Przetargi / Ogłoszenia
26.10.2010 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia trasy narciarskiej    nr 3 oraz sieci zasilającej elektrohydranty, na stoku narciarskim w Przemyślu”.

Złożono następujące oferty :

 oferta nr 1 – Zaklad Wykonawstwa Robót Elektrycznych „Elektro-Instal”

                     Ostrów 112, 37-700 Przemyśl

                     zaoferowana cena : 125.436,56zł netto, 153.032,60zł brutto

- oferta nr 2 – Firma Wielobranżowa „Elektromontaż”

                     Stanisław Studnicki

                     ul.Modrzewiowa 14,

                     23-400 Biłgoraj

                    zaoferowana cena : 122.919,29zł netto, 149.961,53zł brutto.

W kryterium cenowym oceny ofert, najkorzystniejsza ofertą jest oferta nr 2 , złożoną przez Firme Wielobranżowa „Elektromontaż”

Stanisław Studnicki

ul.Modrzewiowa 14,

23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru oferty :

- wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%=100pkt.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

- wykonawca „Elektro-Instal” z Ostrowa uzyskał 98 pkt
Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie.

 15.10.2010

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13.10.2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Budowę oświetlenia trasy narciarskiej nr 3 na stoku narciarskim w Przemyślu

i sieci do zasilania elektrohydrantów

 

Treść pytania jest następująca:

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy
z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych  reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

1.    Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z  odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

2      Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

3.    Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

4.    Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

3      Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

 

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczącego możliwości zastosowania równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych - na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym przedstawiamy nasze wyjaśnienie w powyższej sprawie.

Charakterystyka słupów oświetleniowych została przedstawiona w dokumentacji projektowej "Trasa zjazdowa 3 na stoku narciarskim w Przemyślu, elektroenergetyczna sieć oświetlenia terenu i zasilania elektrohydrantów". Zaprojektowane oświetlenie jest kontynuacją  istniejącego już oświetlenia tras nr 1 i 2, na których zastosowano słupy stalowe.

Z tego względu zastosowanie słupów oświetleniowych z innego materiału nie jest możliwe. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

6.10.2010 

Przemyśl: Budowa oświetlenia trasy narciarskiej nr 3 na stoku narciarskim w Przemyślu i sieci do zasilania elektrohydrantów
Numer ogłoszenia: 276483 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia trasy narciarskiej nr 3 na stoku narciarskim w Przemyślu i sieci do zasilania elektrohydrantów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegóły techniczne wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie budowlanym. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci elektroenergetycznych o wartości robót minimum 100 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania budową i robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 50 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje, dotyczące wykonanych robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl parter pokój nr 04.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

 27.09.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

">Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. Wykonanie stanu surowego otwartego kondygnacji K-1 pawilonu górnego B2, stoku narciarskiego w Przemyślu i elementów zagospodarowania terenu”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę, którą  złożyło    

1) PB-H „FADOM”S.A.

37-700 Przemyśl,

ul. Ofiar Katynia 26

Cena oferty wybranej ( Nr 1) wynosi : 1 278 626,54zł brutto                                            

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił kryteria oceny i wyboru ofert tj.

- cena = max. 90 pkt.

- termin wykonania max. 10pkt
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

Złożona oferta jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu przetargowym, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 21.09.2010

Przemyśl: Wykonanie stanu surowego otwartego kondygnacji K-1 pawilonu górnego B2, stoku narciarskiego w Przemyślu i elementów zagospodarowania terenu

Odpowiedzi na zapytania do siwz na budowę pawilonu górnego na stokuZałącznik:
zapytanie_do_siwz_i_odpowiedzi.doc

20.09.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. Projekt budowlany i wykonawstwo wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu i kanalizacji drenażowej 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę którą  złożyło 

PPB PROBUD
37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24

Cena oferty wybranej ( Nr 1) wynosi : 394.921,32zł brutto                                              

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

Złożona oferta jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu przetargowym, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 10.09.2010

Przemyśl: Wykonanie stanu surowego otwartego kondygnacji K-1 pawilonu górnego B2, stoku narciarskiego w Przemyślu i elementów zagospodarowania terenu
Numer ogłoszenia: 249177 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie stanu surowego otwartego kondygnacji K-1 pawilonu górnego B2, stoku narciarskiego w Przemyślu i elementów zagospodarowania terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacja stanu surowego otwartego kondygnacji K1, pawilonu górnego B2 na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przyłączami sieci, instalacją i elementami zagospodarowania terenu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.21.13.50-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego lub obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ponadto wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 400 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termion wykonania - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałącznik:
przetarg_na_pawilon_na_stoku.zip

06.09.2010

Przemyśl: Projekt budowlany zamienny i wykonawstwo wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu i kanalizacji drenażowej
Numer ogłoszenia: 241969 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany zamienny i wykonawstwo wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu i kanalizacji drenażowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany zamienny i wykonawstwo wodociągu technologicznego do naśnieżania oraz kanalizacji drenażowej dla stoku narciarskiego w Przemyślu. Szczegóły sa określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 45.23.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że : a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa projekty budowlane sieci sanitarnych o wartości min. 10.000 zł (brutto) za każdy projekt z udokumentowaniem że usługi zostały wykonane należycie; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci sanitarnych o wartości robót minimum 200 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował - osobą projektanta posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania sieci sanitarnych bez ograniczeń , należącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp. - osobą kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałącznik:
* SIWZ

30.08.2010

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

         Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego p.n. "Wykonanie wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego w Przemyślu i kanalizacji drenażowej". Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - ceny ofert nie odrzuconych przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


26.08.2010

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. sportu w Dziale Promocji i Sportu
w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu
 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. sportu w Dziale Promocji i Sportu został wybrany :

	Pan Maciej Ostróżka zamieszkały Przemyśl

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat wykazał się odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, które są niezbędne dla potrzeb stanowiska, które było przedmiotem naboru.

				Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
					 Zastępca Dyrektora
					  Marek Osiadacz

26.08.2010

Informacja o wynikach naboru
na 2 stanowiska ds. promocji w Dziale Promocji i Sportu
w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu  

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska ds. promocji w Dziale Promocji i Sportu zostali wybrani :

	Pan Krzysztof Błażowski zamieszkały Przemyśl
	Pan Piotr Duda zamieszkały Przemyśl

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydaci wykazali się odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, które są niezbędne dla potrzeb stanowisk, które były przedmiotem naboru.

				Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
					 Zastępca Dyrektora
					  Marek Osiadacz

20.08.2010

Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s sportu w Dziale Promocji i Sportu POSiR  

         Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko d/s  sportu w dziale Promocji i Sportu  z dnia 28 lipca 2010 r. wpłynęło ogółem pięć ofert.

         W wyniku dokonanej w dniu 19 sierpnia 2010 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwa­li­fikowani do następnego etapu naboru:

	Lp. Imię i nazwisko		Miejsce zamieszkania
1) Celina Stefanowska Przemyśl 2) Witold Młot Przemyśl 3) Maciej Ostróżka Przemyśl 4) Izabela Grzejek Przemyśl 5) Marcin Piesko PrzemyślPrzemyśl, dnia 20 sierpnia 2010 r.


Komisja Rekrutacyjna


20.08.2010

Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s promocji w Dziale Promocji i Sportu POSiR  

         Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko d/s  sportu w dziale Promocji i Sportu  z dnia 28 lipca 2010 r. wpłynęło ogółem cztery oferty.

         W wyniku dokonanej w dniu 19 sierpnia 2010 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwa­li­fikowani do następnego etapu naboru:

	Lp. Imię i nazwisko		Miejsce zamieszkania
1) Celina Stefanowska Przemyśl 2) Krzysztof Błażkowski Przemyśl 3) Piotr Duda PrzemyślPrzemyśl, dnia 20 sierpnia 2010 r.


Komisja Rekrutacyjna


12.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa wodociągu technologicznego do naśnieżania stoku narciarskiego
w Przemyślu i kanalizacji drenażowej

Numer ogłoszenia: 248416 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010


Do pobrania:
* OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
* SIWZ
* 1 a - specyfikacja techniczna
* 1 b - przedmiar robót
* 1 c - projekt budowlany
11.08.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na modernizacji sanitariatów w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30"Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, którą złożyła firma :
Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "HOŁYSZKO" sp z o.o., ul. Batorego 55A, 37-700 PrzemyślCena oferty wybranej ( Nr 2) wynosi : 66 915, 95 zł brutto, w tym podatek VAT 12 066, 81 zł. Uzasadnienie wyboru oferty :
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ofertę złożył jeszcze jeden Wykonawca:
Oferta (Nr 1) złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ROBIN, ul. Topolowa 92, 37-700 Przemyśl
Oferowana kwota: 84 107, 38 zł brutto, w tym podatek VAT 15 166, 90 zł.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast uprawnienia określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

03.08.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zadania pn. dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części hali
sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja i
rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza"Treść w załączniku:
* Ogłoszenie o rozstrzygnięciu28.07.2010

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w PRZEMYŚLU
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. sportu w Dziale Promocji i Sportu


Treść ogłoszenia w załączniku:
* Załącznik - ds sportu
28.07.2010

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w PRZEMYŚLU
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. promocji w Dziale Promocji i Sportu


Treść ogłoszenia w załączniku:
* Załącznik - ds promocji
26.07.2010

Przemyśl: Roboty budowlane polegające na modernizacji sanitariatów w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza
Numer ogłoszenia: 199537 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na modernizacji sanitariatów w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji sanitariatów ogólnodostępnych w obiekcie hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 Zakres realizacji obejmuje : 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2) Roboty budowlane 3) Roboty instalacyjne 4) Roboty wykończeniowe Szczegółowy zakres robót został określony w siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej o wartości robót minimum 50 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 5 lat w kierowaniu budową i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- ptotokół z próby ciśnieniowej instalacji wodociągowej - atesy na użyte materiały i urządzenia - potwierdzenie pisemne przez zamawiającego oględzin miejsca wykonywania robót budowlanych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1. wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:


* SIWZ - aktualizacja 28.07.2010r.
* nr 1 a przedmiar
* nr 1 b zakres robót
* nr 1 c rzut

22.07.2010

Przemyśl: Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej ul. Mickiewicza


Numer ogłoszenia: 196257 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej ul. Mickiewicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i aluminium w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

.                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

.                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu stolarki okiennej z PCV i aluminium w obiektach użyteczności publicznej -halach sportowych o wartości robót minimum 60 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

.                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 80 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

.                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

.                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

.                  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

.                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

.                  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

.                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

.                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

.                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

.                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

.                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

.                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

.         inne dokumenty

- atesty, certyfikaty, aprobaty - DTR przekładni elektrycznych

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37- 700 Przemyśl parter pokój nr 4 w godzinach 7,00-15,00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37- 700 Przemyśl - sekretariat I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


* SIWZ-dostawa i montaż stolarki okiennej.doc

* Opis techniczny- zał. nr 1.doc

* Przedmiar robót zał. nr 1.doc

* specyfikacja techniczna wykonania robót zał. nr 1.doc

* 56_PW_01_500x913_rzut parteru- zał. nr 1.pdf

* 56_PW_03_500x913_rzut piętra- zał. nr 1.pdf

* 56_PW_10_297x650_zestawienie stolarki zał. nr .pdf

* Ogłoszenie o zamówieniu.doc

 


29.06.2010

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu

Część 1 – rusztowanie przejezdne

                                                Część 2 – wyposażenie

 

                               zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : „Best Sport Pro” Sp. z o.o.

                             34-300 Żywiec

                              ul. Grunwaldzka 5

Oferowane kwoty:

                  część 1 (rusztowanie przejezdne) : 16.470 zł brutto podatek VAT 22% 2.970 zł

                  Część 2 (wyposażenie): 187.880 zł brutto podatek VAT 22% 33.880 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert nie podlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę nr 2 złożył : P.W. DOMUS Spółka Jawna

                                             ul,. Batorego 5

                                             37-700 Przemyśl

Oferowana kwota : część 1 : 12.453 zł netto

 

Oferta nr 2 nie spełniła warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i została odrzucona.

Zgodnie z art.180 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemne odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (faxem lub elektronicznie) o  czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 


15.06.2010 

Przemyśl: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu zadanie nr III
Numer ogłoszenia: 154687 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu zadanie nr III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Przemyślu m.in. trybun, materacy, rusztowania przejezdnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 5 do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 44.21.23.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - referencje. Wykaz powinien zawierać m.in. wykonanie dostawy minimum jednej trybuny - 70 miejsc, wyposażonej w koła na układzie sprężynowym, które pod obciążeniem chowają się, a urządzenia spoczywają linowo na prowadnicach kół. - załącznik do SIWZ, Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający żąda aby wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza posiadał aktualny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na okres nie krótszy niż czas realizacji przedmiotu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·        

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Atest Higieniczny PZH. Certyfikat Zgodności potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa zawartych w odpowiednich normach, wydany przez akredytowaną jednostkę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmana umowy możliwa na warunkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: rusztowanie przejezdne.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Parametry rusztowania: -maks. wys. do najwyższego podestu 6,32m - maks. wys. konstrukcji rusztowania 7,42m - maks. wys. robocza 8,32m - wymiary podestu - pow. robocza 1,35x2,0m - masa rusztowania 235,0kg - obciążenie robocze 2 x 256kg.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.10-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2010.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wyposażenie.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TRYBUNA - z oznaczeniem numeracji siedzisk od 1 do 82 i sektora A i B Trybuna teleskopowa składana 5 rzędowa; dł. 9,2 m, gł. max. 4,2 m; barierki zajeżdżające na siebie, składające się bez konieczności ich demontażu, poszczególne poziomy wyposażone w blokady uniemożliwiające samoczynne składanie się trybuny, Kosz najazdowy: wysięg konstrukcji 3,25 m, składany i rozkładany za pomocą siłownika elektro-hydraulicznego Drabina gimnastyczna podwójna 1,8 x 3,00 m Drabina gimnastyczna podwójna 1,8 x 2,50 m Materac ochronny - narożny o wymiarach 50x100/200 cm Kotara sceniczna, tkanina typu plusz.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2010.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Do pobrania:

* ogłoszenie

* SIWZ: wyposażenie hali

* specyfikacja techniczna

 


01.06.2010 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
poszukuje
ratowników wodnych
z aktualnymi uprawnieniami do pracy na plaży miejskiej w Przemyślu.


Przewidywany okres zatrudnienia 1.07 – 31.08.2010 roku
 

Wszelkich informacji udziela:
Pan Czesław Malik – kierownik krytej pływalni w Przemyślu

tel. 016 670 65 45
 


27.05.2010 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej w Przemyślu”

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

„HOŁYSZKO” Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl,

ul. Batorego 55A

Cena oferty wybranej ( Nr 1) wynosi : 1 554 061,86 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze dwóch Wykonawców:
  

Oferta (Nr 2) złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  „ROBIN”, 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 92

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzy­skał – 86,00 pkt.   wg. ustalonego kryterium oceny ofert.


Oferta (Nr3) złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FADOM” S.A.,

37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówie­nia i uzyskał – 98,70 pkt.   wg. ustalonego kryterium oceny ofert.

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

 


18.05.2010 r.

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. bhp

w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:
Pani Alicja Krasucka-Hemerling zamieszkała Przemyśl
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Pani Alicja Krasucka-Hemerling spełniła warunki formalne. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wymaganą ilość punktów. Tak więc spełniła wszystkie warunki konkursu.

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
Zastępca Dyrektora
Marek Osiadacz


04.05.2010 r.

Wykaz kandydatów

spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze

na stanowisko ds. bhp

w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko ds. bhp z dnia 13.04.2010 r wpłynęła jedna oferta.

W wyniku dokonanej w dniu 27.04.2010r  weryfikacji oferty pod względem formalnym niżej wymieniony kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze i został zakwalifikowany do następnego etapu naboru :

 

 Lp.  Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1) Alicja Krasucka Hemerling Przemyśl

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Marek Osiadacz


2010-04-28 r.

 

Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu  w ramach zadania inwestycyjnego p.n.  „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza"

 

data publikacji: 2010-04-28ZP

 

Wykonanie Rozbudowy hali sportowej w Przemyślu
Numer ogłoszenia w BZP: 101355-2010

data zamieszczenia:28.4.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700
Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 678 5758,  16 678 4188, faks 16 6785758.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Rozbudowy hali sortowej przy ulicy Mickiewicza 30 w Przemyślu
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień - CPV 45110000-1,45262800-9  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 31.10.2010 rok.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego lub obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).
1.3dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 5 lat w kierowaniu budową. Ponadto wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł.
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł. 1.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli z treści dokumentów o których mowa w rozdz. 3 pkt 2 będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.
3. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy w których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1– załącznik nr 3 (A lub B odpowiednio) do SIWZ,
2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie - – załącznik nr 4 do SIWZ,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ,
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wg zał. nr 7 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdz. 2 pkt. 1.
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający żąda aby wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza posiadał aktualny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na okres nie krótszy niż czas realizacji przedmiotu zamówienia.
7) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3A do SIWZ  albo przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik Nr 3 B do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych).

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3-miesiące przed upływem terminu składania ofert

4) )aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3-miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 niniejszego rozdziału.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl - Zamówienia publiczne-Roboty budowlane.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30 - pok. 4.IV.3.4                                                Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 19 maja 2010 godzina 10:00, miejsce: sekretariat – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30 - pok. I piętro. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Załączniki:

 


27.04.2010 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
poszukuje
ratowników wodnych
z aktualnymi uprawnieniami do pracy na plaży miejskiej w Przemyślu.


Przewidywany okres zatrudnienia 1.07 – 31.08.2010 roku
 

Wszelkich informacji udziela:
Pan Czesław Malik – kierownik krytej pływalni w Przemyślu

tel. 016 670 65 45
 


13.04.2010                                                                                                                            

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU  I  REKREACJI

W  PRZEMYŚLU

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko ds. bhp

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

    Wymagania niezbędne :

     1) Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym

          uprawnienia   - technik BHP

     Wymagania dodatkowe :

     - 2 letni staż pracy na stanowisku inspektora bhp (udokumentowany),

     - znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

     Ponadto kandydata powinna cechować :

     - kreatywność i umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, dobra organizacja czasu i stanowiska pracy, umiejętność pracy samodzielnej.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem :

     -  prowadzenie wszystkich spraw z zakresu bhp zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U.Nr 109, poz 704)

     - prowadzenie instruktażu ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz organizowanie szkoleń okresowych,

     - uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy i sporządzanie związanej z tym dokumentacji,

     - opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników,

     - prowadzenie spraw z zakresu p.poż.

     - przeprowadzanie kontroli warunków pracy, oraz sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta :

    - list motywacyjny,

    - życiorys (CV) uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej,

    - kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,

    - odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,

    - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

    W CV należy zawrzeć klauzulę :

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r  Nr 101, poz .926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz 1458 z 2008r).

4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem

                                   „Oferta na stanowisko ds. bhp”

    w terminie do dnia 23.04.2010 r.  na adres Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.

    Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. od  poniedziałku do piątku w godz. 7.oo - 15.oo w sekretariacie.

   Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.posir.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym (I piętro) 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30.

 


29.01.2010 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. Dostawa paliw i olejów w roku 2010

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym. Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

1. Oferta złożona przez : Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa

EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

           Cena : netto 76194,50 zł

                                                                      Brutto  92957,29 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a oferta firmy EREM z Przemyśla, była jedyną oferta złożoną w postępowaniu przetargowym.


29.01.2010 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywna dostawa wędlin, art., mięsnych i spożywczych w roku 2010”

część 8 – jaja

 

                           zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

po wycofaniu się wybranego wykonawcy z podpisania umowy


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wybrany wykonawca firma : Piotruś Pan” Sp.z.o.o. ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl, wycofał się z podpisania umowy na dostawę jaj.

Po dokonaniu badania oraz oceny pozostałych, złożonych ofert zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Drugą w kolejności najkorzystniejsza ofertą jest oferta złożona przez :

                      Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

                      Marian Błoński

                      37-712 Orzechowce 184

                      cena : netto    9900 zł

                                brutto 10494 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

   W związku z tym, że firma „Piotruś Pan” z Przemyśla, odmówiła podpisania umowy

na dostawę jaj, drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertą, jest oferta złożona przez Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński z Orzechowiec.

W nawiązaniu do powyższego i na podstawie art. 94 ust 2 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, zamawiający wybrał ofertę złożoną  przez Gospodarstwo

Rolno-Hodowlane Marian Błoński z Orzechowiec.

Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli następujący wykonawcy :

-  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

                      Marek Wnuk

                      Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

                      Cena : netto  10200 zł

                                 brutto 10506 zł                      

- „Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

                    Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

                    cena : netto  9600 zł

                              brutto 9888 zł          

 


26.01.2010 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i art. mięsnych i spożywczych w roku 2010”

Część  7- mrożonki, lody, ryby

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta

złożona przez firmę : REN” E.A.i P. Sp. Jawna

                                   ul. Tartaczna 3

                                   26-600 Radom

                                   Cena : netto :56824,95 zł    

                                            brutto : 60596,64 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

Hurtownia „Widan” eksport-import

                     ul. Jasińskiego 56B

                     37-700 Przemyśl

                     cena : netto : 58943,80 zł

                             brutto : 62807,86 zł

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 


26.01.2010 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i artykułów mięsnych i spożywczych

w roku 2010„

część 5- wódki, wina

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym część nr 5 – wódki i wina.

Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

Oferta złożona przez firm : Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

                                            Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

                                             Cena : netto 38953,04 zł

                                                       brutto 47522,71 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta firmy Piotruś Pan” Sp.z.o.o.Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl, była jedyną oferta złożoną w części nr 5- wódki, wina postępowania przetargowego, a zaoferowana cena mieści się w kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


26.01.2010 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i art. mięsnych i spożywczych w roku 2010”

Część  część 4 - art. ogólnospożywcze i cukiernicze

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta

złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

                             Marek Wnuk

                                 Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

                                 Cena : netto  ;80426,55 zł,

                                             brutto 90431,08 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

Piotruś Pan Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8.

37-700 Przemyśl

Cena ; netto 83641,43 zł brutto 93832,20 zł

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 


26.01.2010 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i art. mięsnych i spożywczych w roku 2010”

Część  2 mięso i wędliny

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta

złożona przez firmę : WASĄG Zakład Mięsny

                                      Hedwiżyn 118

                                       23-400 Biłgoraj

                                       Cena : netto 155857,00 zl

                                       brutto 162470,23 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Kabanos” Sp.z.o.o.

Ul. Wenecka 20

39-320 Przecław

Cena : netto 159172,05 zl

brutto 166161,56 zł

- Masarnia Rdymno

ul. Szopena 4

37-550 Radymno

Cena : netto 158652,20 zl

brutto 165523,40 zl

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 


25.01.2010 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i artykułów mięsnych i spożywczych

w roku 2010„

część 1 – napoje bezalkoholowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym część nr 1 -  napoje bezalkoholowe. Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

Oferta złożona przez firm : Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

                                            ul. Annopol 20

                                            03-236 Warszawa

                                            Cena : netto 99525,10 zł

                                                       brutto 117920,45 zł

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta firmy Coca Cola, była jedyną oferta złożoną  w postępowaniu przetargowym, części nr 1 – napoje bezalkoholowe, a zaoferowana cena mieści się w kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


22.01.2010 

Przemyśl: Dostawa paliw i olejów w roku 2010
Numer ogłoszenia: 19832 - 2010; data zamieszczenia: 22.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw i olejów w roku 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego), w ilości maksymalnie 1000l i przestankowanie paliwa do zbiorników zamawiającego. Pomiar ilości dostarczanego oleju napędowego leży po stronie wykonawcy, który przedłoży zamawiającemu dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oleju napędowego 2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę. 3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego) 4. Rodzaj i ilość poszczególnych asortymentów zamówienia określona jest w załączniku nr 4 do specyfikacji (siwz).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dostarczenie przez wykonawcę wymaganych dokumentów jest równoznaczne ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta z określeniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do siwz 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.,24 ust,1 i 2 ustawy PZP-złożone o treści jak załącznik nr 2 do siwz 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Koncesja na sprzedaż paliw, olejów - potwierdzona kopią. 5. Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. 6. Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - parter pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

* SIWZ z załącznikami >>>


22.01.2010 

OGŁOSZENIE

 dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin, art. mięsnych spożywczych w roku 2010”

część 9 – wody mineralne

                           zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta  złożona przez firmę : -  „Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

                                        Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

                                        cena : netto   7391,40 zł

                                        brutto  8335,01 zł                        

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

 Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

cena : netto  7403,80 zł

          brutto 8375,34 zł                       

 

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


22.01.2010 

OGŁOSZENIE

 dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup i sukcesywna dostawa wędlin, art., mięsnych i spożywczych w roku 2010”

część 8 - jaja

                           zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta  złożona przez firmę : Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

                                    Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

                                     cena : netto  9600 zł

                                               brutto 9888 zł                        

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 3 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli następujący wykonawcy :

-  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

                      Marek Wnuk

                      Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

                      Cena : netto  10200 zł

                                 brutto 10506 zł                      

-  Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

                      Marian Błoński

                      37-712 Orzechowce 184

                      cena : netto   9900 zł

                                brutto 10494 ł

 

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.


22.01.2010 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i art. mięsnych i spożywczych w roku 2010”

Część  6 – pieczywo

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta

złożona przez firmę : Piekarnia Bolestraszyce „Marcel” Izabela Bal

                                   Bolestraszyce 216a, 37-722 Wyszatyce

                                   Cena : netto  7938,50 zł

                                              brutto 8494,22 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj. Cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:
Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 2 oferty. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, ofertę złożył wykonawca :

Piekarnia Wytwórnia Makaronu „L.B.Z.”B.Z.A.P.

Ochenduszko Sp. Jawna

 ul. Lwowska 128, 37-700 Przemyśl

cena : netto   9718,00 zł

         brutto 10398,26 zł

 

4. Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Pzp mogą Państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 


22.01.2010 

OGŁOSZENIE

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Zakup i sukcesywne dostawy wędlin i artykułów mięsnych i spożywczych

w roku 2010"

 

część 3 –warzywa i jarzyny

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

 

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła tylko jedna oferta w postępowaniu przetargowym część nr 3 – warzywa i jarzyny. Po dokonaniu badania oraz oceny złożonej oferty w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający informuje że :

1. Oferta złożona przez firm : Hurtownia Warzyw i Owoców

                                                TROPIKANA S.C.

                                                Ul. Mickiewicza 35  37-700 Przemyśl

                                                Cena: netto   28416,80 zł

                                                           brutto  29468,67 zł   

jest korzystna i została wybrana przez zamawiającego.:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta firmy TROPIKANA, była jedyną oferta złożoną w części nr 3 postępowania przetargowego.,

a zaoferowana cena mieści się w kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


18.01.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4684 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : - świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób pojazdami mogącymi przewieźć a) od 4 do 14 osób b) od 15 do 19 osób c) od 20 do 32 osób d) od 33 do 36 osób e) od 37 do 51 osób nie licząc kierowcy - transport osób odbywa się na terenie Polski i poza granicami kraju - po podpisaniu umowy trasy, daty i godziny kursów będą przekazywane wybranemu Wyko¬nawcy, przy każdorazowym zleceniu wyjazdu Zlecenie wyjazdu odbywać się będzie ustnie (telefonicznie) z wyprzedzeniem 1 dnia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69972 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków, Malawa 23/1, 37-740 Bircza, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 69972
 • Oferta z najniższą ceną: 69972 oferta z najwyższą ceną: 0
 • Waluta: PLN.

15.01.2010 

Ogłoszenie o przetargu
Dostawa paliw i olejów w roku 2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 67857 58 .
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw i olejów w roku 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego), w ilości maksymalnie 1000l i przetankowanie paliwa do zbiorników zamawiającego. Pomiar ilości dostarczanego oleju napędowego leży po stronie wykonawcy, który przedłoży zamawiającemu dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oleju napędowego
2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę.
3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2010.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dostarczenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki. 1. Oferta z określeniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do siwz 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.,24 ust,1 i 2 ustawy PZP-złożone o treści jak załącznik nr 2 do siwz 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Koncesja na sprzedaż paliw, olejów - potwierdzona kopia. 5. Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. 6. Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy..
 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - parter pokój nr 4.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

* SIWZ wraz z załącznikami >>>12.01.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg na

 ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN, ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w roku 2010

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa i adres zamawiającego : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

Nazwa przedmiotu zamówienia: ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN, ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w roku 2010.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : - dostawę sukcesywną zakupionych artykułów mięsnych i wędlin oraz spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: liczba części: 9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Okres sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia od dnia 01.02.2010r do dnia 31.01.2011r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są dołączyć do swej oferty, (również do ofert częściowych) następujące dokumenty : 1.Stosowne oświadczenie wynikające z treści art.44 oraz art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3.Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimentarius - zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP. Zamawiający równocześnie zastrzega sobie prawo wglądu do opracowanych i wdrażanych procedur i przedsięwzięć. 4.Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań. 5.Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą siwz i umową oraz braku zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów. Złożenie wraz z ofertą w/w dokumentów jest równoznaczne ze spełnieniem warunków udziału w postępowaniu..

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W procedurze nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

Termin i miejsce składania ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat Ip.

Termin związania ofertą: 30dni

 

SIWZ mięso, wędliny, art spożywcze >>>

Specyfikacja artykułów załącznik nr 1 >>>

Umowa załącznik nr 2 do SIWZ >>>


6.01.2010 

Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób
Numer ogłoszenia: 4684 - 2010;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : - świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób pojazdami mogącymi przewieźć a) od 4 do 14 osób b) od 15 do 19 osób c) od 20 do 32 osób d) od 33 do 36 osób e) od 37 do 51 osób nie licząc kierowcy - transport osób odbywa się na terenie Polski i poza granicami kraju - po podpisaniu umowy trasy, daty i godziny kursów będą przekazywane wybranemu Wykonawcy, przy każdorazowym zleceniu wyjazdu Zlecenie wyjazdu odbywać się będzie ustnie (telefonicznie) z wyprzedzeniem 1 dnia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy PZP : 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 2. posiadają wiedzę i doświadczenie 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia 5. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 PZP, sporządzone według wzoru, stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej dopuszczające oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: przez aktualne należy rozumieć wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia otwarcia ofert. 3. Oryginał lub potwierdzony odpis licencji na transport osób 4 Kopia OC na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł 5 Zaświadczenie, że posiadany własny tabor, nie jest starszy niż z roku 2002 (kopie dowodów rejestracyjnych) minimum 5 pojazdów ( 1 dla każdej grupy pojazdów określonych w pkt 3.siwz).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat Ip.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* OGŁOSZENIE

* UMOWA

 
© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl