wejściem na teren wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do pro­wadzenia działalności gastronomicznej – oznaczonej jako tereny A (teren pod gastronomię) i B (teren pod stoliki) na mapie sytuacyjnej,
  2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.
  3. Wynajmujący oświadcza, że w roku 2016 wstęp na teren wodnego placu zabaw będzie odpłatny

  § 2 Nieruchomość-opis

  1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do najmu w drodze przetargu:
   a) Adres: ul. Sanocka – wodny plac zabaw, 37-700 Przemyśl
   b) Powierzchnia: 45,50m2
  2. Nieruchomość –
   1. Teren A- kształt trapezu o pow. 33,00, podłoże wyłożone kostką brukową. Teren znajduje się przy dojściu do bramy głównej wodnego placu za­baw. Odległość od skrzynki elektrycznej 3 m, oraz wody odległość 5 m.
   2. Teren B – kształt prostokątny o wymiarach 2,50m x 5,0 m. Podłoże wyłożone kostka brukową. Teren znajduje się ok. 10 m od bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 5 m. 
   3. Plan usytuowania poszczególnych terenów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
   4. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
   5. Dzierżawa na okres sezonu letniego - od dnia otwarcia do dnia zamknięcia wodnego placu zabaw 
   6. Wydzierżawiający wymaga aby działalność gastronomiczna była prowadzona co najmniej w dni otwarcia wodnego placu zabaw
   7. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym: kontakt – pan Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej: pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

  § 3 Czynsz

  1. cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi:
   • za tereny A i B - 100,00zł netto,
    Słownie: sto złotych + podatek VAT.
  2. Stawka dzienna czynszu obejmuje dzierżawę terenu określonego w § 2 ust 2a i 2b niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości.
  3. Czynsz płatny będzie za dni, w których otwarty będzie plac zabaw oraz za dni w których dzierżawca będzie prowadził działalność gastronomiczną na dzierżawionej nieruchomości. Faktury będą wystawiane przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca.

  § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

  Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

  1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
  2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
  3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
  5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
  6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
  7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu dziennego przedmiotu najmu- tj. 100,00 PLN netto.
  8. Postąpienie nie może być niższe niż20 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
  9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
  10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
  11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
  12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
  14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

  § 5 Wadium

  1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 23.05.2016 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
  2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
  4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej

  § 6 Umowa najmu

  1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
  2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
  3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości określonej w umowie na dzierżawę nieruchomości, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
  4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

  Załączniki:

  1. Plan sytuacyjny
  2. Umowa dzierżawy
   12.05.2016 

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  W PRZEMYSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

  W PRZEMYŚLU

  na wolne stanowisko urzędnicze

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

   

  Przewodniczący Komisji ds. naboru w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu, informuje, że w wyniku wstępnej selekcji w dniu 12.05.2016r.  na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1

  Bożena Ożga

  Prałkowce

  2

  Robert Winiarski

  Buszkowiczki

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  18 maja 2016r. w POSiR, ul. Mickiewicza 30, sala kolumnowa (I piętro):

  1. P. Bożena Ożga - godz. 8.00
  2. P. Robert Winiarski - godz. 8.30

   

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  Joanna Szałajko

   

   

   

   

   11.05.2016 

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  dotyczące wykonania zadania pn.

  Roboty budowlane

  polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej
  hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

   

  Zamawiający realizując zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.
   Gmina Miejska Przemyśl – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel/faks 016 6785758.
   Adres strony internetowej zamawiającego : www.posir.pl
  2. Określenie przedmiotu zamówienia
   Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - roboty budowlane, polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej o pow. 1700m2 w hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30.
   Szczegóły sa zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (swz) i załącznikach
  3. Termin wykonania zamówienia:
   1) 08.06 - 29.07.2016
   2) Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się zakończenie przez wykonawcę robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego.
  4. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej
   1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej,
   2) Ofertą należy objąć całość zamówienia,
   3) cena łączna podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
  5. Wymagane dokumenty
   Wymagane przez zamawiającego dokumenty określa specyfikacja (swz)
  6. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
   Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena zamówienia.
  7. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej.
   Termin składania ofert: 25.05.2016 do godziny 10,00 miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, sekretariat (I piętro), osobiście lub pisemnie na ww. adres.
  8. Pozostałe informacje
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   1) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
   2) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
   3) unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

   

  Załączniki:

  1. SWZ
  2. Przedmiary
  3. Umowa

   

   11.05.2016 

  Ogłoszenie o zamówieniu
  na dostawę i montaż stacji kontrolno-pomiarowej  
  dla krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8

  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox wraz z modernizacją istniejącej instalacji uzdatniania wody basenowej, w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8

  Szczegółowe informacje w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i umowie, stanowiące załączniki do ogłoszenia    

       Załącznik:

  1. SWZ
  2. Umowa
   26.04.2016 

  O G Ł O S Z E N I E

  DYREKTOR

  PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

  W PRZEMYŚLU

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

   

  1. W przetargu mogą brać udział:

  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

  Działka nr 981/1 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni 0,1545 ha, objęta KW Nr PR1P/00094071/3

  1. Opis nieruchomości:

  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana obiektem pn. „Pawilon Górny” - stan surowy otwarty. Budowa została rozpoczęta w 2010 r. na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.II.5.7353-443/10 z dnia 15.10.2010 r.

  Powierzchnia zabudowy: 631,90 m2

  Powierzchnia pomieszczeń: parter (K-1) 516,35 m2, piętro (K-2) 527,10 m2,

  pomieszczenia techniczne: 56,25 m2

  Razem: 1099,70 m2

  Kubatura nadziemia netto: 6485,00 m3

  Zgodnie z ww. pozwoleniem na budowę na terenie przeznaczonym do dzierżawy zaplanowano:

  1. a) 20 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
  2. b) taras o powierzchni 309,4 m2
  3. Przeznaczenie nieruchomości:

  Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlowo- usługową m.in. prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia, restauracja).

  Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny”, według którego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowiącą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w konturze oznaczonym literą „C”, w którym dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami, a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych.

  1. Obciążenia:

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  1. Okres dzierżawy: do 25 lat.

  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

  1. Zobowiązania:

  Dzierżawca będzie zobowiązany do dokończenia budowy zgodnie z pozwoleniem o którym mowa w pkt. 3 w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy, pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją budowlaną. Zakres robót powinien obejmować całość budynku łącznie z zagospodarowaniem terenu. Dzierżawca powinien uzyskać decyzję na użytkowanie obiektu.. Wydzierżawiający sceduje pozwolenie na budowę na Dzierżawcę. Przez zakończenie budowy należy rozumieć uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

  1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 13500,- zł plus należny podatek VAT.

  Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

  Cena czynszu dzierżawnego obejmuje dzierżawę 20 miejsc parkingowych i tarasu zgodnie

  z pkt. 3

  Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11.05.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
  2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 03.08.2015 r.
  3. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, zostanie przekazana Dzierżawcy po zawarciu umowy dzierżawy w formie pisemnej.
  4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 11.05.2016 do godziny 10,00. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.
  5. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
  6. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.
  7. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent i jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
  9. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 15 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
  10. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
  11. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu – ul. Mickiewicza 30 –

  tel.16 678 41 88, e-mail: techniczny@posir.pl

  Załącznik :

  - umowa dzierżawy

   

   26.04.2016 
  O G Ł O S Z E N I E
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu
  Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
  w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30

  Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  w dni robocze w godzinach 7:30 - 14:00, w terminie do dnia 10 maja 2016 roku do godz. 14:00 – decyduje godzina wpływu

  Treść ogłoszenia do pobrania: pobierz
  Kwestionariusz osobowy do pobrania: pobierz


   20.04.2016 

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu ustnym – licytacji
  na najem lokalu użytkowego o pow. 90,00m2 (lokal po byłej kawiarni)

  w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni

  przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu  

  Licytacja odbędzie się w dniu 28.04.2016 o godz. 12,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

  • 1 Postanowienia ogólne
  1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny - licytację, na najem (na okres 3-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego o pow. 90,00m2 w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni, usytuo­wa­nego przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu z przezna­czeniem na działalność gospodarczą (usługi, biuro itp).
  2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo akceptacji rodzaju działalności zaproponowanej przez najemcę, wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  • 2 Przedmiot najmu - Lokal użytkowy w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu
  1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
   1. Adres: ul. 22-Stycznia 8; 37-700 Przemyśl
   2. Powierzchnie: lokal składa się z kilku pomieszczeń o łącznej powierzchni 90,00m2  
  2. Umowa najmu - załącznik nr 1 .
  3. Przed przystąpieniem do licytacji należy dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Gudzelak tel. 16 670 65 45 , email: basen@posir.pl.
  • 3 Czynsz
  1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1100zł brutto
   Słownie: jeden tysiąc sto złotych. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.
  3. Zasady ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z mediami, określone są w umowie.
  • 4 Przetarg ustny - licytacja

  Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

  1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
  2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
  3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
  5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
  6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
  7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1100 PLN brutto
  8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty
  9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
  10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
  11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium na rzecz POSIR.
  12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
  14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
  • 5 Wadium
  1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (28.04.2016) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1100 zł (słownie: jeden tysiąc  sto złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
  2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
   Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
  4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności
  • 6 Umowa najmu
  1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
  2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
  3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
  4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy.                                                                                                    Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
  Załącznik nr1 - Umowa


   15.04.2016 

  ZMIANA  OGŁOSZENIA

  z dnia 11.04.2016

  DYREKTORA PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

  dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

   

  Wprowadza się zmianę ogłoszenia w zakresie :

  • Pkt 9 ogłoszenia

  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.04.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.

  • Pkt 10 ogłoszenia

  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 03.08.2015 r.

  • Pkt 12 ogłoszenia

  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 25.04.2016 do godziny 10,00. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.

   

   11.04.2016 

  O G Ł O S Z E N I E

  DYREKTOR

  PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

  W PRZEMYŚLU

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

   

  1. W przetargu mogą brać udział:

  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

  Działka nr 981/1 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni 0,1545 ha, objęta
  KW Nr PR1P/00094071/3

  1. Opis nieruchomości:

  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana obiektem pn. „Pawilon Górny” - stan surowy otwarty. Budowa została rozpoczęta w 2010 r. na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.II.5.7353-443/10 z dnia 15.10.2010 r.

  Powierzchnia zabudowy: 631,90 m2

  Powierzchnia pomieszczeń: parter (K-1) 516,35 m2, piętro (K-2) 527,10 m2,

  pomieszczenia techniczne: 56,25 m2

  Razem: 1099,70 m2

  Kubatura nadziemia netto: 6485,00 m3

  Zgodnie z ww. pozwoleniem na budowę na terenie przeznaczonym do dzierżawy zaplanowano:

  1. a) 20 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
  2. b) taras o powierzchni 309,4 m2
  3. Przeznaczenie nieruchomości:

  Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlowo- usługową m.in. prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia, restauracja).

  Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny”, według którego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowiącą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w konturze oznaczonym literą „C”, w którym dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami, a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych.

  1. Obciążenia:

  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  1. Okres dzierżawy: do 25 lat.

  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

  1. Zobowiązania:

  Dzierżawca będzie zobowiązany do dokończenia budowy zgodnie z pozwoleniem o którym mowa w pkt. 3 w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy, pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją budowlaną. Zakres robót powinien obejmować całość budynku łącznie z zagospodarowaniem terenu. Dzierżawca powinien uzyskać decyzję na użytkowanie obiektu.. Wydzierżawiający sceduje pozwolenie na budowę na Dzierżawcę. Przez zakończenie budowy należy rozumieć uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

  1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 13500,- zł plus należny podatek VAT.

  Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

  Cena czynszu dzierżawnego obejmuje dzierżawę 20 miejsc parkingowych i tarasu zgodnie

  z pkt. 3

  Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.05.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
  2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 08.2015 r.
  3. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, zostanie przekazana Dzierżawcy po zawarciu umowy dzierżawy w formie pisemnej.
  4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 05.2016 do godziny 10,00. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.
  5. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
  6. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.
  7. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent i jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
  9. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 15 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
  10. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
  11. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu – ul. Mickiewicza 30 –

  tel.16 678 41 88, e-mail: techniczny@posir.pl

  Załącznik :

  - umowa dzierżawy

   05.04.2016 

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  NA SPONSORA TYTULARNEGO
  WODNEGO PLACU ZABAW
  ZLOKALIZOWANEGO W PRZEMYŚLU PRZY UL. SANOCKIEJ

  Gmina Miejska Przemyśl – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,
  37-700 Przemyśl, NIP 795 236 44 86, www.posir.pl ogłasza konkurs na:
  Sponsora Tytularnego Wodnego Placu Zabaw w Przemyślu.

  1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie SPONSORA TYTULARNEGO Wodnego Placu
  Zabaw zlokali-zowanego w Przemyślu przy ul. Sanockiej.
  do pobrania :
  1. ogłoszenie
  2. regulamin i formularze


   24.03.2016 

  O G Ł O S Z E N I E

  DYREKTOR

  PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

  W PRZEMYŚLU

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
  pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu,
  położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

   

  1. W przetargu mogą brać udział:
   Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
   Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
   Działka nr 981/1 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni 0,1545 ha, objęta
   KW Nr PR1P/00094071/3
  3. Opis nieruchomości:
   Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana obiektem pn. „Pawilon Górny” - stan surowy otwarty. Budowa została rozpoczęta w 2010 r. na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.II.5.7353-443/10 z dnia 15.10.2010 r.
   Powierzchnia zabudowy: 631,90 m2
   Powierzchnia pomieszczeń: parter (K-1) 516,35 m2, piętro (K-2) 527,10 m2,
   pomieszczenia techniczne: 56,25 m2
   Razem: 1099,70 m2
   Kubatura nadziemia netto: 6485,00 m3
   Zgodnie z ww. pozwoleniem na budowę na terenie przeznaczonym do dzierżawy zaplanowano:
   a) 20 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
   b) taras o powierzchni 309,4 m2
  4. Przeznaczenie nieruchomości:
   Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlowo- usługową m.in. prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia, restauracja).
   Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny”, według którego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowiącą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w konturze oznaczonym literą „C”, w którym dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami, a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych.
  5. Obciążenia:
   Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  6. Okres dzierżawy: do 25 lat.
   Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
  7. Zobowiązania:
   Dzierżawca będzie zobowiązany do dokończenia budowy zgodnie z pozwoleniem o którym mowa w pkt. 3 w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy, pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją budowlaną. Zakres robót powinien obejmować całość budynku łącznie z zagospodarowaniem terenu. Dzierżawca powinien uzyskać decyzję na użytkowanie obiektu.. Wydzierżawiający sceduje pozwolenie na budowę na Dzierżawcę. Przez zakończenie budowy należy rozumieć uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
  8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 15000,- zł plus należny podatek VAT.
   Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
   Cena czynszu dzierżawnego obejmuje dzierżawę 20 miejsc parkingowych i tarasu zgodnie z pkt. 3
   Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08.04.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
  10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 03.08.2015 r.
  11. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, zostanie przekazana Dzierżawcy po zawarciu umowy dzierżawy w formie pisemnej.
  12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 08.04.2016 do godziny 10,00. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.
  13. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
  14. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.
  15. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  16. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent i jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
  17. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 15 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
  18. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
  19. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu – ul. Mickiewicza 30 –
   tel.16 678 41 88, e-mail: techniczny@posir.pl

  Załączniki:

  1. umowa dzierżawy


   24.03.2016 

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu ustnym – licytacji
  na najem lokalu użytkowego o pow. 65,80m2  
  w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni
  przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu  

  Licytacja odbędzie się w dniu 08.04.2016 o godz. 12,00 w siedzibie ogłaszającego
  POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

   

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny - licytację, na najem (na okres 2-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego o pow. 65,80m2 w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni, usytuo­wa­nego przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu z przezna­czeniem na działalność gospodarczą (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gabinet odnowy biologicznej).
  2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  § 2  Przedmiot najmu - Lokal użytkowy w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu

  1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
   1. Adres: ul. 22-Stycznia 8; 37-700 Przemyśl
   2. Powierzchnie: lokal składa się z kilku pomieszczeń o łącznej powierzchni 65,80m2  W lokalu znajdują się sanitariaty, natryski oraz sauna fińska.
  2. Umowa najmu - załącznik nr 1 .
  3. Można dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Gudzelak tel. 16 670 65 45 , email: basen@posir.pl.

  § 3 Czynsz

  1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 700zł brutto
   Słownie: siedemset złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
  2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

  § 4 Przetarg ustny - licytacja

  Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

  1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
  2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
  3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
  5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
  6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
  7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 700 PLN brutto
  8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty
  9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
  10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
  11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium na rzecz POSIR.
  12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
  14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

  § 5 Wadium

  1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (08.04.2016) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
  2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
   Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
  4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

  § 6 Umowa najmu

  1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
  2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
  3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
  4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy.
   Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy

  Załączniki:

  1. umowa najmu


   24.03.2016 

  OGŁOSZENIE – REGULAMIN

  o przetargu ustnym, nieograniczonym -  licytacji,
  na dzierżawę nieruchomości-płyty lodowiska o łącznej powierzchni 1800m2
  usytuowanej na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu

  na okres od 15.04.2016 do 30.09.2016 

  Licytacja odbędzie się w dniu 04.04 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego
  POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

   

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości-płyty lodowiska o łącznej powierzchni 1800m2 usytuowanej na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.
  2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  § 2 Nieruchomość-płyta lodowiska

  1. Informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu:
   a) Adres: ul. Sanocka, 37-700 Przemyśl
   b) Powierzchnia całkowita: 1800 m2
  2. Nieruchomość – płyta lodowiska jest w konstrukcji betonowej, we wnętrzu której zamontowana jest instalacja chłodząca płytę w okresie sezonu zimowego. Teren lodowiska jest oświetlony
  3. Płyta lodowiska– do wykorzystania przez dzierżawcę do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.
  4. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  5. Dzierżawa na okres od 15.04.2016 do 30.09.2016r
  6. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym:
   kontakt – Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
   Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pltel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

  § 3 Czynsz

  1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1750,00zł netto
   Słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych + podatek VAT.
  2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje dzierżawę płyty lodowiskaokreślonej w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości

  § 4 Przetarg  ustny nieograniczony - licytacja

  Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

  1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
  2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
  3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz informację pisemną o rodzaju planowanej działalności sportowo-rekreacyjnej na dzierżawionej nieruchomości.
  5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
  6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
  7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1750,00 PLN netto
  8. Postąpienie nie może być niższe niż50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
  9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
  10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
  11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
  12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
  14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

  § 5 Wadium

  1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 04.04 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
  2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
  4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

  § 6 Umowa najmu

  1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
  2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
  3. W dniu podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za dzierżawę, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
  4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

  Załączniki:

  1. umowa dzierżawy


   10.02.2016 

  O G Ł O S Z E N I E

  DYREKTOR

  PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

  W PRZEMYŚLU

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

   

  1. W przetargu mogą brać udział:
   Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
   Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: Działka nr 981/1 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni 0,1545 ha, objętaKW Nr PR1P/00094071/3
  3. Opis nieruchomości:
   Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana obiektem pn. „Pawilon Górny” - stan surowy otwarty. Budowa została rozpoczęta w 2010 r. na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.II.5.7353-443/10 z dnia 15.10.2010 r.
   Powierzchnia zabudowy: 631,90 m2
   Powierzchnia pomieszczeń: parter (K-1) 516,35 m2, piętro (K-2) 527,10 m2,
   pomieszczenia techniczne: 56,25 m2
   Razem: 1099,70 m2Kubatura nadziemia netto: 6485,00 m3
   Zgodnie z ww. pozwoleniem na budowę na terenie przeznaczonym do dzierżawy zaplanowano:
   a) 20 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
   b) taras o powierzchni 309,4 m2
  4. Przeznaczenie nieruchomości:
   Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlowo- usługową m.in. prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia, restauracja).
   Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny”, według którego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowiącą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w konturze oznaczonym literą „C”, w którym dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami, a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych.
  5. Obciążenia:
   Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  6. Okres dzierżawy: do 25 lat.
   Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
  7. Zobowiązania:
   Dzierżawca będzie zobowiązany do dokończenia budowy zgodnie z pozwoleniem o którym mowa w pkt. 3 w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy, pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją budowlaną. Zakres robót powinien obejmować całość budynku łącznie z zagospodarowaniem terenu. Dzierżawca powinien uzyskać decyzję na użytkowanie obiektu.. Wydzierżawiający sceduje pozwolenie na budowę na Dzierżawcę. Przez zakończenie budowy należy rozumieć uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
  8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 15000,- zł plus należny podatek VAT.
   Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
   Cena czynszu dzierżawnego obejmuje dzierżawę 20 miejsc parkingowych i tarasu zgodnie z pkt. 3
   Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.02.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
  10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 03.08.2015 r.
  11. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, zostanie przekazana Dzierżawcy po zawarciu umowy dzierżawy w formie pisemnej.
  12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 24.02.2016. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.
  13. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
  14. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.
  15. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  16. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent i jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
  17. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 15 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
  18. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
  19. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu – ul. Mickiewicza 30 –
   tel.16 678 41 88, e-mail: techniczny@posir.pl
  Załącznik:
   25.01.2016 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

            Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówienu” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2016, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych złożono następujące oferty :

  - oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

                        ul. Jasińskiego 9

                        37-700 Przemyśl

                        Cena : brutto  71420,57 zł

  Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

   

   19.01.2016 

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2016.

  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę paliw, olejów i smarów w roku 2016. Wykaz ilościowy (szacunkowy) i asortymentowy przedstawiamy jest w załączniku nr 1.

  Złożona oferta powinna zawierać:
  • cenę jednostkową netto
  • wartość poszczególnych artykułów netto i brutto
  • całkowita wartość zamówienia brutto
  Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:00. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2016 Oferent składając ofertę powinien podać ceny wszystkich artykułów zawartych załączniku nr 1, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

  Termin składania ofert 25.01.2016. do godz. 12:00

  Uwaga: Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

  Załącznik:
POSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl