Przetargi / Ogłoszenia
 14.12.2012 

OGŁOSZENIE
o przetargu na dzierżawę terenu o powierzchni 15m2 - 20m2
stanowiącego część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego
w Przemyślu ul. Sanocka 4

 

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na dzierżawę (na okres sezonu zimowego 2012/2013 tj od XII/2012 do III/2013) terenu stanowiącego część parkingu dolnej stacji stoku narciarskiego, usytuo­wa­nego przy ul. Sanockiej 4 w Przemyślu, z przezna­czeniem na postawienie przenośnego punktu gastronomicznego.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania terenu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 

Przedmiot dzierżawy – teren o pow. 15m2 – 20m2

stanowiący część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego w Przemyślu

 

 1. Informacje o terenie przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
  a)    Adres:          ul. Sanocka 4; 37-700 Przemyśl
  b)   Powierzchnia: 15m2 - 20m2
 2. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206 działka nr 192/2
 4. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem małej gastronomii.
 5. Umowa dzierżawy - załącznik nr 3 .
 6. W celu obejrzenia terenu należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl

§ 3 

Czynsz

 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za przedmiot dzierżawy :
  a)   25,00zł/m2 netto
  plus podatek VAT w wysokości 23%
 2. Istnieje możliwość zasilania energetycznego punktu małej gastronomi.
  Zasady korzystania z energii elektrycznej są określone w umowie dzierżawy.

§ 4 

Przetarg 

 1. Oferty sporządzone na załączonym formularzu – załącznik nr 2, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.12.2012r w siedzibie Wydzierżawiającego : POSIR 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, sekretariat I p. do godz. 10.00.
 2. Oferta powinna zawierać :
  • Cenę netto, cenę brutto i wysokość podatku VAT
  • Określenie powierzchni dzierżawionego terenu (15m2-20m2)
  • Nazwę oferenta z adresem
  • Dane kontaktowe : telefon, fax, e-mail
  • Dowód wniesienia wadium
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń oraz o akceptacji warunków umowy dzierżawy
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy i o nie wnoszeniu uwag co do jego lokalizacji
  • Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  • Oferta powinna być podpisana i opatrzona datą
 3. Przed otwarciem ofert Wydzierżawiający informuje uczestników o:
  1. przeznaczeniu nieruchomości i okresie dzierżawy,
  2. podstawowych cechach nieruchomości, tj. oznaczenie nieruchomości, powierzchnie nieruchomości
  3. cenie wywoławczej za m2
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2012 o godzinie 11,00 w siedzibie Wydzierżawiającego
 5. Komisja przetargowa Wydzierżawiającego, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na posiedzeniu nie jawnym, spośród ofert które spełniają warunki udziału w postępowaniu
 6. Kryterium oceny ofert jest cena brutto przedmiotu dzierżawy obliczona jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za m2 i ilości m2 :

                     …………..zł/m2 brutto x …………..m2 = ………….zł brutto   

 

§ 5

Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w przededniu otwarcia przetargu. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 300.zł (słownie): trzysta złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  Oferent może dokonać wpłaty wadium w kasie POSIR w dni powszednie w godzinach 7,00-15,00
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu (pismo, e-mail, fax), wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wydzierżawiającego.

 

§ 6

Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki:

 1. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy
 2. Formularz ofertowy
 3. Umowa dzierżawy

 12.12.2012 

OGŁOSZENIE

 

Zamawiający  : Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego,

na dostawę solanki chłodniczej

do stosowania w urządzeniach chłodniczych sztucznego lodowiska.

 

Uwaga : Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa art.4 pkt 8 ustawy pzp  (zamówienia poniżej 14000 euro).

 

 1. 1. Solanka powinna posiadać następujące parametry :
  • wygląd : ciecz klarowna z dopuszczalnym lekkim zmętnieniem
  • barwa : słomkowa rdzawa
  • gęstość w temp. 20st C      1,29-1,33 g/cm3
  • pH w temp. 20st. C            6,0 – 7,5
  • temperatura krystalizacji :   nie wyższa niż – 37st C
  • mieszalność z wodą :         w każdym stosunku
  • Szacunkowa ilość dostawy 5000 litrów
  • Termin dostawy 2 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

   
 2. Oferta powinna zawierać :
  • dane oferenta – adres, telefon/fax, e-mail
  • podpis oferenta
  • datę oferty
  • nazwisko osoby do kontaktu
  • cenę netto i brutto za 1 litr solanki oraz wysokość podatku Vat
  • koszty dostawy solanki do Przemyśla ul. Sanocka 5 (sztuczne lodowisko)
  • inne koszty
  • termin dostawy


  • Załączniki do oferty :
  • karta informacyjna wyrobu
  • świadectwo jakości
  • kartę charakterystyki
  • dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej lub KRS

   
 3. Oferty należy składać w kopertach na adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 17.12.2012 do godz. 14,00. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres techniczny@posir.pl lub za pośrednictwem faxu – nr 16 678 57 58.
  Uwaga w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem faxu lub w formie elektronicznej, oferent zobowiązany jest dostarczyć także ofertę na adres j.w. w formie papierowej.
   
 4. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Mickiewicza 30,
  37-700 Przemyśl
  - kontakt : w sprawie przedmiotu dostawy 667942507
  W sprawie procedury przetargowej : 16 678 41 88 

 29.11.2012 

OGŁOSZENIE
o przetargu na dzierżawę terenu o powierzchni 15m2 - 20m2
stanowiącego część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego
w Przemyślu ul. Sanocka 4

 

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na dzierżawę (na okres sezonu zimowego 2012/2013 tj od XII/2012 do III/2013) terenu stanowiącego część parkingu dolnej stacji stoku narciarskiego, usytuo­wa­nego przy ul. Sanockiej 4 w Przemyślu, z przezna­czeniem na postawienie przenośnego punktu gastronomicznego.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania terenu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 

Przedmiot dzierżawy – teren o pow. 15m2 – 20m2

stanowiący część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego w Przemyślu

 

 1. Informacje o terenie przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
  a)    Adres:          ul. Sanocka 4; 37-700 Przemyśl
  b)   Powierzchnia: 15m2 - 20m2
 2. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206 działka nr 192/2
 4. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem małej gastronomii.
 5. Umowa dzierżawy - załącznik nr 3 .
 6. W celu obejrzenia terenu należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl

§ 3 

Czynsz

 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za przedmiot dzierżawy :
  a)   33,33zł/m2 netto
  plus podatek VAT w wysokości 23%
 2. Istnieje możliwość zasilania energetycznego punktu małej gastronomi.
  Zasady korzystania z energii elektrycznej są określone w umowie dzierżawy.

§ 4 

Przetarg 

 1. Oferty sporządzone na załączonym formularzu – załącznik nr 2, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.12.2012r w siedzibie Wydzierżawiającego : POSIR 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, sekretariat I p. do godz. 10.00.
 2. Oferta powinna zawierać :
  • Cenę netto, cenę brutto i wysokość podatku VAT
  • Określenie powierzchni dzierżawionego terenu (15m2-20m2)
  • Nazwę oferenta z adresem
  • Dane kontaktowe : telefon, fax, e-mail
  • Dowód wniesienia wadium
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń oraz o akceptacji warunków umowy dzierżawy
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy i o nie wnoszeniu uwag co do jego lokalizacji
  • Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  • Oferta powinna być podpisana i opatrzona datą
 3. Przed otwarciem ofert Wydzierżawiający informuje uczestników o:
  1. przeznaczeniu nieruchomości i okresie dzierżawy,
  2. podstawowych cechach nieruchomości, tj. oznaczenie nieruchomości, powierzchnie nieruchomości
  3. cenie wywoławczej za m2
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012 o godzinie 11,00 w siedzibie Wydzierżawiającego
 5. Komisja przetargowa Wydzierżawiającego, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na posiedzeniu nie jawnym, spośród ofert które spełniają warunki udziału w postępowaniu
 6. Kryterium oceny ofert jest cena brutto przedmiotu dzierżawy obliczona jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za m2 i ilości m2 :

                     …………..zł/m2 brutto x …………..m2 = ………….zł brutto   

 

§ 5

Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w przededniu otwarcia przetargu. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 300.zł (słownie): trzysta złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  Oferent może dokonać wpłaty wadium w kasie POSIR w dni powszednie w godzinach 7,00-15,00
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu (pismo, e-mail, fax), wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wydzierżawiającego.

 

§ 6

Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki:

 1. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy
 2. Formularz ofertowy
 3. Umowa dzierżawy 17.10.2012 

DYREKTOR
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

Link do wizualizacji: www.posir.pl/pawilon

Załączniki: Plan sytuacyjny
Ogłoszenie
Umowa dzierżawy 24.08.2012 

DYREKTOR
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

Link do wizualizacji: www.posir.pl/pawilon

Załączniki:
 1. Ogłoszenie
 2. Umowa dzierżawy 09.07.2012 

OGLOSZENIE
o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego
(silniki elektryczne, wał z kołem pasowym)
należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

 

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 2. Miejsce i termin składania ofert
  POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
  termin : 24.07.2012 godzina 10.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
  Sala kolumnowa POSIR I piętro
  termin : 24.07.2012 godz. 10.15
 4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
  Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

  Informacje o składnikach majątkowych
 5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
  1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 880zł netto
  2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 680zł/netto
  3. Wał z kołem pasowym
   Cena wywoławcza : 120zł/netto
   Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

   Wadium
 6. Wadium w wysokościach j.n :
  - silnik elektryczny 18,50kW – 80zł
  - silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
  - wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
  Należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 23.07.2012 do godziny 14.30
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Oferta - wymagania
 8. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 24.07.2012 do godziny 10,00.
  Oferta powinna zawierać :
  - cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i
    wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  - oświadczenie oferenta (załącznik nr 1), że zapoznał się ze stanem przedmiotów będących przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
  Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Załączniki:
 1. Oświadczenie 19.06.2012 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

 1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
  ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
   
 2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych  (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu
  a) kolej linowa krzesełkowa  - ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
  b)”tor saneczkowy”
  c) przepompownia z pompami wysokoprężnymi
  d) kryta pływalnia  - ul. 22-go Stycznia 4
  e) sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
  f) hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
  g) obiekty sportowe KS „Czuwaj”
  oraz
  h) pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
   
 3. Kryterium oceny ofert
  100% cena ryczałtowa
   
 4. Termin wykonania usługi
  12m-cy od daty podpisania umowy
   
 5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
  Wykonawca powinien posiadać :
  - uprawnienia SEP  E i D powyżej 15 kV
  - uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed terminem składania ofert.

  Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)
   
 6. Sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip, w godzinach 7,00 do 15,00, w terminie do dnia 25.06.2012.

  Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektro-energetyczne z podaniem nazwy oferenta.

  W ofercie należy :
  - podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
  - załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
  - załączyć 3 egz. podpisanej umowy o wykonanie usługi
   
 7. Informacje dodatkowe
  Zamawiający (POSIR) zapewni :
  a)  środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
  b) dostęp do urządzeń elektro-energetycznych  w celu wykonania usługi.
  Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę (załącznik nr 2)
   
 8. Osoba do kontaktu
  - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88
Załączniki:
 1. Formularz
 2. Umowa 19.06.2012 

OGLOSZENIE
o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego
(silniki elektryczne, wał z kołem pasowym)
należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

 

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 2. Miejsce i termin składania ofert
  POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
  termin : 04.07.2012 godzina 10.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
  Sala kolumnowa POSIR I piętro
  termin : 04.07.2012 godz. 10.15
 4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
  Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

  Informacje o składnikach majątkowych
 5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
  1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 1100zł netto
  2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 850zł/netto
  3. Wał z kołem pasowym
   Cena wywoławcza : 150zł/netto
   Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

   Wadium
 6. Wadium w wysokościach j.n :
  - silnik elektryczny 18,50kW – 100zł
  - silnik elektryczny 10,00kW – 80zł
  - wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
  Należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 03.07.2012 do godziny 14.30
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Oferta - wymagania
 8. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 04.07.2012 do godziny 10,00.
  Oferta powinna zawierać :
  - cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i
    wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  - oświadczenie oferenta (załącznik nr 1), że zapoznał się ze stanem przedmiotów będących przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
  Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Załączniki:
 1. Oświadczenie 17.05.2012 

Przemyski Ośrodek sportu i Rekreacji ogłasza Konkurs Ofert na wyłonienie podmiotu, któremu zostaną udostępnione powierzchnie w celu zapewnienia usług gastronomicznych na imprezie masowej w Strefie Kibica w Przemyślu.

Załączniki:
 1. Konkurs
 2. Umowa
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3 08.05.2012 

 

OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30,

37-700 PRZEMYŚL,

NIP 795-236-44-86 REGON:

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

 

 

Ogłoszenie

 

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej)

elementów stalowych, niepełnowartościowych

pochodzących z rozbiórki wiaty w ilości 3000kg.

 

która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 16.05.2012r. o godz. 11,00

 

 

WARUNKI AUKCJI

 

 

I.             Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: elementy stalowe, niepełnowartościowe, pochodzące z rozbiórki, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.

II.           Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

          Osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba  tel: 16 678 41 88

III.         Warunki szczegółowe aukcji:

 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Wadium w wysokości 500 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z CEIDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości -dowód osobisty.
 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 8000 PLN. Słownie : osiem tysięcy złotych. Wymieniona kwota zawiera podatek VAT.
 10. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest wpłacić wylicytowaną cenę zakupu  niezwłocznie po zamknięciu aukcji. W przypadku uchylenia się od wpłaty, podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 
 07.05.2012 

OGŁOSZENIE

o przetargu na  najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem

 położonego w Przemyślu

przy ul. Przemysława 46 .

 

§ 1  Postanowienia ogólne

1)     Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.

2)     Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie
 2. Wyposażenie
 3. Umowa
 4. Mapa 27.04.2012 

OGLOSZENIE

o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (maszyny stolarskie)

należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)

w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

 

Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)

ul. Mickiewicza 30 Przemyśl

2. Miejsce i termin składania ofert

POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro

termin :11.05.2012 godzina 10,00

3.  Miejsce i termin otwarcia ofert

          Sala kolumnowa POSIR I piętro

          termin : 11.05.2012 godz. 10,15

4.  Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży

          Przemyśl ul. Wilsona 3 (bazar), od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-15,00,

          po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

 

Informacje o składnikach majątkowych

5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych

a. strugarko-wyrówniarka nr fabr.46261 typ ALNe-4

rok produkcji 1958

     szerokość strugania 400mm

     kompletna i sprawna technicznie

b. dłutarka łańcuchowa nr fabr. 2544/2, typ DFLA

rok produkcji 1967

kompletna i sprawna technicznie

c. strugarka-grubiarka model HENe nr fabr. 7U

rok produkcji 1967

szerokość strugania 600mm

kompletna i sprawna technicznie

d. frezarka dolnowrzecionowa model Fajne nr fabr. 1778

rok produkcji 1962

wymiary stołu 1000mm x 1000mm

przesuw pionowy 140mm

obroty wrzeciona 6000/3000 obr/min

silnik elektryczny dwubiegowy

kompletna i sprawna technicznie

e. piła tarczowa typ DPTA-40 nr fabr. 1528

rok produkcji 1968

maksymalna wysokość cięcia 90mm

zmienne pochylenie tarczy

kompletna i sprawna technicznie

          Uwaga : Nie dopuszcza się dzielenia przetargu na części.

                        Oferta sprzedaży obejmuje wszystkie maszyny łącznie.

6. Cena wywoławcza: 4260 zł netto za wszystkie maszyny ujęte w pkt 5.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Wadium

7. Wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w wysokości 400 zł w terminie do 10.05.2012 do godziny 14,30

           Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały

           odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub

           odrzucenia oferty.
           Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
           Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,  

           uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Oferta - wymagania

8. Wymagania dla oferty

Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 11.05.2012 do godziny 10,00.

Oferta powinna zawierać :

- cenę łączną netto i brutto oraz podatek VAT za wszystkie maszyny oferowane do sprzedaży wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty

- nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem maszyn lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

9.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

          1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez

              oferenta, który nie wniósł wadium;
             2) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu

              bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

  27.04.2012 

OGŁOSZENIE

o przetargu na  najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem

 położonego w Przemyślu

przy ul. Przemysława 46 .

 

§ 1  Postanowienia ogólne

1)     Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.

2)     Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie
 2. Wyposażenie
 3. Umowa
 4. Mapa 13.04.2012 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

I przetarguna najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6  m2

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 

1)      Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza I przetarg na najem  lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i świadczenie usług noclegowych.

2)      Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 

1.     Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:

a)    Adres:                          ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl

b)    Usytuowanie:               Parter usługi gastronomiczne,  parter + I p. usługi noclegowe

c)     Powierzchnia całkowita:            1429,6 m2 w tym:

               i.        Restauracja wraz z zapleczem o pow. 317,5 m2 - parter,

              ii.        Budynek hotelowo – biurowy wraz z pralnią o pow. 1112,1 m2 – parter, I piętro,

2.     Rzuty poziome przedmiotu najmu (restauracji i hotelu) wraz z wyłączonymi z najmu pomie­szczeniami części hotelowej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.

3.     Obręb/działka: 207/1026   

4.     Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:     PR1P/00054981/3

5.     Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.), p.poż.

6.     Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu – hotelu i restauracji stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu Najemca nabędzie na własność od Wynajmującego w dniu podpisania niniejszej umowy za kwotę ustaloną w oddzielnych negocjacjach.

7.     zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją – załącznik nr 3 - zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.

8.     Przedmiot najmu zwany hotelem może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem hotelu, miejsc noclegowych itp., zaś przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.

9.     Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,

10.  Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w § 2 pkt. 10 na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

11.  Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 4.

12.  Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

13.  Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

14.  W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00,  tel. 16 678 57 58, osoba odpowiedzialna: Robert Kazimir tel. 16 678 60 04, email: sport@posir.pl.

§ 3  Czynsz

 

1)      Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 6,00 zł netto za 1 m 2

Słownie: sześć złotych

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 8577,60 zł

Słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100 w tym:

a)   Restauracja wraz z zapleczem o pow. 317,5 m2 x 6,00 zł = 1905,00 zł

b)   Budynek hotelowo – biurowy wraz z pralnią o pow. 1112,1 m2 x 6,00 zł = 6672,60 zł,

 

Wadium w wysokości 2.000,00 PLN płatne najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert na konto Wynajmującego nr PBS O/Przemyśl  51 86 42 11 55 20 15 15 03 91 45 00 01.

Liczy się termin uznania rachunku Wynajmującego.

§ 4  Składanie oferty

 

1.        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 25 kwietnia 2012 r. do godz. 1000.

2.     Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.

3.     Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.

4.     Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

5.     Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5  Oferta

 

1.     Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.

2.     Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.

3.      Elementy oferty konieczne dla jej ważności:

a.imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b.dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)

c.proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 1429,6m2).

d.Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej i usług noclegowych.

e.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f.  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.

g.podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

h.podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

4.     Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 

a) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.

b) Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.

c) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

d) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DZIEŃ ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobo­wiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

e) W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

f) Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

5.     Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.

6.     Oferty można składać do dnia 25 04 2012 do godz. 10.00.

7.     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25 04 2012  r. godz. 12.00.

8.     W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

§ 6  Wadium

 

1.   Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

2.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.

3.   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

4.   Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

§ 7 Umowa najmu

 

1.     Umowę najmu stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.

2.     Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty oraz dokonać zakupu wyposażenia przedmiotu najmu.

3.      Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.

4.     Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:
 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 2. Ruchomości- wyposażenie przeznaczone do sprzedaży
 3. Ruchomości- wyposażenie przeznaczone do sprzedaży
 4. Wykaz pracowników
 5. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 6. Umowa najmu
 7. Oferta 03.02.2012 

Zawiadomienie o wyborze oferty

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa piwa,
złożono następujące oferty :

- oferta nr 1 -  Grupa Żywiec S.A.

                      Oddział Lublin

                      ul. Mełgiewska 30 B

                      20-234 Lublin

                      cena : brutto 82261,93 zł

         Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego
 02.02.2012 

Zawiadomienie o wyborze oferty

          Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2012, złożono następujące oferty :

- oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

                      ul. Jasińskiego 9

                      37-700 Przemyśl

                      Cena : brutto  87.962,46 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego
 02.02.2012 

Zawiadomienie o wyborze oferty

        Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n.

Dostawa artykułów spożywczych w roku 2012

złożono następujące oferty :

 

część 1 – napoje bezalkoholowe

- oferta nr 1 :   Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

                      ul. Annopol 20

                      03-236 Warszawa

                      Cena : brutto 126602,70 zł

        Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

 

część 2 – produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny

 oferta nr 1 : Andrzej Pelc P.P.H.U. „Na złotej”

                      Masarnia Sucha Wola

                      Sucha Wola 21

                      37-630 Oleszyce

                      Cena : brutto 112346,60 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 81 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

    Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez : WASĄG Zakład Mięsny, Hedwiżyn 118

- oferta nr 2 : WASĄG Zakład Mięsny

                      Hedwiżyn 118

                      23-400 Biłgoraj

                      Cena : brutto 90861,75 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

 

 - oferta nr 3 -  Masarnia Radymno

                      ul. Szopena 4

                      37-550 Radymno

                      Cena : brutto 105618,67

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Część 3 -  warzywa i jarzyny

- oferta nr 1 : F.H.U. „KERIM-STANMIRPOL”

                      ul. Boh. Getta 63

                      37-700 Przemyśl

                      Cena : brutto 18474,10 zł

        Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 3, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 4 -  art. ogólnospożywcze i cukiernicze

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez :

- oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

                      Marek Wnuk

                      Ul. Mickiewicza 35,

                      37-700 Przemyśl

                      Cena : brutto 97281,71 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

 

- oferta nr 2 -  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

                      Ul. Nestora 8.

                      37-700 Przemyśl

                      Cena; brutto 104438,92 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 93 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Część 5 -  wódki i wina

- oferta nr 1 -  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

                      Ul. Nestora 8.

                      37-700 Przemyśl

                      Cena; brutto 44667,56 zł

        Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 5, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 6 – pieczywo

- oferta nr 1 : Piekarnia Wytwórnia Makaronu L.B.Z.

                      B.Z.A.P. Ochenduszko 

                      ul. Lwowska 128

                      37-700 Przemyśl

                      Cena : brutto 8388,37 zł

        Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 6, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 7 -  mrożonki, lody, ryby i przetwory rybne

- oferta nr 1 : Hurtownia „Widan” eksport-import

                      ul. Jasińskiego 56B

                      37-700 Przemyśl

                      Cena : brutto 10735,35 zł

        Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 7, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 8 – jaja

- oferta nr 1 :Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

                      Marian Błoński

                      37-712 Orzechowce 184

                      Cena : brutto 11877,00 zł

        Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 8, w terminie określonym przez zamawiającego

 
 01.02.2012 

Dyrektor POSiR ogłasza konkurs ofert
pn.„Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób

Załączniki:
 1. Ogłoszenie
 2. Projekt umowy
 3. Oferta 26.01.2012 

Przemyśl: Dostawa piwa
Numer ogłoszenia: 23099 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa piwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : - dostawę sukcesywną piwa na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • dostawa piwa

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.96.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa szczególnie w zakresie zmian cen jednostkowych artykułów spożywczych, wynikających ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl- pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl- - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
 1. SIWZ
 2. Zestawienie
 3. Formularz ofertowy
 4. Umowa
 5. Oświadczenie 20.01.2012 

Numer ogłoszenia: 20224 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : - dostawę sukcesywną artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • artykuły spożywcze objęte zamówieniem podstawowym

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.30.00.00-1, 15.93.00.00-6, 15.91.11.00-8, 15.81.15.00-1, 15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.84.00.00-8, 03.14.25.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen¬tarius - zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo¬nych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP. Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą siwz i umową oraz braku zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W uzasadnionych przypadkach ceny towarów mogą być zmienione aneksem do umowy o wartość wynikającą ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretaiat I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Napoje bezalkoholowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa napoi bezalkoholowych do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, produkty mięsne, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i wedlin do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i jarzyny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa warzyw i jarzyn do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły ogolnospożywcze i cukiernicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.84.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wódki i wina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wódek i win do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.15.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Mrożonki, lody, ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek, lodów i ryb do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa jaj do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki:
 1. SIWZ
 2. Zestawienie artykułów spożywczych
 3. Umowa
 4. Oświadczenie 19.01.2012 

Przemyśl: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2012
Numer ogłoszenia: 17917 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego),w ilości jednorazowo maksymalnie 1000l i przetankowanie paliwa do zbiorników zamawiającego. 2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę. 3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • dostawa paliw, olejów, smarów, gazu LPG

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1, 09.13.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Koncesja na sprzedaż paliw, olejów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1.ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN 2.Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3.Całkowita wartość umowy (§ 2 pkt 4)może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4.Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
 1. OfertaPOSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl