Przetargi / Ogłoszenia
 23.12.2011 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. 22. Stycznia nr 6 na okres 3 lat  o pow. 53,45  m2

 

§ 1  Postanowienia ogólne

1)      Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego przy stadionie sportowym przy ul. 22. Stycznia nr 6 o pow. 53,45 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub świadczenie usług.

2)      Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 

1.     Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:

a)    Adres:                          ul. 22. Stycznia nr 6; 37-700 Przemyśl

b)    Usytuowanie:                Parter – bezpośrednie wejście z chodnika,

c)     Powierzchnia całkowita:            53,45 m2 w tym:

i. Pomieszczenie nr 1 „sala obsługi” 29,40 m2,

ii. Pomieszczenie nr 2 „sala obsługi” 14,6 m2

iii. Pomieszczenie nr 3 „magazynek przylegający do pomieszczenia nr 1, 1 m2,

iv. Pomieszczenie nr 4 „pokój socjalny” 5,4 m2

v. Pomieszczenie nr 5 „WC” 3,05 m2.

2.     Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.     Obręb/działka: 2872/202   

4.     Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:     KW 20021

5.     Przedmiot umowy wyposażony jest w grzewczą instalację elektryczną – 5 grzejników konwektorowych, instalację wod-kan.

6.     Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność handlowo – usługową. W przedmiocie najmu Na­jemca może prowadzić sprzedaż produktów podlegających koncesjonowaniu po uzyskaniu sto­sownych, prawem przewidzianych pozwoleń i koncesji.

7.     Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

8.     Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

9.     W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: Zarządcy obiektu, ul. 22 Stycznia 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, tel. 16 670 10 36, osoba odpowiedzialna: Czesław Malik tel. 691 966 715, email: basen@posir.pl.

10.  Najemca na własny koszt zainstaluje podliczniki wody i energii elektrycznej.  

 

§ 3  Czynsz

 

1) Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 15,40 zł netto za 1 m 2

Słownie: piętnaście złotych 40/100  netto

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 823,13 zł

Słownie:  osiemset dwadzieścia trzy 13/100 :

Wadium w wysokości 1.000,00 PLN płatne najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert na konto Wynajmującego nr PBS O/Przemyśl  51 86 42 11 55 20 15 15 03 91 45 00 01.

Liczy się termin uznania rachunku Wynajmującego.

2) Tytułem należytego wywiązywania się z umowy wyłoniony w niniejszym przetargu Najemca przed podpisaniem umowy wpłaci, konto Wynajmującego kwotę stanowiącą równowartość 2 miesię­cznego czynszu brutto, pomniejszonego o wpłacone przed przystąpieniem do przetargu Wadium.

3) Do czynszu zostaną doliczone opłaty za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniami podliczników oraz e.e. jako iloraz zużytych kWh i średniej ceny 1 kWh. Kopię fry za energię elektryczną Wynajmujący załączy Najemcy do wystawionej f-ry.

§ 4  Składanie oferty

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 5 stycznia 2012 r. do godz. 1000.

2.     Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.

3.     Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.

4.     Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

5.     Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5  Oferta

 

1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 4  do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.

2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:

a. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)

c. proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 53,45m2).

d. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej i usług.

e. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f.   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.

g. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

h. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 

a) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.

b) Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.

c) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

d) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DZIEŃ ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobo­wiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

e) W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.

6. Oferty można składać do dnia 05 01 2012r. do godz. 10.00.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05 01 2012 r. godz. 12.00.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

§ 6  Wadium

 

1.   Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie) : jeden tysiąc złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

2.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet Kaucji.

3.   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

4.   Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

§ 7 Umowa najmu

 

1.     Umowę najmu stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.

2.     Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty oraz potwierdzenie uiszczenia kaucji.

3.      Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.

4.     Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:
 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu
 2. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 3. Umowa najmu
 4. Oferta

Dyrektor POSiR

 

Mariusz Zamirski
 19.12.2011 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych urządzeń, stanowiących wyposażenie sali fitness w hali sportowej w Przemyślu” Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę złożoną przez firmę :


„KLUBBEN POLSKA” Sp. z o.o.
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 30
oferowana kwota brutto : 44 364,75 zł

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt. W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, w terminie określonym przez zamawiającego.
 09.12.2011 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. 22. Stycznia nr 6 na okres 3 lat  o pow. 53,45  m2

 

§ 1  Postanowienia ogólne

1)      Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego przy stadionie sportowym przy ul. 22. Stycznia nr 6 o pow. 53,45 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub świadczenie usług.

2)      Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 

1.     Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:

a)    Adres:                          ul. 22. Stycznia nr 6; 37-700 Przemyśl

b)    Usytuowanie:                Parter – bezpośrednie wejście z chodnika,

c)     Powierzchnia całkowita:            53,45 m2 w tym:

i. Pomieszczenie nr 1 „sala obsługi” 29,40 m2,

ii. Pomieszczenie nr 2 „sala obsługi” 14,6 m2

iii. Pomieszczenie nr 3 „magazynek przylegający do pomieszczenia nr 1, 1 m2,

iv. Pomieszczenie nr 4 „pokój socjalny” 5,4 m2

v. Pomieszczenie nr 5 „WC” 3,05 m2.

2.     Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.     Obręb/działka: 2872/202   

4.     Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:     KW 20021

5.     Przedmiot umowy wyposażony jest w grzewczą instalację elektryczną – 5 grzejników konwektorowych, instalację wod-kan.

6.     Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność handlowo – usługową. W przedmiocie najmu Na­jemca może prowadzić sprzedaż produktów podlegających koncesjonowaniu po uzyskaniu sto­sownych, prawem przewidzianych pozwoleń i koncesji.

7.     Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

8.     Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

9.     W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: Zarządcy obiektu, ul. 22 Stycznia 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, tel. 16 670 10 36, osoba odpowiedzialna: Czesław Malik tel. 691 966 715, email: basen@posir.pl.

10.  Najemca na własny koszt zainstaluje podliczniki wody i energii elektrycznej.  

 

§ 3  Czynsz

 

1) Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 22,00 zł netto za 1 m 2

Słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100  netto

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 1175,90 zł

Słownie:  jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć 90/100 :

Wadium w wysokości 1.000,00 PLN płatne najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert na konto Wynajmującego nr PBS O/Przemyśl  51 86 42 11 55 20 15 15 03 91 45 00 01.

Liczy się termin uznania rachunku Wynajmującego.

2) Tytułem należytego wywiązywania się z umowy wyłoniony w niniejszym przetargu Najemca przed podpisaniem umowy wpłaci, konto Wynajmującego kwotę stanowiącą równowartość 2 miesię­cznego czynszu brutto, pomniejszonego o wpłacone przed przystąpieniem do przetargu Wadium.

3) Do czynszu zostaną doliczone opłaty za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniami podliczników oraz e.e. jako iloraz zużytych kWh i średniej ceny 1 kWh. Kopię fry za energię elektryczną Wynajmujący załączy Najemcy do wystawionej f-ry.

§ 4  Składanie oferty

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 1000.

2.     Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.

3.     Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.

4.     Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

5.     Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5  Oferta

 

1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 4  do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.

2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:

a. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)

c. proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 53,45m2).

d. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej i usług.

e. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f.   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.

g. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

h. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 

a) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.

b) Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.

c) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

d) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DZIEŃ ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobo­wiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

e) W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.

6. Oferty można składać do dnia 16 12 2011r. do godz. 10.00.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16 12 2011 r. godz. 12.00.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

§ 6  Wadium

 

1.   Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie) : jeden tysiąc złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

2.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet Kaucji.

3.   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

4.   Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

§ 7 Umowa najmu

 

1.     Umowę najmu stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.

2.     Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty oraz potwierdzenie uiszczenia kaucji. .

3.      Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.

4.     Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:
 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu
 2. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 3. Umowa najmu
 4. Oferta

Dyrektor POSiR

 

Mariusz Zamirski


 09.12.2011 

Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych, przesyłu danych i dostępu do Internetu oraz dostawę komórkowych aparatów telefonicznych wyposażonych w kartę SIM dla zamawiającego, ramach sieci telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy.

Tekst ogłoszenia w załączniku.

Załącznik:
 1. Oferta

 07.12.2011 

Przemyśl: Dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych urządzeń, stanowiących wyposażenie sali fitness w hali sportowej w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 414962 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych urządzeń, stanowiących wyposażenie sali fitness w hali sportowej w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych urządzeń, stanowiących wyposażenie sali fitness w hali sportowej w Przemyślu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Dostawa i montaż urządzeń, stanowiących wyposażenie sali fitness w zakresie ewentualnych dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez Zamawiającego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.44.10.00-1, 37.44.18.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości1 500,00 zł.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy urządzeń fitness na kwotę minimum 25 000,00 zł każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą (na dzień składania ofert) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 100 000,00zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SIWZ, - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, pokój nr 4a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki :
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 - SST

 23.11.2011 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
"Demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu".

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę nr1 złożoną przez : Firma Handlowo-Usługowa „Geo-Eko”.

38-500 Sanok, ul. Okulickiego 55

oferowana kwota brutto : 798 270,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze pięciu Wykonawców:

- oferta nr 2: Firma „UNI-SERWIS” Sp. z o.o.

33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 24

- oferowana kwota : 918 237,50 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86.93 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

 - oferta nr 3 : Systemy Wentylacji i Klimatyzacji „INSTALWENT”

 08-110 Siedlce, ul. Poznańska 12/35,

- oferowana kwota : 933 300,00 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 85.53 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

- oferta nr 4 : Firma „CREO” Sp. z o.o.

-210 Rzeszów, ul. K. Baczyńskiego 9a

 - oferowana kwota : 914 359,39 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 87.30 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

- oferta nr 5 : Firma „LUMORS” S.C. Układy Chłodnicze, Klimatyzacje, Wentylacje,

33-311 Wielogłowy 202

-oferowana kwota : 888 310,01 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 89.86 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

- oferta nr 6 : Firma „RPIS” Sp. z o.o.

35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów 3

- oferowana kwota : 1 020 159,61 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 78.24 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast uprawnienia określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.


 18.11.2011 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  p.n.: „Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu”  część I- Dostawa i montaż systemu nagłośnienia tj  głośników sufitowych, wzmacniaczy, źródeł dźwięku, mikrofonów bezprzewodowych oraz odbiorników tychże mikrofonów, przewodów.
 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 3 złożoną przez:
„ARTOM” Artur Urbańczyk,  97-300 Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 4
oferowana kwota brutto : 15 900 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.             

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze pięciu Wykonawców:
 

- Oferta nr 1 : Zakład Usługowo – Produkcyjny „Montel -BR” S.C. 37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 27 oferowana kwota brutto : 22 371,46 zł.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 71.07 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

- Oferta nr 2 :  RGB Audio S.C. Radosław i Grzegorz Rogóż,  05-077 Warszawa -Wesoła, ul. Dworkowa 9/12 Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał –  53.90 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert     

- Oferta nr 6 : „Security Office” Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Sp. z o.o.  35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 29
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 74.50 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

Zawiadamiamy jednocześnie, że niżej wymienione oferty na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 zostały odrzucone :

-  Oferta nr 4. P.P.H.U. „GEMINI” Janusz Łobodziński,  35-077 Rzeszów, ul. Krzywoustego 8
Uzasadnienie : Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp określonych w rozdz.3 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ, Zamawiający nie otrzymał  wymaganych dokumentów tj  referencji na dostawy i montaż nagłośnienia (dostarczone referencję dotyczą monitoringu a nie nagłośnienia)

- Oferta nr 5 Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8
Uzasadnienie : Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp określonych w rozdz. 3 pkt 4 ppkt 4.3 SIWZ, Zamawiający nie otrzymał części wymaganych dokumentów a niektóre dostarczone dokumenty nie są zgodne z SIWZ :

- Brak kart katalogowych producenta – załączono jedynie specyfikację techniczną urządzeń
- Zaproponowane źródło dźwięku niezgodne z wymaganiami Zamawiającego – brak tunera
- Zaproponowany głośnik sufitowy – zakres temperatur pracy mniejszy od wymaganego
- Zaproponowany głośnik sufitowy – pasmo przenoszenia   mniejszy zakres od wymaganego /zał nr 1 do umowy R I, pkt H/
- Zaproponowany głośnik sufitowy – wymagana grubość sufitu niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
- Zaproponowany wzmacniacz niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wagi i wymiarów montażowych


 14.11.2011 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp unieważnia postępowanie o zamówieniu p.n. „Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowanej części hali sportowej w Przemyślu” w zakresie części II - „Dostawa i montaż systemów monitoringu do hali sportowej w Przemyślu”.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 9.11.2011 

Przemyśl, dnia 9 listopada 2011r.

 

OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,

37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86 REGON: NR RACHUNKU BANKOWEGO:

5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

 

 

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu dostawczego m-ki Żuk, nr rej. PR 17828, rok prod  1988, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 17 listopada 2011r. o godz. 11,00

 

WARUNKI AUKCJI  NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO MARKI ŻUK

 

I. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji:  samochód dostawczy m-ki Żuk, nr rej. PR 17828 rok produkcji 1988 będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.

II. Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Szałajko  tel: 16 678 57 58

III. Warunki szczegółowe aukcji:

 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Wadium w wysokości 100 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 330 PLN brutto
 10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 16.  Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 17.  Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom. 9.11.2011 

Przemyśl, dnia 9.11.2011r.

 

OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,

37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86, REGON: NR RACHUNKU BANKOWEGO:

51-8642-1155-2015-1503-9145-0001

 

 

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) lancy śnieżnej TG-3 z kompresorem, rok produkcji 16.12.2004 (w eksploatacji od 2006 roku)

  która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego:  POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30,   37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 17 listopada 2011r. o godz. 10.00

 

WARUNKI AUKCJI  NA SPRZEDAŻY LANCY SNIEŻNEJ Z KOMPRESOREM TG-3

I.  Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji:  lanca śnieżna z kompresorem,
TG-3 będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.

II. Przedmiot sprzedaży można oglądać  ul.. Sanocka 5(Sztuczne Lodowisko),
37-700 PRZEMYŚL od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym.
Osoba odpowiedzialna:  Paweł Jucha tel: 667-942-506

III. Cena wywoławcza 10000 zł netto.

IV. Warunki szczegółowe aukcji:

1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.

2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.

3. Wadium w wysokości 1 000 zł należy wpłacić w Kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

7. Osoby fizyczne zobowiązane są przedłożyć kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj.    10 000 PLN netto.

10. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty

11. Do kwoty wylicytowanej ceny sprzedaży dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

12. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.

13. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.

14. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.

15. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

16. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.

17. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

18. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 9.11.2011 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

na demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu

 

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania do siwz, które wpłynęły od potencjalnych wykonawców robot wraz z odpowiedziami zamawiającego

 

Pytanie

1. Proszę o wyjaśnienie dotyczące układu NW4 i NW6, czy w zakres zamówienia wchodzi zamiana i dostawa chłodnic do istniejących central? jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentacji oraz kart katalogowych central na podstawie których należy dokonać tej zamiany oraz w której pozycji kosztorysowej należy to wycenić.

Odpowiedź

Wymiana chłodnic w układach NW4 i NW6 nie wchodzi w zakres zamówienia

Pytanie

2. W celu porównywalnej i sprawiedliwej wyceny wszystkich oferentów prosimy o podanie ilości przewodów wentylacyjnych, izolacji oraz urządzeń potrzebnych do wyceny demontażu.

Odpowiedź

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) jest wymóg wizji lokalnej. Obiekt będzie użytkowany także w czasie prowadzonych robót.

Wykonawca będąc na miejscu będzie możliwość oszacowania trudności ze zdemontowaniem, zniesieniem i wyniesieniem, rozebranych elementów istniejącej wentylacji i odpowiedniego skalkulowania kosztów

Pytanie

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej z izolacją zamiast płyt Climawer.

Odpowiedź

Nie

Pytanie

4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Z uwagi na krótki termin przygotowania ofert oraz wypadających dwóch dniach świąt (1 i 11 listopad) w trakcie jej przygotowywania jak również pewnych niejasnościach prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu rzetelnej i dokładnej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie

W przedmiarze instalacji wentylacji mechanicznej - poz. 64 dotyczy demontażu istniejących przewodów wentylacji mechanicznej. Prosimy o uszczegółowienie pozycji ilości kanałów do demontażu.

Odpowiedź

Przedmiar robót dołączony do SIWZ w załączniku nr 1, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zalecana jest wizja lokalna. Wykonawca będąc na miejscu będzie miał możliwość oszacowania trudności ze zdemontowaniem, zniesieniem i wyniesieniem, rozebranych elementów istniejącej wentylacji i odpowiedniego skalkulowania kosztów

Pytanie

Czy można zastosować konstrukcje typu BOG FOOT pod centrale i kanały wentylacyjne zamiast wylewek betonowych.

Odpowiedź

Można zastosować konstrukcje typu BIG FOOT, jednak należy sprawdzić minimalne wysokości tego typu konstrukcji a ewentualne różnice uwzględnić przy wykonywaniu podłączenia central do instalacji.

Pytanie

Czy w zakres zamówienia wchodzą roboty branży elektrycznej w szczególności podłączenie zasilania elektrycznego do urządzeń central wentylacyjnych, agregatu chłodniczego, klimakonwektorów i innych.

Odpowiedź

Nie
 31.10.2011 

Przemyśl: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 359522 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że : W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlaną polegające na budowie wentylacji mechanicznej z chłodzeniem o wartości robót minimum 800.000,00 zł (brutto) każda w obiektach publicznych udokumentowanych, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością) - wykonawca przedstawi na te roboty otrzymane od Inwestora bądź Generalnego Wykonawcy referencje.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował - osobą kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji sanitarnych, należącej do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 100 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł. 1.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. -pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, pokój nr 4a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki :
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 31.10.2011 

Przemyśl: Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 359430 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, profesjonalnego systemu nagłośnienia oraz monitoringu do rozbudowanej części hali sportowej w Przemyślu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w zakresie ewentualnych dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.30.00-9, 32.34.00.00-9, 32.35.10.00-9, 35.12.53.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 dostawę wraz z montażem udokumentowaną, że została wykonana z należytą starannością. Zamawiający nie określa minimalnej kwoty zrealizowanych dostaw.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SIWZ. - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. - karty katalogowe oferowanych produktów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, pokój nr 4a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, profesjonalnego systemu nagłośnienia do rozbudowanej części hali sportowej w Przemyślu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia obejmuje dostawę i montaż : Część I- System nagłośnienia tj. głośników sufitowych, wzmacniaczy, źródeł dźwięku, mikrofonów bezprzewodowych oraz odbiorników tychże mikrofonów, przewodów. Wykonawca przygotuje plan rozmieszczenia głośników, uwzględniając ich charakterystykę, zwłaszcza kąt pokrycia stożkowego oraz zamontuje głośniki zgodnie z planem oraz wytycznymi producenta.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz na schemacie połączeń głośników sufitowych , stanowiących zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.00.00-9, 32.34.00.00-9, 32.35.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż systemów monitoringu do hali sportowej w Przemyślu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia obejmuje dostawę i montaż: Część II - Monitoring tj. kamer, rejestratora, monitorów, rozdzielaczy konfiguracja sprzętu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz na schemacie instalacji kamer i zakresów ich widzenia , stanowiących zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.53.00-2, 32.32.31.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki :
 1. SIWZ
 2. Specyfikacja techniczna
 3. Schemat połączeń głośników
 4. Lokalizacja kamer 14.10.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSiR”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: AUTO CENTRUM Sp.z.o.o. ul. Rejtana 67 35-959 Rzeszów
oferowana kwota brutto :126000 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.
W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, w terminie określonym przez zamawiającego.
 12.10.2011 

Wyjaśnienia do siwz – „Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSiR”

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z potencjalnych oferentów w ramach przetargu “ Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSiR”, Zamawiający informuje:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o pojemności silnika 2198 cm 3

  NIE

 2. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o mocy 140 KM ( o wysokim momencie obrotowym 350 Nm)

  NIE

 3. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z fotelem kierowcy z regulacją położenia fotela w trzech płaszczyznach w tym regulacją wysokości siedziska osobno jego przedniej i tylnej części w miejsce regulowanej kolumny kierownicy.

  NIE

 4. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z klimatyzacją manualną z podziałem regulacji na przednią i tylna część samochodu (z rozprowadzeniem).

  NIE

 5. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o szerokością przedziału pasażerskiego 1762 mm?

  W specyfikacji technicznej Zamawiający bezpośrednio nie określił szerokości przedziału pasażerskiego. Należy domniemywać, że będzie ona określona innym parametrem – tj. minimalną szerokością przestrzeni bagażowej, która określona została jako minimum 1850 mm. Tak więc odpowiedź na pytanie brzmi NIE.

 6. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 2594 mm?

  NIE

 7. Czy Zamawiający dopuści pojazd o pojemności zbiornika paliwa 80 l.

  NIE


 07.10.2011 

Wyjaśnienia do siwz – „Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSiR”
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z potencjalnych oferentów w ramach przetargu “ Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSiR”, Zamawiający informuje:

 

 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd z napędem na tylne koła, który polepsza właś­ciwo­ści trakcyjne i jezdne (również przy pełnym obciążeniu), zdolność pokonywania wzniesień i re­dukuje odczuwalność drgań układu napędowego na kierownicy?

  NIE

 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o pojemności skokowej silnika 2148 cm 3?

  NIE

 3. Czy Zamawiający wymaga, aby kolumna  kierownicy była regulowana minimum w 2 płaszczyz­nach?

  NIE

 4. Czy Zamawiający wymaga, aby lusterka były elektrycznie sterowane i ogrzewane?

  TAK

 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o szerokości przestrzeni bagażowej 1780 mm?

  NIE

 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o długości przestrzeni bagażowej 1020 mm?

  NIE

 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd o pojemności zbiornika 75 l?

  NIE

 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania termin realizacji zamówienia do dnia 30. 12. 2011 r.?

  NIE

 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 4?

  NIE


 07.10.2011 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


          Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę nr 2 złożoną przez : „AMA3”
37-700 Przemyśl, ul. Narutowicza 32
oferowana kwota brutto :399 612,31 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze trzech Wykonawców:

- oferta nr 1: „KROSPOL” sp. jawna
38-400 Krosno, ul. Składowa 9d
oferowana kwota brutto : 418 206,81 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 95,55 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

- oferta nr 3 : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ROBIN”
37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 92
oferowana kwota brutto : 463 351,07 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86,24 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

- oferta nr 4 : Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Zenon Wojtowicz
37-700 Przemyśl, ul. M. Konopnickiej 25
oferowana kwota brutto : 403 510,11

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 99,03 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast uprawnienia określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.


 05.10.2011 

Przemyśl: Dostawa minibusa 8+1 na potrzeby POSiR
Numer ogłoszenia: 321134 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa minibusa 8+1 na potrzeby POSiR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu osobowego typu : minibus 8 osób + kierowca dla POSiR o parametrach dostępnych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy samochodów typu bus na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, I piętro, dział sportu...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30,sekretariat I piętro,..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki :
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA
 7. Załącznik nr 1 - do umowy wymagania techniczne

 05.10.2011 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż wyposażenia recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie „zaprojektuj i wykonaj”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę :

„Domator” Beata Sokół
37- 700 Przemyśl
ul. Jasińskiego 2

Cena oferty wybranej  wynosi : 4 858,50 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił kryteria oceny i wyboru ofert tj.
 - cena = max. 90 pkt.
 - projekt = 10 pkt

Wybrana  oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.


3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta. – oferta nr 1.


 03.10.2011 

Zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania


             Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp Zamawiający informuje, że postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na : „Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSIR” - zostało unieważnione – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie :
             W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 2 pkt  4 ustawy pzp Zamawiający w nawiązaniu do złożonej oferty przez „Auto Centrum” Sp. z o.o. 35-959 Rzeszów ul. Rejtana 67  w postępowaniu przetargowym na „Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSIR”   na podstawie art. 26 ust.3 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  w terminie do dnia 29.09.2011 r. do godz. 12.00 dokumentów określonych w rozdz. X pkt 3 siwz tj aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz dokumentu określonego  w rozdz. X  pkt 2  ppkt c siwz tj  wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 3 dostawach samochodów typu „bus” na kwotę min. 100 000,00 zł brutto każde, wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawa ta zastała należycie wykonana (np. referencje) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
             W związku z tym, że wezwany Wykonawca nie uzupełnił w  wyznaczonym terminie brakujących dokumentów został wykluczony z postępowania . Złożona oferta była jedyną oferta jaka wpłynęła do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu .
Zamawiający na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp unieważnił postępowanie .

 


 30.09.2011 

Numer ogłoszenia: 258235 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 303622 - 2011 data 23.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, fax. 0-16 6785758.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia recepcji w obiektach użyteczności publicznej, na kwotę minimum 10 000,00 zł brutto każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia recepcji, meble biurowe w obiektach użyteczności publicznej, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 30, sekretariat I piętro...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 30, sekretariat I piętro..

Załączniki :

 1. SIWZ

 23.09.2011 

Przemyśl: Dostawa i montaż wyposażenia recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj
Numer ogłoszenia: 303622 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie projektu i dostawę wyposażenia recepcji w ladę i szafkę na ręczniki z płyty laminowanej. Wymagania dotyczące zabudowy recepcji przedstawiono w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Rzut poglądowy usytuowania recepcji objętej przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1a..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia recepcji w obiektach użyteczności publicznej, na kwotę minimum 10 000,00 zł brutto każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą (na dzień składania ofert) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 10 000,00zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SIWZ, wraz z projektem recepcji - 2 egz. + 1 egz. na płycie CD. - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - projekt - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 2. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 30, parter, pokój nr. 4a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 30, sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki :

 1. SIWZ
 2. Rzuty pomieszczeń
 3. Załącznik nr 1 23.09.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


          Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z.), Zamawiający  zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj” -część I : wyposażenie szatni w szafki typu „boks” z płyty HPL, szafki typu „N” z płyty HPL oraz ławka(7 pomieszczeń) ”
Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę, którą złożył :

1) „EUROPEL”
38-420 Korczyna,
ul. Spółdzielcza 4

Cena oferty wybranej ( Nr 1) na część zamówienia nr 1 wynosi : 95 583,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił kryteria oceny i wyboru ofert tj.
      - cena = max. 90 pkt.
      - projekt = 10 pkt

Wybrana część I oferty uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

Zamawiający  na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj” część II – wyposażenie recepcji w ladę i szafkę na ręczniki z płyty laminowanej.".  Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - cena oferty  „części II  w/w zamówienia”  nie odrzuconej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Złożona oferta dla części 1 i 2  w/w zamówienia jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu przetargowym.
 19.09.2011 

Przemyśl: Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu - przetarg II
Numer ogłoszenia: 295728 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu - przetarg II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.00.00-3, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu przebudowy lub remontu obiektu budowlanego wraz z robotami instalacji sanitarnych i elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł. każde udokumentowanego, że zadanie zostało wykonane należycie (np. referencje ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: a) osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącą funkcję kierownika budowy i udokumentowaną co najmniej 3 letnią praktyką zawodową na budowie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 b ustawy PZP. Wykonawca udokumentuje doświadczenie zawodowe kierownika budowy (3 letnia praktyka zawodowa na budowie) przedstawiając informację o zadaniach którymi kierował z podaniem okresu sprawowania tej funkcji, oraz wskaże zakres wykonywanych przez niego czynności, b) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych c) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na min. 100.000 zł. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000 zł (należy przedłożyć polisę wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z polisy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze, 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1), 4) dowód wpłaty wadium, 5) kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy, niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowane zmiany (osoby), b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) zmiany związanej z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy- zmianie może ulec termin realizacji umowy, e) wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta przy możliwej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa, realizacji robót, usprawnienia procesu budowy, usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków technicznych a w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) zmiany Podwykonawcy robót (wskazanego w ofercie) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę oraz wprowadzenia Podwykonawcy na zadanie w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidywał, że wykona roboty siłami własnymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - pokój nr 4 parter..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki :

 1. SIWZ
 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych
 4. rzut parteru
 5. przedmiar instalacji elektrycznej
 6. przedmiar robót budowlanych
 7. przedmiar instalacji sanitarnych
 8. projekt wykonawczy
 9. projekt budowlany
 10. opis techniczny roboty budowlane
 11. opis techniczny instalacje sanitarne
 12. rys. zespołu szatniowo-barowego
 13. przebieralnie i szafki basenowe
 14. zestawienie stolarki

 19.09.2011 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego p.n. "Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu". Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - cena oferty nie odrzuconej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 16.09.2011 

Przemyśl: Dostawa minibusa 8+1 na potrzeby POSiR
Numer ogłoszenia: 293486 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa minibusa 8+1 na potrzeby POSiR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu osobowego typu : minibus 8 osób + kierowca dla POSiR o parametrach dostępnych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy samochodów typu bus na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, I piętro, dział sportu..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30,sekretariat I piętro,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki :
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA
 7. Załącznik nr 1 - do umowy wymagania techniczne


 14.09.2011 

Przemyśl: Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj
Numer ogłoszenia: 289214 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w Przemyślu w systemie zaprojektuj i wykonaj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 wykonanie projektu i dostawę wyposażenia: a) część 1 wyposażenie szatni w szafki typu boks z płyty HPL, szafki typu N z płyty HPL oraz ławka -7 pomieszczeń, b) część 2 wyposażenie recepcji w ladę i szafkę na ręczniki z płyty laminowanej. 2.2. wymagania dotyczące zabudowy szatni i recepcji przedstawiono w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2.3. rzuty poglądowe pomieszczeń szatni i recepcji objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1a.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dostawa i montaż wyposażenia szatni i recepcji w hali sportowej w zakresie ewentualnych dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.30-7, 39.15.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2000 zł. Dotyczy części I.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia szatni w obiektach użyteczności publicznej, na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą (na dzień składania ofert) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 50 000,00zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SIWZ, wraz z projektem wyposażenia szatni i /lub recepcji - 3 egz. + 1 egz. na płycie CD. - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90

2 - projekt - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowychpostanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 2. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl pokój 4a parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyposażenie szatni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż zafek typu boks z płyty HPL, szafki typu N z płyty HPL oraz ławka -7 pomieszczeń,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.30-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 90

2. projekt - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wyposażenie recepcji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie, montaż i dostawa lady i szafki na ręczniki z płyty laminowanej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.60.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 90

2. projekt - 10

 

Załączniki :
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 - SST
 3. Załącznik nr 1 - Rzuty pomieszczeń

 12.09.2011 

OGŁOSZENIE

O zmianie terminu składania ofert i zmianie siwz w przetargu na

 „Przebudowę i remont krytej pływalni w Przemyślu”

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 PZP, i z uwagi na wpływające pytania do zamawiającego od potencjalnych wykonawców wprowadza się zmiany do siwz w zakresie uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (załączniki do siwz),

W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do dnia 16.09.2011 do godz. 10,00.

 

 

Załączniki :

 1. siwz od 12.09.2011
 2. specyfikacja technika wykonania i odbioru robót budowlanych
 3. specyfikacja technika wykonania i odbioru robót elektrycznych
 4. rzut parteru po zmianach
 5. przedmiar instalacji elektrycznej
 6. przedmiar robót budowlanych
 7. przedmiar instalacji sanitarnych
 8. projekt wykonawczy
 9. projekt budowlany
 10. opis techniczny po zmianach rob. budowlane
 11. opis techniczny instalacje sanit. uzupełnienie
 12. rys. zespołu szatniowo-barowego

 12.09.2011 

Wyjaśnienia do siwz – „Przebudowa i remont krytej pływalni”
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z potencjalnych oferentów w ramach przetargu “Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”, Zamawiający informuje:

 

1. Brak szczegółowego określenia zakresu robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach pływalni.

- Odp. : szczegółowy zakres robót został określony w projektach budowlanym i wykonawczym oraz w załączonych do niniejszej odpowiedzi rysunkach

2. Brak szczegółowych rysunków boksu kasowego i kołowrotu, wyposażenie baru.

- Odp. ; W załączeniu rysunek boksu kasowego, kołowrotu i baru

3. Jaka ilość szafek do wykonania w szatni męskiej i damskiej.

- Odp. : Szafki do wykonania : po 20 sztuk szafek dwudzielnych S-2 w każdej szatni (męskiej i damskiej)

 Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2011 do godz. 10,00


 07.09.2011 

Wyjaśnienia do siwz – „Przebudowa i remont krytej pływalni”
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z potencjalnych oferentów w ramach przetargu “Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”, Zamawiający informuje:

1. Pytanie : Sprecyzowanie stolarki aluminiowej i MDF gdyż jest różnica między przedmiarami a zestawieniem materiałów.
Odp.: Stolarkę drzwiową i okienną należy skalkulować zgodnie załączonym zestawieniem stolarki - załącznik zestawienie stolarki

2. Pytanie : Podanie wymiarów podokienników.
Odp.: Podokienniki wewnętrzne z PCV komorowe, gr. 1,5-2cm szerokość 25cm. Parapety zewnętrzne z blachy płaskiej powlekanej o szerokości 15cm.

3. Pytanie : W pozycji 1.36 i 1.37 w przedmiarze robót budowlanych obmiar płyt styropianowych wynosi 1m2. proszę o sprecyzowanie wymiarów.
Odp.: Ilość płyt styropianowych należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

4. Podanie wymiarów szafek szatniowych i przebieralni, ponieważ ciężko dokonać wyceny.
Odp.: Parametry szafek i przebieralni - załącznik szafki i przebieralnie.

Załączniki:

 1. zestawienie stolarki
 2. szafki i przebieralnie

 05.09.2011 

OGŁOSZENIE

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa i montaż fabrycznie nowych, profesjonalnych maszyn i urządzeń dla siłowni hali sportowej w Przemyślu

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertą na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę : „HES” S.C.

Wyrób Urządzeń

Sportowo-Rekreacyjnych,

Rehabilitacyjnych i Siłowych

54-530 Wrocław

ul. Braci Wardzyńskich 1,

cena oferty : 163916,77zl brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany oferent był Wykonawcą niepodlegającym odrzuceniu i zaproponował cenę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu została złożona tylko jedna oferta. – oferta nr 1.

 30.08.2011 

Przemyśl: Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 231989 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty rozbiórkowe. Roboty budowlane. Roboty instalacji sanitarnych. Roboty instalacji elektrycznych. Wyposażenie szatni i bufetu w szafki i meble..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.00.00-3, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żada wniesienia wadium w wysokości 9000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu przebudowy lub remontu obiektu budowlanego wraz z robotami instalacji sanitarnych i elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł. każde udokumentowanego, że zadanie zostało wykonane należycie (np. referencje ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: a) osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącą funkcję kierownika budowy i udokumentowaną co najmniej 3 letnią praktyką zawodową na budowie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 b ustawy PZP. Wykonawca udokumentuje doświadczenie zawodowe kierownika budowy (3 letnia praktyka zawodowa na budowie) przedstawiając informację o zadaniach którymi kierował z podaniem okresu sprawowania tej funkcji, oraz wskaże zakres wykonywanych przez niego czynności, b) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych c) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na min. 100.000 zł. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000 zł (należy przedłożyć polisę wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z polisy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze, 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1), 4) dowód wpłaty wadium, 5) kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy, niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowane zmiany (osoby), b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) zmiany związanej z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy- zmianie może ulec termin realizacji umowy, e) wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta przy możliwej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa, realizacji robót, usprawnienia procesu budowy, usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków technicznych a w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) zmiany Podwykonawcy robót (wskazanego w ofercie) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę oraz wprowadzenia Podwykonawcy na zadanie w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidywał, że wykona roboty siłami własnymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - pokój nr 4 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:
 29.08.2011 

OGŁOSZENIE
II przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu
przy ul. Przemysława 46 - "Loża Szyderców" na okres 2 lat .


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza II przetarg na najem na okres 2 lat lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Przemysława 46 - "Loża Szyderców" z przeznaczeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Załączniki:
 23.08.2011 

Przemyśl: Dostawa i montaż wyposażenia siłowni

w hali sportowej w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. (fax) 0-16 6785758

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż wyposażenia siłowni w hali sportowej w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, profesjonalnych maszyn i urządzeń, stanowiących wyposażenie siłowni w hali sportowej w Przemyślu. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego obsługujących siłownie, w zakresie użytkowania wyposażenia.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dostawa i montaż wyposażenia siłowni w zakresie ewentualnych dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez Zamawiającego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4000zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy wraz z montażem wyposażenia siłowni na kwotę minimum 90 000,00 zł każda, udokumentowanych, że zostały wykonane z należytą starannością

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą (na dzień składania ofert) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 90 000,00zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 2. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przenyśl pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przenyśl sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:
 16.08.2011 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza II przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego usytuowanego
w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6 m2.
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i świadczenie usług noclegowychZałączniki:
 11.08.2011 

OGŁOSZENIE
przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu
przy ul. Przemysława 46 - "Loża Szyderców" na okres 2 lat .


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 2 lat lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Przemysława 46 - "Loża Szyderców" z przeznaczeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Załączniki:
 28.07.2011 

Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6 m kwadratowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i świadczenie usług noclegowychZałączniki:
 27.06.2011 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu , po wezwaniu Wykonawcy w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP cyt. do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w złożonej ofercie oraz art 87. ust.2 pkt2 – oczywiste omyłki rachunkowe, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku narciarskim i garażu na ratrak w Przemyśludokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena” za realizację całego zamówienia = 100%.

        Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny oferty ustalono, że Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FADOM” S.A. ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl., odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała 100 pkt. na podstawie podanego powyżej kryterium, cena oferty brutto – 1 616 903,68zł

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.
 22.06.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty

z pośród ofert nieodrzuconych

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej

przy ul. Mickiewicza” - etap II

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę nr 2 złożona przez :Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 4 20-150 Lublin

oferowana kwota brutto :195.896,96

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze czterech Wykonawców:

 

- oferta nr 1: MEGA PLAST

ul. Miętowa 3, 20 – 387 Lublin

- oferowana kwota brutto : 272.345,37 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 71,92 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

- oferta nr 3 : ALURES Sp. z o.o.

ul. Techniczna 2A, 36-040 Boguchwała

oferowana kwota brutto : 197.681,37  zł

Oferta  na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona

 Uzasadnienie :

Profil zimny o szerokości zabudowy drzwi aluminiowych przedstawiony w  ofercie nie spełnia  warunków Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaproponowany przez Wykonawcę profil dla drzwi wew. 51 mm, wymagany przez Zamawiającego 52mm. Zaproponowany przez Wykonawcę profil dla drzwi zew. 65mm, wymagany przez Zamawiającego 60mm

Informujemy, że przysługuje Wykonawcy odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt4 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w ustawie PZP.   

 

- oferta nr 4 :ALU4 Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 118, 33-101 Tarnów

oferowana kwota brutto : 185.441,77 zł

Oferta  na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona

Uzasadnienie :

Profil zimny o szerokości zabudowy drzwi aluminiowych przedstawiony w  ofercie nie spełnia  warunków Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zaproponował profil dla drzwi wew. 51 mm a  Zamawiający wymagał 52mm. Nie określono również współczynnika przenikania ciepła „k”  dla drzwi zewnętrznych. Ponadto zaproponowane drzwi przeciwpożarowe D9, D12 w piśmie -wyjaśnieniu Wykonawcy z dnia 22.06.2011 r. nie spełniają warunków określonych w rysunkach konstrukcyjnych, stanowiących załącznik do siwz, w zakresie ich wymiarów. Informujemy, że przysługuje Wykonawcy odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt4 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w ustawie PZP.

 

- oferta nr 5 : REM II Sp. z o.o.

ul. Nestora 1, 37 – 700 Przemyśl  

oferowana kwota brutto : 196.800,39 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 99,54 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Wykonawcom przysługują uprawnienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.


 20.06.2011 

Przetarg na wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku narciarskim i garażu na ratrak w Przemyślu

 

Zapytanie do SIWZ i przedmiaru które wpłynęły do Zamawiającego :.

 

 1. Taras drewniany poz. 107 przedmiaru 80,861m2, wg projektu pow. 147,47m2 w opisie warstw DD1 i DD2 podano elementy warstw których w przedmiarze brak. Czy do wyceny przyjąć warstwy wg opisu, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru. Dodatkowo proszę o informację czy deski mają być gładkie czy ryflowane ma to wpływ na cenę.
 2. W przedmiarach brak elementów wyposażenia dachu – bariery śniegowe, ławy kominiarskie, wyłaz. Czy przyjąć do wyceny, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.
 3. Pokrycie dachu blachą tytan-cynk, obróbki wg przedmiaru blacha powlekana, brak jest całego systemu orynnowania, które na tym etapie musi być wykonane. Wg projektu powinno być na obróbki blacharskie 101,63 m2 i w tym krawędź zewn. Koryta 121,16mb, kalenica 50,90nb, wiatrownice 14,90mb, kominy/szachty 21,37mb, pas nadrynnowy 121,16mb oraz dodatkowo 60,98m2 na pokrycie dachowe i ścianki kominów.
  Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
 4. W projekcie detal kalenicy zastosowano pod blachę tytan cynk membranę separacyjną, w opisie warstw folię wiatroszczelną/paroprzapuszczalną, w przedmiarze folia paroprzepuszczalna. Proszę o jednoznaczne określenie systemu pokrycia dachowego i ewentualną korektę przedmiarów.
 5. Proszę o określenie parametrów wełny mineralnej dla ocieplenia dachu
 6. W specyfikacji technicznej podano gr. blachy tytanowo-cynkowej 0,8 mm natomiast w opisach projektu 0,7 mm – jaką grubość blachy przyjąć.
 7. Poz. 68 przedmiaru garaż 10,07 mb odwodnienie liniowe – proszę o rysunek szczegółowy odwodnienia liniowego wewnętrz budynku z podaniem parametrów technicznych.

Czy należy wykonać płytę podjazdu do garażu – brak w przedmiarach. Proszę o podanie ilości przedmiarowych jeżeli ma to być wykonane na tym etapie.

 

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ i przedmiaru.

 

Ad. 1.  Taras drewniany ma powierzchnię ~147,5m2

Do wyceny należy przyjąć elementy z zestawienia warstw i oznaczeń – nr rysunku:

SNP-WZ-A-B2-000

Deski płasko ryflowane – ze względu na antypoślizgowość

Legary nie gnijące (np. polipropylenowe)

 

Ad. 2. W projekcie zastosowano bariery śniegowe, ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie i wyłaz dachowy wg rzutu dachu

– uzupełniono w przedmiarze:

Pozycja nr 27 – ławy kominiarskie

Pozycja nr 28 – stopnie kominiarskie

Pozycja nr 30 – bariery śniegowe

Pozycja nr 265 – wyłaz dachowy

 

Ad. 3. Orynnowanie pogrążone w połaci dachu wg detalu i technologii producenta pokrycia dachowego.

- uzupełniono w przedmiarze:

Pozycja nr 29 - Rynny pogrążone z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm

 

Ad. 4.  W projekcie zastosowano membranę separacyjną wg systemu producenta pokrycia blacharskiego. Membrana zastosowana pod całą powierzchnią blachy tytan-cynk. Membrana musi tworzyć rodzaj poduszki powietrznej w celu wentylacji i jednocześnie przenosić obciążenia np. od śniegu

 – uzupełniono w przedmiarze:

Pozycja nr 16 – membrana separacyjna

 

Ad. 5. Należy zastosować płyty ze skalnej wełny mineralnej twardej nienasiąkliwej np. ROCKWOOL TOPROCK lub równoważną grubości 20cm do izolacji stropodachów i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, ścian działowych

Ad. 6.  Blacha cynkowo-tytanowa zastosowana w projekcie na pokrycie dachu powinna mieć minimalną grubość 0,7mm. Jest to zalecana grubość blachy przy arkuszach dających po wykonaniu rąbków odległość osi rąbków 60cm oraz odpowiednia dla kątów nachylenia dachu.

Ad. 7.  Ze względu na uproszczenie konstrukcji żelbetowej przyjęto że odwodnienie liniowe wzdłuż ściany na której będą suszone węże wyrobione będzie w betonowej posadzce z minimalnym spadkiem. Zastosowano 2 wpusty punktowe (kratki odwodnieniowe).

 

Płytę najazdową do garażu na ratrak zaproponowano w celu wzmocnienia terenu przed wjazdem. Na wypadek gdyby namoknięty grunt (na trasie narciarskiej) nie był w stanie przenieść obciążenia od ratraka. Wjeżdżający lub wyjeżdżający ratrak mógłby spowodować uszkodzenie odwodnienia liniowego zewnętrznego.

Kalkulacja indywidualna / Podkład betonowy przy wjeździe do garażu, zbrojony

Wymiary płyty przed drzwiami wejściowymi 379,5x200cm.

Wymiary płyty przed bramami wjazdowymi 1149x200cm.

Płyta może być wykonana jako jedna: wówczas wymiar 1530,5x200cm.   

 

Załączniki: 17.06.2011 

Pytanie do siwz zadane przez potencjalnego wykonawcę na
wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku
narciarskim i garażu na ratrak w Przemyślu

Pytanie :

Proszę o wyjaśnienie czy przedmiar dotyczący instalacji sanitarnych wewnętrznych „PAWILON GÓRNY - ETAP II” należy wycenić do oferty.

 

Odpowiedź Zamawiającego :

Przedmiary pomocne do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do siwz na stronie Zamawiającego (POSIR)
 15.06.2011 

Odpowiedzi na pytania

do siwz na dostawę i montaż stolarki drzwiowej

w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu

 

W odpowiedzi na pytania do siwz na dostawę i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu, wyjaśniamy :

ad.1

Zgodnie z z rozdziałem nr 3 pkt 4.5 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z placem budowy. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego o wizji lokalnej na budowie powinno być dołączone do oferty.

ad. 2

Zgodnie z rozdziałem 2 pkt 1.3 Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno – budowlanej, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2 buPzp. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity z 2006 r. (Dz. U. Nr. 156 poz. 1118 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Z 2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoznaczne według kraju ich pochodzenia

 

Pytanie do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza” – etap II.

 

Pytanie 1 Dotyczy przeprowadzenia wizji lokalnej zawartej w treści SIWZ.

1.    Czy jest konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej wynikającej z treści SIWZ?

Pytanie 2 Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ.

1.    Czy w związku z brakiem robót z branży sanitarnej i elektrycznej, wystarczy w oświadczeniu nr 7 wskazać osobę do kierowania robotami budowlanymi  (zamiast osoby z branży sanitarnej i elektrycznej)?


09.06.2011 

Przemyśl: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza - etap II
Numer ogłoszenia: 161735 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30. Zakres realizacji obejmuje : Dostawę i montaż stolarki drzwiowej w rozbudowywanej części hali sportowej przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu stolarki budowlanej z aluminium w obiektach użyteczności publicznej o wartości robót min. 60000zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, należącyą do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2 buPzp. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity z 2006 r. (Dz. U. Nr. 156 poz. 1118 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Z 2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoznaczne według kraju ich pochodzenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 80.000 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 150.000 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) kopia wadium 4) kosztorys ofertowy 5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów,o których mowa w pkt 2.2,2.3 i 2.4 składa dokument wystawiony w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i powinien on być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odłożenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl parter pokój 04.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

09.06.2011 

Przemyśl: Wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku narciarskim i garażu na ratrak w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 161673 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku narciarskim i garażu na ratrak w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanu surowego, zamkniętego pawilonu górnego na stoku narciarskim i garażu na ratrak w Przemyślu. Szczegółowy zakres robót został określony w siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.33.00.00-3, 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum 500 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ponadto wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2 b uPzp. Osoba kierownika budowy powinna posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w tym co najmniej na 1 zadanie polegające na budowie obiektu kubaturowego o kubaturze 5000 m3 Wykonawca udokumentuje doświadczenie zawodowe kierownika budowy poprzez przedstawienie w ofercie informacji o zadaniach, z podaniem okresu sprawowania tej funkcji, którymi kierowała wskazana osoba. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity z 2006 r. (Dz. U. Nr. 156 poz. 1118 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Z 2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoznaczne według kraju ich pochodzenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 400 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) kopia wadium 4) kosztorys ofertowy 5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z placem budowy i ze stanem już wykonanych robót budowlanych. Potwierdzenie odbycia oględzin należy uzyskać na piśmie od kierownika parku sportowo-rekreacyjnego p. Pawła Juchy i przedłożyć wraz z ofertą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl parter pokój 04.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl -sekretariat I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
 1. SIWZ, umowy, wymagania szczegółowe do siwz
 2. Opis
 3. Przedmiary
 4. Projekt-garaż na ratrak - b3 budynek
 5. Projekt-instalacje sanitarne wew. garaż
 6. Projekt-pawilon górny - b2 budynek
 7. Projekt sieci i przyłącza sanitarne - garaż
 8. Specyfikacje techniczne

04.05.2011 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


    Zgodnie  z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu , po wezwaniu wykonawców w trybie art. 26 ust.4 cyt. ustawy do uzupełnienia dokumentów i wyjaśnień w złożonych ofertach zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na Rozbudowę hali sportowej w Przemyślu – etap II – roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium  „cena” za realizację całego zamówienia= 100%.
    Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert ustalono, że  Oferta  nr 3 złożona  przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o.o.37-700 Przemyśl,ul. Batorego 55A,odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , została oceniona jako najkorzystniejsza i uzyskała 100 pkt. na podstawie podanego powyżej  kryterium, cena oferty brutto – 1 987 888,67 zł

    W przedmiotowym postępowaniu oprócz ww. oferty  złożono  jeszcze 3 oferty.  
Ofertę Nr 1  złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „FADOM” S.A., 37-700 Przemyśl ul. Ofiar Katynia 26, które spełnia warunki udziału w postępowaniu  a  oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym  w ustawie  i  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i uzyskała 89,91 pkt. cena oferty 2 210 874,29 zł. brutto.
Ofertę  Nr 2 złożyła Firma Remontowo-Budowlana Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SIWZ i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. a ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą  ( art.24 ust.4 w związku z art.89 ust.1 pkt.5 ustawy).
Uzasadnienie:
Zamawiający  zgodnie z postanowieniem rozdz.II pkt.1.3 SIWZ wymagał aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, co było konieczne dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
    Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie  art.26 ust.4 u Pzp. nie wykazał, że osoba mająca pełnić funkcję kierownika budowy posiada stosowne uprawnienia. Wykonawca nie wyjaśnił także terminu ważności zaświadczenia z PIIB wydanego dla Pana Wojciecha Andrusiewicza. Zamawiający w SIWZ wymagał złożenia stosownego oświadczenia (zał. nr 5 do SIWZ) , które Wykonawca dołączył do oferty. Jednakże z treści dołączonego do oferty zaświadczenia z PIIB ( pomimo ,że Zamawiający nie żądał złożenia tego dokumentu) wynika, że wskazana osoba nie posiada aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby (termin ważności do 31.12.2010).
    W związku z powyższym złożone oświadczenie jest nieprawdziwe. Wykonawca winien potwierdzić, że wskazana osoba posiada aktualną (na dzień składania ofert) przynależność do izby.
    Należy także podkreślić, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek  udowodnienia, że spełnia  warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykorzystał również możliwości zgodnie z zastosowanym przez Zamawiającego trybem wynikającym z postanowień art.26 ust.4 ustawy  Pzp.
    Zgodnie z art. 180 ust.2 pkt. 3 i 4  ustawy Pzp. Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w zakresie  :
- wykluczenia wykonawcy z postępowania
- odrzucenia oferty
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

Ofertę Nr 4 złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ROBIN”, 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 92, które spełnia warunki udziału w postępowaniu  a  oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym  w ustawie  i  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i uzyskała 97,76 pkt. cena oferty 2 033 361,88 zł brutto


22.04.2011 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

p.n. : Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu – etap II – roboty instalacyjne,

wykończeniowe i zewnętrzne.

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający zmienia się treść siwz w sposób następujący :

rozdział 6 punkt.9.2 termin składania ofert: do 28.04.2011 do godziny 10.00

punkt 10.2 termin otwarcia ofert : 28.04.2011 o godzinie 11.00

 

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.


22.04.2011 

Przedstawiamy poniżej pytania do siwz jednego z potencjalnych wykonawców i odpowiedzi zamawiającego na pytania

w zamówieniu p.n. : Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu

– etap II

– roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne


 

W części SANITARNEJ:

Pyt.1. W poz. 50 d 2 Montaż z dostawą wanny SPA – proszę o podanie więcej szczegółów dot. wanny, czy ma być drewniana?, czy ma być podgrzewacz elektryczny?, jakie systemy? Jest to bardzo istotne do wyceny.

Odpowiedź : Przyjęto wannę firmy POOLSPA – model SPA dla pomieszczeń publicznych Octavia z obudową wraz z maszynownią. Elementy maszynowni dostarczyć i zainstalować wg wytycznych producenta wanny.

Pyt. 2. W poz 108,109,110 d 3 Grzejniki stalowe MK33-15-160, MK33-15-240, MK33-15-280 – sprzedawcy pytają co oznaczają te symbole?

Odpowiedź :Oznaczenie grzejników producenta BRUGMAN – MK to seria mini kompakt

W części ELEKTRYCZNEJ:

Pyt. 3 - W Poz. 52 d 2 przekrój bednarki do 200mm2 – jaki dokładnie ma być przekrój? 200mm2 jest bardzo droga i są znaczne różnice cenowe przy mniejszych

Odpowiedź :Podano w opisie – FeZn 40x4mm

Pyt. 4 – W poz. 57 d 2 – montaż iglic – proszę o informację jakie jest mocowanie, czy do komina oraz czy jest podstawa?

Odpowiedź :Mocowanie na podstawie.

Pyt. 5 – Skrzynki i Rozdzielnice, gniazda i łączniki - proszę o sprecyzowanie jakie modele, symbol lub producent ze względu na duże rozbieżności cenowe

Odpowiedź : Skrzynki i Rozdzielnice firmy Legrand (podano to na rysunkach). Gniazda i włączniki firmy BERKER seria B kwadrat.

W części WENTYLACJA:

Pyt. 6 – W pozycjach: 449, 450, 452, 453 – brak jednostek miary

Odpowiedź :jednostka pozycji to komplet - pozycje te obejmują oprócz konkretnych central wentylacyjnych również kompletne sterowanie do nich wraz z instalacją.

Pyt. 7 W poz. 337 d 19, 351 d 20, 382 d 21, 426 d 23 – brak podanych jakich przewodów dot. poz. Czy mają być prostokątne ? Jakich wymiarów?

Odpowiedź :Kanały są prostokątne. W przedmiarach podano m2 blachy do wykonania kanałów, poszczególne wymiary, przekroje, długości znajdują się w zestawieniu do łączonym do projektu. (tu również w załączeniu)

Pyt. 8 W poz. 390 d 21 oraz 436 d 23 – jakich wymiarów i z jakiego materiału oraz czy z żaluzją mają być kratki wentylacyjne

Odpowiedź :Wymiary i materiały podano w złączonym zestawianiu. Za żaluzją kratki wentylacyjne.

W części BUDYNEK:

Pyt. 9 poz. 216 d 10 – proszę o podanie dokładnego opisu lub rysunku balustrad schodowych

 

Odpowiedź :Rysunek balustrad znajduje się w dokumentacji cz. architektoniczna - projekt wykonawczy – rys. nr 13

Pyt 10 poz. 241 d 11 proszę o podanie dokładnych wymiarów parapetów tj. szerokość i długość ( jest tylko gr) – niezbędne do wyceny

Parapety szer. 20cm -

1x140cm

3x193cm

4x300cm

3x303cm

3x 355cm

1x617cm

Odpowiedź :Długości należy dostosować do istniejących już otworów.

 

Pyt 11 poz 209 d 10 Drzwi kabinowe z płyty kompaktowej – proszę o dokładny opis tej płyty – sprzedawcy nie orientują się o co chodzi

Odpowiedź :Ścianki i drzwi systemowe kabinowe wykonane z płyty kompaktowej (laminat kompaktowy) o gr. około 12-15mm, płyta nadająca się do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności, powierzchnia płyty o strukturze perłowej, kolor ścianek biały, profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej, okucia wykonane ze stali nierdzewnej.

Pyt. 12 poz 202 d 10 oraz 212 d 10 – koniec produkcji płytek EBOY i WOOD – proszę o podanie zamienników

 

Odpowiedź :płytki firmy CERSANIT kolekcja Frida płytki Frida Bianco 25x35 i Frida Grafit 25x35

 

Pyt 13 w poz 517 d 10 Dźwig- producenci do wyceny potrzebują więcej dodatkowych informacji

 

Odpowiedź :

SZYB WNDOWY

W ramach projektu przewidziano budowę szybu dla dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych oraz mebli. Dźwig osobowy przewidziano do obsługi wszystkich kondygnacji użytkowych budynku.

Zaprojektowano szyb dla dźwigu osobowego hydraulicznego. Konstrukcja szybu dźwigowego jest włączona do konstrukcji budynku i służy jako podpora dla fragmentów stropów wylewanych na mokro i dla płyt stropowych. Szyb zaprojektowano jako murowany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej , z betonu B-25, zbrojony staląB-500SP. Płyta denna jest zaprojektowana jako żelbetowa z betonu C 20/25 , zbrojony stalą B500SP. Podszybie ma głębokość 110cm. Płyta górna zamykająca szyb została zaprojektowana z betonu C30/37, zbrojona stalą B500SP. Ściany wzmocniono trzpieniami żelbetowymi z betonu C30/37, zbrojone stalą B500SP. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu szybów wynoszą nie więcej niż 1cm.

 

Parametry techniczne dźwigu osobowego hydraulicznego, z kabiną nieprzelotową dostępną od strony „C”, do montażu w szybie wewnątrz budynku, niskim nadszybiem 2600 mm

- Model: XL,

- Udźwig: 550 kg/7 osób,

- Wysokość podnoszenia: 8,20 m,

- Ilość przystanków: 3 (parter, I p., poddasze)

- Ilość drzwi: 3 (C, C, C),

- Prędkość: 0,52 m/s,

- Moc silnika: 9,6 kW, In = 23,2 A,

- Kabina o wymiarach: 1050(szer.) x 1350(głęb.) x 2100(wys.) mm,

- Wykończenie kabiny: stal plastykowana,

- Wymiar szybu w świetle: 1500(szer.) x 1700(głęb.) mm

- Drzwi kabinowe teleskopowe: 900(szer.) x 2000(wys.) mm

- Drzwi przystankowe teleskopowe: 900(szer.) x 2000(wys.) mm, (j.w.)

- Ilość jazd na godzinę: 45

- Wymagana głębokość podszybia: 200 mm

- Wymagana wysokość ostatniej kondygnacji: 2600 mm

- Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze „w dół”,

- Maszynownia: w szafie metalowej o wym. 852 (szer.) x 450(głęb.) x 1870(wys.) mm.

- Wytrzymałość płyty podszybia: 30 kN/m2.

 

Ściany szybu powinny być pomalowane na biało farbą niepylącą.

Belkę montażową lub haki o udźwigu 12 kN każdy, do montażu siłownika i drzwi przystankowych oraz klamry do podszybia, dostarcza i instaluje wykonawca szybu.

Na każdej kondygnacji należy przewidzieć sposób ustawienia podestów montażowych Mogą to być np. otwory 150 x 150 mm wykonane w ścianie szybu na wprost drzwi przystankowych, do wstawienia belek, na których będą spoczywały podesty. Po montażu dźwigu otwory te należy zamurować. Podesty montażowe wykonuje i instaluje wykonawca szybu.

Należy zapewnić drogę transportu cylindra i prowadnic do szybu: przy wysokości podnoszenia do 9,0 m – 5,5 m, a przy wysokości podnoszenia 14,0 m – 7,5 m.W szybie nie mogą znajdować się żadne urządzenia nie należące do dźwigu.

W szybie należy zapewnić temperaturę od +5 C do + 40 C.

Szyb powinien być wentylowany. Do wentylacji nie mogą być używane pomieszczenia nie należące do dźwigu. W nadszybiu powinny być przewidziane otwory wentylacyjne o min. przekroju poprzecznym, wynoszącym 1 % przekroju poprzecznego szybu, które powinny być wyprowadzone na zewnątrz.

 

Wytrzymałość płyty podszybia powinna wynosić min. 30 kN/m2.

Płyta podszybia oraz ściany podszybia do wys. 20 cm powinny być zabezpieczone przed wsiąkaniem oleju.

W podszybiu na ścianie bocznej, przy otworze drzwiowym, należy wykonać wnękę 400 x 120 x 2500 mm, dla zamocowania drabiny.

Do podszybia powinna być doprowadzona bednarka uziemiająca FeZn o przekroju min. 20 x 3 mm.

 

 


11.04.2011 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu

- etap II –
roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl,

woj. podkarpackie, tel./fax. 0-16 6785758,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa hali sportowej w Przemyślu

- etap II –

roboty instalacyjne, wykończeniowe i zewnętrzne.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z instalacjami wewnętrznymi, pracami wykończeniowymi i zewnętrznymi, w części rozbudowanej hali sportowej w Przemyślu przy ul.Mickiewicza 30. Zakres realizacji obejmuje : - wykończenie wewnętrzne parteru - wykończenie wewnętrzne piętra - wykończenie wewnętrzne poddasza - wykończenie zewnętrzne budynku - instalacja elektryczna - instalacja wod.-kan. wewn. - instalacja wentylacji i klimatyzacji - roboty rozbiórkowe - roboty zagospodarowania terenu Uwaga : zakres robót nie obejmuje stolarki drzwiowej Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót a szczegóły techniczne wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie budowlanym, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w wymaganiach szczegółowych do siwz. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki nr 1 i 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówien.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

IWspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.28.00-9, 45.40.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.13.00-8.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

ICzy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 19.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium

o wartości 20 000,00 zł.

ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego lub obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót minimum

500 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 5 lat w kierowaniu budowy. Ponadto wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł. 1.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie:

 1. z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.
 2. Odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, pokój nr 04 parter

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl -sekretariat I piętr.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiary)
 3. Załącznik nr 1A (wymagania szczegółowe do siwz)

16.03.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
II Przetarg

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

 

Część 6 – wędliny i artykuły mięsne

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Masarnia Radymno

ul. Szopena 4,

37-550 Radymno

 

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100% = 100 pkt
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego

 „Szarek”

ul. Widna Góra 74 a

37-500 Jarosław

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 84,22 punkta-

 

- Sokołów” Spółka Akcyjna

Centralne Biuro Cen

Aleja 550 – lecia 1,

08-300 Sokołów Podlaski

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 98,68 punkta

 

Przemyskie Centrum

Dystrybucji Mięsa i Wędlin

H.W.D.D. Szczepanik Sp.J.

ul. Jasińskiego 56

37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 96,16 punkta

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

 


23.02.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

Część 8 : wódki i wina

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1, którą  złożyła firma :

 -  „Piotruś Pan” Sp.z.o.o. Spółka Komandytowa

      ul. Nestora 8, 37-00 Przemyśl

                    

   Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt spośród ofert nie odrzuconych
    W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące

    oferty :

- oferta nr 2 - Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp.z.o.o.

                    ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Oferta nr 2 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 i 3 specyfikacji (siwz). Wykonawca pomimo wezwania, nie dostarczył wymaganych dokumentów w określonym przez zamawiającego terminie. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy pzp, Wykonawca : Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp.z.o.o. ul. Browarna 88 Żywiec, zostałwykluczony z postępowania a oferta odrzucona


16.02.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

 

Część 1 : jaja

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło :

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 75 punktów

 

Część 2 - pieczywo

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Piekarnia Wytwórnia Makaronu „L.B.Z.”

B.Z.A.P. Ochenduszko Sp. Jawna

ul. Lwowska 128, 37-700 Przemyśl

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Piekarnia Bolestraszyce

 „Marcel” Izabela Bal

Bolestraszyce 216a,

37-722 Wyszatyce

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 82 punkty

 

Część nr 3 –Mrożonki, lody, ryby mrożone

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Hurtownia „Widan” eksport-import

ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

 


W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

„REN” E.A.i P. Sp. Jawna

 ul. Tartaczna 3 26-600 Radom

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 97 punktów

 

Część nr 4 – Artykuły ogólnospożywcze przetworzone i cukiernicze

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„OGRÓD”Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

„Piotruś Pan” Sp.z.o.o.

Ul. Nestora 8. 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 92 punkty

 

Część nr 5 – napoje bezalkoholowe

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20 03-236 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa

 „Ogród” Marek Wnuk

ul. Mickiewicza 35 37-700Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 66 punktów

 

Część 7 – warzywa i jarzyny

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Kerim Stanmirpol Mirosław Świecarz

Ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

-  Hurtownia Warzyw i Owoców

TROPIKANA S.C.

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 92,5 punkta

-  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

 „Ogród” Marek Wnuk

Ul. Mickiewicza 35, 37-700 Przemyśl

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 89,5 punkta

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy


31.01.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na realizację zadania pn.„Artykuły spożywcze- sukcesywna dostawa w roku 2011” z podziałem na części :

:

Część 6 : wędliny i art. mięsne

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyło :

Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.W.D.D. Szczepanik Sp.J,

ul. Jasińskiego 56,

37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

- Masarnia Radymno

ul. Szopena 4

37-550 Radymno

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”

ul. Widna Góra 74 a

37-500 Jarosław

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 85 punktów

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy
28.01.2011 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o

wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn.„Dostawa paliwa, olejów i smarów r oku 2011”.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Przedsiębiorstwo Budownictwa

i Ogrodnictwa

EREM

ul. Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

 

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

      Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

18.01.2011

Przemyśl: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2011
Numer ogłoszenia: 21615 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego), w ilości maksymalnie 1000l i przestankowanie paliwa do zbiorników zamawiającego. Pomiar ilości dostarczanego oleju napędowego leży po stronie wykonawcy, który przedłoży zamawiającemu dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oleju napędowego 2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę. 3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Dostawa paliw, olejów i smarów w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Koncesja na sprzedaż paliw, olejów - potwierdzona kopią.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1. ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN 2. Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3. Całkowita wartość umowy może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - parter pokój nr 04.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI:
17.01.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn.„Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób”.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożyła :

Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków

Malawa 21/1

37-740 Bircza

      Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

      Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.
4.01.2011

Przemyśl: Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób
Numer ogłoszenia: 2919 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : - świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób pojazdami mogącymi przewieźć a) od 4 do 14 osób b) od 15 do 19 osób c) od 20 do 32 osób d) od 33 do 36 osób e) od 37 do 51 osób nie licząc kierowcy - transport osób odbywa się na terenie Polski i poza granicami kraju - po podpisaniu umowy trasy, daty i godziny kursów będą przekazywane wybranemu Wyko¬nawcy, przy każdorazowym zleceniu wyjazdu Zlecenie wyjazdu odbywać się będzie ustnie (telefonicznie) lub via email z wyprzedzeniem 1 dnia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, ze posiada koncesje na transport osób.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi w ofercie wykaz wraz z ceną poszczególnych rodzajów środków transportu, zgodnie z pkt 3 siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:est ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 250.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie, że wykonawca posiada własny tabor, nie starszy niż z roku 2002 (kopie dowodów rejestracyjnych) minimum 5 pojazdów ( 1 dla każdej grupy pojazdów określonych w pkt 3 siwz)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w następujących przypadkach ; - podstawą zmiany cen jedn. za 1 km przejechanej trasy (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw stosowane przez PKN ORLEN.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemysdki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, I piętro pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Przemysdki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIKI:
POSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl