Przetargi / Ogłoszenia


 28.11.2013 

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przy ul. Pasteura w Przemyślu

DYREKTOR
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego.

 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 978 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy

 4. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny.

 5. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 6. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2013/2014 (tj od 14.12.2013 do 15.03.2014)
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Zobowiązania dzierżawcy :
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2

 8. Cena
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego zostaje określona w postaci 15% co miesięcznego przychodu netto, wyliczonego na podstawie faktur, wydruków z kasy fiskalnej itp. uzyskiwanego przez dzierżawcę w okresie trwania umowy.
  Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 punkt procentowy ceny wywoławczej.

 9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.12.2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.

 10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 14.11.2012 r.

 11. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z oferentem – dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę czynszu dzierżawnego, zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.

 1. Wydzierżawiający nie żąda wniesienia wadium.

 2. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent.

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cene wywoławczą.

 5. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.

 6. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać u kierownika parku sportowo-rekreacyjnego p. Pawła Juchy tel. 667-942-506

 

Załączniki :

 1. szkic graficzny
 2. umowa dzierżawy 22.11.2013 

Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje,
że posiada wolne powierzchnie reklamowe na karnetach systemu dostępu
na stoku narciarskim w Przemyślu.

Planowana ilość karnetów 2000 szt.

Termin realizacji : do końca grudnia 2013 roku

Szacowany koszt: 3,55 zł brutto/sztuka/ strona

W przypadku nawiązania współpracy POSiR oferuje ponadto, dostęp do powierzchni reklamowych
na terenie stoku narciarskiego (wielkość do uzgodnienia) oraz na witrynie www.przemysl-stok.pl

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela
Pan Robert Kazimir – tel. 016 678 60 04 email: sport@posir.pl w godz. 8.00-14.00. 24.10.2013 

 

OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,

37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

 

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) domku drewnianego

o wymiarach : dług. 8,20m szer. 7,20m i wys. 4,30m,

która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 04.11.2013 o godz. 11,00

 

WARUNKI AUKCJI - SPRZEDAŻY DOMKU DREWNIANEGO

 

 1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: domek drewniany, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich. Domek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

 2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na działce nr 277/3 przy ul. Pasteura w Przemyślu – obok trzeciej trasy stoku narciarskiego, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506

 1. Warunki szczegółowe aukcji:

 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.

 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.

 3. Wadium w wysokości 2000 PLN należy wpłacić w kasie ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.

 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń (załącznik) - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.

 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji-

tj. 20000 PLN brutto – słownie : dwadzieścia tysięcy złotych.

 1. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty

 2. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.

 3. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.

 4. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
  Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest wpłacić wylicytowaną cenę zakupu na konto rachunku bankowego POSIR w Przemyślu nr 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

  w terminie 7 dni od dnia licytacji.
  W przypadku uchylenia się od wpłaty wylicytowanej ceny podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 5. Podmiot, który udzielił przybicia i dokonał wpłaty wylicytowanej ceny na konto POSIR, obowiązany jest do usunięcia-zabrania domku drewnianego z działki nr 277/3 przy ul. Pasteura w Przemyślu, w terminie 30 dni od daty uznania rachunku bankowego POSIR wylicytowaną kwotą. Usunięcia – zabrania domku dokonuje podmiot na własny koszt i własnym staraniem.

 6. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.

 7. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

 8. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

 

Załączniki :

 1. Oświadczenie
 2. fot. 1
 3. fot. 2
 4. fot. 3
 5. fot. 4
 6. fot. 5
 7. fot. 6 14.10.2013 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

     Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Modernizacja wyposażenia budynku pompowni dla stoku narciarskiego w Przemyślu złożono następujące oferty:

- oferta nr  1:   Elektromontaż Rzeszów Sp.z.o.o. w Przemyślu

ul. 3-go Maja 52, 37-700 Przemyśl

oferowana cena : 148953,00zł brutto

- oferta nr 2:    Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechanika

Mariusz Bartnik

Nehrybka 20, 37-733 Pikulice 

oferowana cena : 165659,97 zł brutto


Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zgodnie z kryterium oceny ofert, najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Elektromontaż Rzeszów Sp.z.o.o. w Przemyślu ul. 3-go Maja 52, 37-700 Przemyśl

Oferta uzyskała największą liczbę punktów 100.

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechanika Mariusz Bartnik Nehrybka 20, 37-733 Pikulice, w kryterium oceny ofert uzyskała 89 punktów.


 09.10.2013 

Wyjaśnienie do siwz

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Modernizacja wyposażenia budynku pompowni dla Stoku Narciarskiego"

 

W związku z pytaniem wykonawcy dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), na wykonanie modernizacji wyposażenia budynku pompowni dla Stoku Narciarskiego w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu jako zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, wyjaśnia:

 

Zapytanie

czy oferta (kosztorys) ma być zrobiony na takiej zasadzie na jakiej Państwo przedstawili przedmiar, czyli pozycja robót i cena?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w sposób szczegółowy, na podstawie przedmiaru robót załączonego do siwz.

W kosztorysie należy podać dla poszczególnych pozycji ceny jednostkowe, jednostki miar, ilość oraz cenę netto poszczególnych pozycji kosztorysu a także sumę wartości netto i brutto całości robót.

W kosztorysie ofertowym należy podać także stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, zysk i koszty zakupu materiałów.

Do kosztorysu należy załączyć wykaz materiałów wraz z cenami

 

 

 
 26.09.2013 

 

Przemyśl: Modernizacja wyposażenia budynku pompowni
dla Stoku Narciarskiego w Przemyślu

Numer ogłoszenia: 391840 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wyposażenia budynku pompowni dla Stoku Narciarskiego w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji obejmuje 1. sprawdzenie i naprawa, elementów rozdzielni RS STSa w stacji trafo, kabla YKY 4x240, rozdzielni SRS, zasilania pomp 132 kW szt 2, instalacji elektrycznej pompowni, linii kablowej na trasie rozdzielnia SRS zbiornik czerpalny, linii kablowej na trasie rozdzielnia SRS zbiornik napływowy, silników pomp 132 kW, manometrów na pompach, sondy poziomu wody, okablowania przepływomierza, rozdzielnicy w pompowni I st, 2. Wykonanie pomiarów oraz regulacja urządzeń 3. Dokonanie pomiarów oraz rozruchu technologicznego urządzeń pompowni 4. Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.14.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3500zl

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów obejmujących w swoim zakresie roboty elektryczne o wartości minimum 50000.00 zł. (brutto każda) udokumentowanej, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (tj. z należytą starannością).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (wykonawcze) do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 150000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 200000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - parter pokój nr 04 w godzinach od 7,30 do 14,30 w dni powszednie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki :

 1. Załączniki (paczka rar) 20.08.2013 

 OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,
37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86
NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

 

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

POSIR W PRZEMYŚLU,

w dniu 05.09.2013 o godz. 11,00

 

WARUNKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI POLONEZ TRUCK

 

 1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
 2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na parkingu przy hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
  Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506
 3. Warunki szczegółowe aukcji:
  1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
  2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
  3. Wadium w wysokości 200 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
  4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
  6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń (załącznik) - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
  7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
  8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 1500 PLN brutto
  10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
  11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
  12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
  13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
  14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
  15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
  17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

Załączniki :

 1. Oświadczenie kupującego

 20.08.2013 

UNIEWAŻNIENIE  PRZETARGU

 Działając w oparciu o § 1 ust. 2 ogłoszenia o przetargu
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30,
unieważnia
przetarg ustny, nieograniczony -  licytację,
na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz)
zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 334,80 m2

 


 19.08.2013 

GRUZ BUDOWLANY

NIEODPŁATNIE

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu informuje, że posiada gruz budowlany w ilości ok. 30m3 - do nieodpłatnego zbycia. Załadunek i transport gruzu po stronie odbiorcy. Gruz składowany jest na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – obok hali sportowej. Chętni proszeni są o kontakt mailowy na adres: techniczny@posir.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 16 678 41 88 w godzinach 7,00-15,00.


 09.08.2013 

UWAGA

ZMIANA W OGŁOSZENIU -REGULAMINIE z dnia 07.08.2013

 

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,
na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 10 lat
położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 334,80 m2

 

 1. Z uwagi na zawarte umowy na rezerwację lokalu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do korzystania z zaplecza kuchennego, wchodzącego w skład przedmiotu najmu w dniach :
  - od 05.09.2013 od godz.7,00 do 07.09.2013 do godz. 19,00

  - od 14.09.2013 od godz. 7,00 do 15.09.2013 do godz. 10,00
 2. Rozliczenie z Najemcą za zużyte media na podstawie oddzielnej umowy.

 

Załączniki :

 1. Treść OGŁOSZENIA
 2. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 3. Wykaz wyposażenia - ruchomości
 4. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 5. Umowa najmu

 07.08.2013 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN
o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 10 lat
położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 22.08.2013 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową) usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, edukacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą. Najem nie obejmuje ruchomości (załącznik nr 2), będących na wyposażeniu lokalu.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
 • Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
 • Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
 • Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
 • zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
 1. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 2. Obręb/działka: 207/1026
 3. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 4. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 5. Ruchomość - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji, stanowi załącznik nr 2.           Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).   W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
 6. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
  Dotyczy Najemców którzy w wynajmowanym lokalu będą prowadzić działalność gastronomiczną.
 7. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną, edukacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą.
 8. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 9. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 10. Najem przedmiotu najmu od dnia 01.09.2013.
 11. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba email: techniczny@posir.pl Jerzy Węgrzyn email: obiekty@posir.pl tel;. 16 678 41 88

 

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 4100,00zł brutto
  Słownie: cztery tysiące sto złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia – bez ruchomości-wyposażenia lokalu określonego w § 2 ust. 6.

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 4100,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 22.08.2013 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.
 6. Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego. Dotyczy Najemców którzy w najmowanym lokalu będą prowadzić działalność gastronomiczną.

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki :

 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 2. Wykaz wyposażenia - ruchomości
 3. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 4. Umowa najmu

 26.06.2013 

Informacja
o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego
w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na wyżej wymienione stanowisko wygrał Pan Jerzy Uziembło zamieszkały w Przemyślu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           W związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 3 czerwca 2013r. wpłynęły dwie oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 18 czerwca 2013 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym ustalono, że obie oferty spełniły wymagania formalne, w związku z czym kandydaci, którzy złożyli oferty zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 26 czerwca 2013 r. Pan Jerzy Uziembło uzyskał 179 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko Głównego Księgowego wynosił 200 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór na stanowisko Głównego Księgowego wygrał Pan Jerzy Uziembło, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 70 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko.

 

Przemyśl, dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Marek Osiadacz

Z-ca Dyrektora POSiR
 24.06.2013 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu zawiadamia 
o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty
w przetargu - licytacji p.n.
Najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem
położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46
„Loża Szyderców”

1. Uczestnicy licytacji
- Katarzyna Olszańska „EVENT & CATERING”
ul. T. Kościuszki  2, 37-550 Radymno
- Łukasz Pasławski zam. ul. Racławicka 5/6, 37-700 Przemyśl

2. Wynik licytacji

    Uczestnicy aukcji złożyli wymagane dokumenty. W wyniku przeprowadzonej aukcji, przybicia udzielono p. Katarzynie Olszańskiej „EVENT & CATERING” z Radymna, która wylicytowała najwyższą cenę za najem lokalu 
 19.06.2013 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37-700 Przemyśl
Ul. Mickiewicza 30

 

Wykaz kandydatów
spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

 

          

                  Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora

Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 3 czerwca 2013 r. wpłynęły dwie oferty.

W wyniku dokonanej w dniu 18 czerwca 2013 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwalifikowani do następnego etapu naboru :

 

Lp.  Imię i nazwisko                Miejsce zamieszkania

 1. Elżbieta Badecka           Przemyśl
 2. Jerzy Uziembło               Przemyśl

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Marek Osiadacz

Przemyśl, dnia 19 czerwca 2013 r.
 14.06.2013 

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
  ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
 2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych  (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu
  1. kolej linowa krzesełkowa  - ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
  2. ”tor saneczkowy”
  3. przepompownia z pompami wysokoprężnymi
  4. kryta pływalnia  - ul. 22-go Stycznia 4
  5. sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
  6. hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
  7. obiekty sportowe KS „Czuwaj”
   oraz
  8. pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
 3. Kryterium oceny ofert
  100% cena ryczałtowa
 4. Termin wykonania usługi
  12m-cy od daty podpisania umowy
 5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
  Wykonawca powinien posiadać :
  - uprawnienia SEP  E i D powyżej 15 kV
  - uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
  - zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert.
  Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)
 6. Sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 15,00 w dni powszednie, w terminie do dnia 21.06.2013 do godz. 10,00.
  Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektro-energetyczne z podaniem nazwy oferenta.
  W ofercie należy :
  - podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
  - załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
  - załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi
 7. Informacje dodatkowe
  Zamawiający (POSIR) zapewni :
  1. środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
  2. dostęp do urządzeń elektro-energetycznych  w celu wykonania usługi.
  Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 8. Osoba do kontaktu
  - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88

Załączniki :

 1. formularz ofertowy
 2. umowa

 07.06.2013 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w przetargu ofertowym p.n.

Najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy)

położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

w kompleksie obiektów hali sportowej

 

Przedmiot najmu – lokale użytkowe został podzielony na cztery moduły A,B,C,D,

 

W wyniku ogłoszonego przetargu na najem lokali, w określonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, która dotyczyła modułu B na parterze budynku hotelowego.

Moduł B obejmuje pokoje nr 07,08,09,10,11 wraz z przyległym korytarzem o łącznej powierzchni 140,30m2 :

   - Oferta nr 1 złożona przezCentrum Medyczne ‘ARTROMED’ Przemyśl ul. Mickiewicza 30, spełnia warunki określone w przetargu i została przyjęta przez POSIR.

W najmowanych lokalach oferent zamierza prowadzić działalność medyczną.


 06.06.2013 

OGŁOSZENIE
o przetargu ustnym nieograniczonym – licytacji
na  najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem
położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46 .

 

Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2013 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego „Lożą Szyderców”, usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Przedmiot najmu - Lokal użytkowy „Lożą Szyderców” z wyposażeniem i tarasem

 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres:                    ul. Przemysława 46; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie:
   1.  Lokal-bar z zapleczem o powierzchni użytkowej 56 m
   2. Taras zadaszony o powierzchni użytkowej 31,08 m 2 ,
   3. Taras widokowy o powierzchni użytkowej 131,46 m2,
   4. Teren przy tarasie zadaszonym 
 2. Mapka terenu określająca przedmiot najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206; działki 275/3, 260/1, 274. obręb 212 działka 604/1,
 4. Teren na którym posadowiony jest drewniany obiekt gastronomiczny, stanowi wnętrze szańca Bramy Fortecznej „Zniesienie” wchodzącej w skład dzieł obronnych rdzenia Twierdzy Przemyśl, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709.
 5. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne – kaloryfery, ogrzewanie tradycyjne – piec /koza/, monitoring.
 6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

  Uwaga : istnieje możliwość sprzedaży całości wyposażenia.

 7. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem baru – małej gastronomii..
 8. Umowa najmu - załącznik nr 3 .
 9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl.

 

§ 3  Czynsz

 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1400zł brutto
  Słownie: jeden tysiąc czterysta złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

 

§ 4  Przetarg  ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1400 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż  50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (21.06.2013) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 140.zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy, 
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załącznik:

 1. Mapka terenu określająca przedmiot najmu
 2. Ruchomości- wyposażenie
 3. Umowa najmu

 

DYREKTOR POSiR

Mariusz Zamirski


 03.06.2013 

OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REREACJI W PRZEMYŚLU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POSiR
37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30

 

Wymagania niezbędne:

 1. Konieczne ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Zaświadczenie o niekaralności.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,
 2. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych,
 3. Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów księgowych,
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.
 7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.
 8. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Działu Finansowo Personalnego POSIR
 9. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości POSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie  kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie  kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 5. Organizowanie, kontrolowanie i doskonalenie obiegu dokumentów księgowych niezbędnych w rachunkowości, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
 6. Bieżące  prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 8. Rozliczanie inwentaryzacji,
 9. Przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu POSiR i jego zmian,
 10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów POSiR,
 11. Sporządzanie, na polecenie Dyrektora, informacji i analiz wykonania budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz,
 12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m.in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 13. Opracowywanie projektów dotyczących budżetu i jego zmian,
 14. Przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,
 15. Sporządzanie wymaganych deklaracji i prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PFRON i GUS,
 16. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora w zakresie księgowości i rachunkowości,
 18. Archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku.

Zakres odpowiedzialności:

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01 lipca 2013 r.

Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik
 4. Kopie świadectw pracy,
 5. Kopia dowodu osobistego,
 6. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1.
 7. Zaświadczenie kandydata o niekaralności.
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)",
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 37-700 Przemyśl ul Mickiewicza 30 (Sekretariat) I piętro z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego”, w terminie do dnia

17.06.2013 r. godz 1000 .

Aplikacje, które wpłyną do POSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.posir.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie POSiR.

 

Załącznik:

 1. kwestionariusz osobowy

 

DYREKTOR POSiR


 21.05.2013 

OGŁOSZENIE 
przetargu

na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy)
położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
w kompleksie obiektów hali sportowej
na okres 10 lat

 

§ 1  Postanowienia ogólne

Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy),  usytuo­wa­nych w budynku ul. Mickiewicza 30 o łącznej powierzchni 1033,40 m2. z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie itp.)

Wynajmujący - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: parter + piętro (obiekt hotelowy)
  3. Powierzchnia najmu:
   1. Moduł A – lokale użytkowe o pow. 357,80 m2 - parter,
   2. Moduł B – lokale użytkowe o pow. 140,30 m2 - parter,
   3. Moduł C -  lokale użytkowe o pow. 179,60 m2 – piętro
   4. Moduł D -  lokale użytkowe o pow. 355,70 m2 – piętro
   5. Całkowita pow. pomieszczeń
    przeznaczonych do wynajmu    1033,40 m2
 2. Rzuty poziome przedmiotów najmu z podziałem na moduły A,B,C,D do wglądu w siedzibie Wynajmującego –POSIR ul. Mickiewicza 30 Przemyśl pokój 04 parter..
 3. Obręb/działka: 207/1026   
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:  PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą (c.o.), p.poż.
 6. Przedmiot najmu (użytkowany aktualnie w charakterze pokoi gościnnych) może być wykorzy­stywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem np. szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinetów lekarskich itp.
 7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 9. W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba (pokój 04-parter) tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

§ 3  Czynsz

Oferent zobowiązany jest podać cenę netto za 1m2 wybranych modułów A, B, C, D, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto – wg formularz ofertowego załącznik nr 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmowanej powierzchni wynosi :

15,00zł/m2 netto dla każdego modułu

 

§ 4 Kryterium oceny ofert

Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

 

Cena - 100  % = 100pkt

Za najkorzystniejszą ofertę (100pkt), zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ceną brutto. obliczoną jako suma S cen za poszczególne moduły (pkt 5 formularza ofertowego S = A+B+C+D).

Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór
 

C =  Cb  x100 pkt
             Cn

C    - liczba punktów przyznana danej ofercie
Cn  - najwyższa z cen złożonych ofert (brutto),
Cb  - cena oferty badanej (brutto)

 

§ 5  Składanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  do dnia 05.06.2013 r. do godz. 1000.
 2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
 3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (obiekt hotelowy) ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 5. Wynajmujący dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne moduły ( A, B, C, D).

 

§ 6  Oferta

 1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
  2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z CEIDG)
  3. proponowany czynsz najmu za jeden miesiąc, wyliczony na podstawie wzorów zawartych w formularzu ofertowym -załącznik nr 1, z podaniem :
   • Ceny jednostkowej za 1 m2 danego modułu (A,B,C,D)
   • Ceny najmu danego modułu (A,B,C,D)
   • Ceny łącznej za całość przedmiotu najmu liczony jako suma cen najmu za poszczególne moduły (A+B+C+D)
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu -załącznik nr 2  i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
  6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
  7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
 4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
  1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
  2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
  3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi­nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
  5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz zaświadczenie z Gminy Miejskiej Przemyśl o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
  6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

   Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
 5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 05.06.2013r. godz. 12.00.
 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert Wynajmujący ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej Wynajmującego.

 

§ 7  Wadium

 1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Wynajmującego..
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

 

§ 8 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z ofe­ren­tem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

 

     Załączniki :

 1. formularz oferty
 2. wzór umowy najmu
 3. protokół zdawczo-odbiorczy

 

 15.05.2013 

 

OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,
37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86
NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

 

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS)
nr rej. RP 26215, rok prod 1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

POSIR W PRZEMYŚLU,

w dniu 31.05.2013 o godz. 11,00

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU!!!
NOWY TERMIN 3.06.2013 godz. 11.00

 

WARUNKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI POLONEZ TRUCK

 

 1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
 2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
 3.      Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506

 4. Warunki szczegółowe aukcji:
 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Wadium w wysokości 200 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 2000 PLN brutto
 10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.


 25.04.2013 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

Przetarg nr 2

przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat
położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
o pow. 317,5 m2

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza I przetarg na najem lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 317,5 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

 

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  Usytuowanie: Parter - usługi gastronomiczne
  Powierzchnia całkowita: 317,5 m2
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji.
  Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).    W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
 7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
 8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.
 9. Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,
 10. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 3, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 11. Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 2.
 12. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 13. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 14. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Osoby odpowiedzialne:
  Bogdan Zięba email: techniczny@posir.pl
  Jerzy Węgrzyn email: obiekty@posir.pl  
  tel.: 16 678 41 88

§ 3 Czynsz

 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł netto za 1 m 2
  Słownie: dziesięć złotych  plus podatek VAT 23%.
  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 3175,00 zł (317,5 m2 x 10,00 zł).
  Słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100.
  Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23% w kwocie 730,25 zł.
  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 3905,25zł.
  Słownie : trzy tysiące dziewięćset pięć złotych 25/100

 

§ 4 Składanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  do dnia 10.05.2013 r. do godz. 1000.
 2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
 3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - RESTAURACJI ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5 Oferta

 1. Wzór oferty – formularz - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
  2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS lub wyciąg z CEIDG nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia oferty. 
  3. proponowany czynsz najmu netto i brutto oraz wysokość podatku VAT, za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto/brutto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 317,5m2) – zgodnie z formularzem ofertowym.
  4. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej.
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
  7. podanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
  8. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
 4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
  1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
  2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
  3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
  5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
  6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
  Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
 5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10.05.2013r. godz. 12.00.
 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

 

§ 6 Wadium

 1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.

  Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

 

§ 7 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.
Załączniki:

 1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 2. Wykaz pracowników
 3. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 4. Umowa najmu
 5. Oferta 6.  24.04.2013 

   

  OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,

  37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86

  NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

   

   

  Ogłoszenie

  o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS) nr rej. RP 26215, rok prod  1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego 

  POSIR W PRZEMYŚLU,

  UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

  w dniu 09.05.2013 o godz. 11,00

   

  WARUNKI AUKCJI  NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI  POLONEZ TRUCK

   

  1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji:  samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod  1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
  2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefoniczny
   Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506
  3. Warunki szczegółowe aukcji:
   1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
   2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
   3. Wadium w wysokości 500 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
   4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
   5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
   7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
   9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 2950 PLN brutto
   10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
   11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
   12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
   13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
   14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
   15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
   16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
   17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.   09.04.2013 

   

  OGŁOSZENIE – REGULAMIN

   

  przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat

  położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

  o pow. 317,5 m2

   

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza I przetarg na najem lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 317,5 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
  2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

   

  § 2 Lokal użytkowy

  1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
   1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
   2. Usytuowanie: Parter - usługi gastronomiczne
   3. Powierzchnia całkowita: 317,5 m2
  2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
  3. Obręb/działka: 207/1026
  4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
  5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
  6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji.           Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).    W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
  7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
  8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.
  9. Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,
  10. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 3, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
  11. Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 2.
  12. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  13. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
  14. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88 email : techniczny@posir.pl

   

  § 3 Czynsz

  1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 14,00 zł netto za 1 m 2

  Słownie: czternaście złotych  plus podatek VAT 23%.

  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 4445,00 zł (317,5 m2 x 14,00 zł )

  Słownie:  cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100

  Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23%

  w kwocie 1022,35 złł.

  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 5467,36zl.

  Słownie : pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 36/100

   

  § 4 Składanie oferty

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
   do dnia 24.04.2013 r. do godz. 1000.
  2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
  3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - RESTAURACJI ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
  4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
  5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  § 5 Oferta

  1. Wzór oferty – formularz - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
  2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
  3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
   1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
   2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS lub wyciąg z CEIDG nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia oferty. 
   3. proponowany czynsz najmu netto i brutto oraz wysokość podatku VAT, za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto/brutto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 317,5m2) – zgodnie z formularzem ofertowym.
   4. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej.
   5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
   7. podanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
   8. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
  4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
   1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
   2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
   3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
   4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
   5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
   6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
    Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
  5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
  6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 24.04.2013r. godz. 12.00.
  7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

  § 6 Wadium

  1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
  3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.
   Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.
  4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

  § 7 Umowa najmu

  1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
  2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
  3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

   

  Załączniki:

  1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/ 
  2. Wykaz pracowników
  3. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
  4. Umowa najmu
  5. Oferta

   


   28.03.2013 

  OGŁOSZENIE – REGULAMIN
   przetargu na najem lokalu użytkowego położonego
  w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
  na okres 10 lat  o pow. 1112,1  m2

   

  § 1  Postanowienia ogólne

   

  1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1112,1 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie, kancelarie, biura itp.)
  2. Wynajmujący - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

   

  § 2  Lokal użytkowy

   

  1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
   1. Adres:                                   ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
   2. Usytuowanie:                      parter + I piętro.
   3. Powierzchnia całkowita:   1112,1 m2w tym:
  2. Rzuty poziome przedmiotu najmu wraz z wyłączonymi z najmu pomie­szczeniami części stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
  3. Obręb/działka: 207/1026       
  4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:PR1P/00054981/3
  5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan. grzewczą (c.o.), p.poż.
  6. Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinety lekarskie itp.,
  7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoby odpowiedzialne : Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

   

  § 3  Czynsz

   

  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł netto za 1 m 2

  Słownie: dziesięć złotych 00/100  netto

  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 11121,00zł

        (1112,1m2 x 10,00zł/m2)

  Słownie: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 00/100

  Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23% w kwocie 2557,83zł.

  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 13678,83zł.

  Słownie : trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 83/100

   

  § 4  Składanie oferty

   

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl do dnia 12.04.2013 r. do godz. 10:00.
  2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
  3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO -HOTEL ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
  4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
  5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   

  § 5  Oferta

   

  1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
  2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
  3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
   1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
   2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)
   3. proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 1112,1m2).
   4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
   6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
   7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
  4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
   1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
   2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
   3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
   4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
   5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
   6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
   Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

  5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
  6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12.04.2013r. godz.12.00.
  7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej wynajmującego.

   

  § 6  Wadium

   

  1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie) : cztery tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
  3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.
  4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

   

  § 7 Umowa najmu

   

  1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
  2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
  3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

   

  Załączniki:

  1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/ 
  2. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
  3. Umowa najmu
  4. Formularz oferty
   18.03.2013 

  Ogłoszenie

  dla jednostek organizacyjnych

  Gminy Miejskiej Przemyśl

   

  Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu, informuje że posiada do zbycia samochód marki Polonez Truck Roy 1,6, rok prod. 2000 nr rej. RP 26215

  Zgodnie z zarządzeniem nr 290/2010 § 7 ust. 3 Prezydenta Miasta Przemyśl, istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania samochodu dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl. Zainteresowane jednostki prosimy o składanie wniosków o nieodpłatne przekazanie samochodu w sekretariacie POSIR – adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, w terminie do dnia 01.04.2013 do godz. 14,30 - decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku braku zainteresowania ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl, zbycie samochodu nastąpi w drodze licytacji. Zawiadomienie o licytacji zostanie poprzedzone oddzielnym ogłoszeniem na stronie POSIR adres : www.posir.pl

  Samochód Polonez Truck można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 667 942 506

   07.03.2013 

  OGLOSZENIE

  o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego

  (silniki elektryczne, wał z kołem pasowym)

  należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)

  w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

   

  Informacje ogólne

  1. Nazwa i siedziba jednostki
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
   ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
  2. Miejsce i termin składania ofert
   POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
   termin :21.03.2013 godzina 10.00
  3. Miejsce i termin otwarcia ofert
   Sala kolumnowa POSIR I piętro
   termin : 21.03.2013 godz. 10.15
  4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
   Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
   po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

   Informacje o składnikach majątkowych

  5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
   1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
    Cena wywoławcza : 880zł netto
   2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
    Cena wywoławcza : 680zł/netto
   3. Wał z kołem pasowym
    Cena wywoławcza : 120zł/netto
   Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

   Wadium

  6. Wadium w wysokościach j.n.:
   • silnik elektryczny 18,50kW – 80zł
   • silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
   • wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
   Wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 20.03.2013 do godz. 14.30
   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
   Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   Oferta - wymagania

  7. Wymagania dla oferty
   Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 21,03,2013 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta
   Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
   Oferta powinna zawierać :
   • cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
   • nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
   • oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
  8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
   2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

   Załączniki:

   1. Formularz ofertowy
   2. Oświadczenie

    05.02.2013 

   Zawiadomienie o wyborze oferty

       Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

    

   Dostawa artykułów spożywczych w roku 2013

    

   złożono następujące oferty :

    

   część 1 – napoje bezalkoholowe

   Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

   ul. Annopol 20

   03-236 Warszawa

   Cena : brutto 25688,47 zł

       Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   Część 2 -  wódki, wina, piwo

   Grupa Żywiec S.A.

   Oddział Lublin

   Ul. Mełgiewska 30 B.

   20-234 Lublin

   Cena; brutto 66672,08 zł

       Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 2, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   Część 3 -  mrożonki, ryby

   WIDAMID  Sp.z.o.o.

   ul. Składowa 2

   37-100 Łańcut

   Cena : brutto 25094,89 zł

   Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W części nr 3 oprócz w/w wykonawcy, swoje oferty złożyli :  

   REN  Sp.z.o.o.

   ul. Tartaczna 3

   26-600 Radom

   Oddział 36-061 Wysoka Głogowska 1

   Cena : brutto 27704,84 zł

   Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SIWZ i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. a ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą  ( art.24 ust.4 w związku z art.89 ust.1 pkt.5 ustawy).

   Uzasadnienie :

   Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie  art.26 ust.3 ustawy Pzp. nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie określonym przez zamawiającego w wezwaniu, wykonawca nie złożył oświadczenia o o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen­tarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo­tnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

   Zgodnie z art. 180 ust.2 pkt. 3 i 4  ustawy Pzp. Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w zakresie  :

   - wykluczenia wykonawcy z postępowania

   - odrzucenia oferty

   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

    

   Hurtownia WIDAN

   eksport-import

   ul. Jasińskiego 56 B

   37-700 Przemyśl

   Cena : brutto 26809,68 zł

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert 94 punkty.

    

   JAWIT  Sp. Jawna

   Ul. Prochownia 5

   38-400 Krosno

   Cena : brutto : 25205,49 zł

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert 99 punktów.

    

    
    28.01.2013 

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    

   Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w następujących częściach :

   Część 2 Dostawa mięsa i wędlin

   Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

   Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa  i Wędlin H.W.D.D. Szczepanik Sp.J.

   ul. Jasińskiego 56 37-700 Przemyśl

   Cena : 78491,61 zł brutto

   Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
   W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

   Masarnia Sp. Jawna

   ul. Szopena 5 37-550 Radymno

   Cena : 87536,11 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

   Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”

   ul. Widna Góra 74 a 37-500 Jarosław

   uwaga: brak wyceny części asortymentów

   Oferta złożona przez ZPM „Szarek” z Jarosławia, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów) i na podstawie art. 89 ust. 1    pkt 2  została odrzucona.

    

   Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy


    28.01.2013 

   Zawiadomienie o wyborze oferty

                      Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2013, złożono następujące oferty :

   - oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

   ul. Jasińskiego 9

   37-700 Przemyśl

   Cena : brutto  101224,70 zł

   Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego


    25.01.2013 

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    

   Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w następujących częściach :

   Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

   Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

   HurtDetal Owoce Aneta Bik
   Ul. Zamojskiego 2037-700 Przemyśl
   Cena : 16033,36 zł brutto

   Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
   W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
   ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
   Cena : 17770,49 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

   Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz
   Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl
   Cena : 17840,71zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 89 punktów

   Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

   Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
   ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
   Cena : 79415,93 zł brutto

   Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
   W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

   Hurt Detal Owoce Aneta Bik
   Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl
   Cena : 90402,24 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 88 punktów

   „Piotruś Pan” Sp.z.o.o. Sp.K.
   Ul. Zielińskiego 2  37-700 Przemyśl

   uwaga : brak wyceny art. cukierniczych

   Oferta złożona przez wykonawcę Piotruś Pan” z Przemyśla, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny art. cukierniczych) i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  została odrzucona.

   Część 6 Dostawa pieczywa

   Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

   Piekarnia „Marcel” Izabela Bal
   Bolestraszyce 216 a,37-722 Wyszatyce
   Cena :  7515,30 zł brutto

   Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
   W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

   Piekarnia i Wytwórnia Makaronu„LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna
   Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl
   Cena : 7962,67 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 94 punktów

   Część 8 Dostawa jaj

   Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

   Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński
   37-712 Orzechowce 184
   Cena : 1284,00 zł brutto

   Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
   W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
   ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
   Cena : 1417,50 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 91 punktów

   Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz
   Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl
   Cena : 1417,50 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 91 punktów

   Hurt Detal Owoce Aneta Bik
   Ul. Zamojskiego 2037-700 Przemyśl
   Cena : 1291,50 zł brutto

   W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 99 punktów

    

   Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone. Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy


    24.01.2013 

   DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

   (napoje bezalkoholowe, wódki, wina, piwo, mrożonki)

   w roku 2013
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

    

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

   ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel./fax 0-16 6785758,

    

   RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (napoje bezalkoholowe, wódki, wina, piwo, mrożonki) w roku 2013.

   Rodzaj zamówienia: dostawy.

   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz..

   Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • Artykuły spożywcze objęte zamówieniem podstawowym w ilości zależnej od potrzeb zamawiającego

   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0.

   Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

   Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

   informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

   W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

   • inne dokumenty

   Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen¬tarius - zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

   Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   ZMIANA UMOWY

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa szczególnie w zakresie zmian cen jednostkowych artykułów spożywczych, wynikających ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym oraz w zakresie ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia

   INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

   Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: napoje bezalkoholowe.

   1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa napoi bezalkoholowych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
   2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1.
   3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
   4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    

   CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wódki, wina, piwo.

   1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wódek, wina i piwa na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
   2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.00.00-8.
   3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
   4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    

   CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mrożonki.

   1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
   2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0.
   3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
   4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    

   Załączniki:

   1. SIWZ
   2. załączniki 1
   3. załączniki 2

    24.01.2013 

   ZAWIADOMIENIE

   O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

    

   Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na „Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w zakresie następujących części :

    

   Część nr 1 – napoje bezalkoholowe

   W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

   Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

   ul. Annopol 20 03-236 Warszawa

   Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert

   Część 5 – wódki, wina i piwo

   W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

   Grupa Żywiec Oddział Lublin

   ul. Mełgiewska 30 B, 20-234 Lublin

   Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert.

   Część nr 7–Mrożonki, lody, ryby mrożone

   W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

   Hurtownia „Widan” eksport-import

   ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

   Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert.

    

   Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu


    15.01.2013 

   Przemyśl: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2013
   Numer ogłoszenia: 21990 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2013.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy dostawy paliwa, olejów i smarów w orientacyjnych ilościach, określonych w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, przez okres od 01.02.2013r do 31.01.2014r Terminy dostaw określane będą przez zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem..

   II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • dostawa paliw, olejów, smarów, gazu LPG

   II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.13.30.00-0, 09.21.10.00-1.

   II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


    

   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   III.1) WADIUM

   Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

   III.2) ZALICZKI

   • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

   III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Koncesja na sprzedaż paliw, olejów

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   IV.3) ZMIANA UMOWY

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1.ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN 2.Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3.Całkowita wartość umowy może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4.Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- pokój nr 04 parter.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- sekretariat I piętro.

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

    

   Załączniki:

   1. SIWZ i załączniki


    20.08.2013 

    OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,
   37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86
   NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

    

   Ogłoszenie

   o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

   POSIR W PRZEMYŚLU,

   w dniu 05.09.2013 o godz. 11,00

    

   WARUNKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI POLONEZ TRUCK

    

   1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
   2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na parkingu przy hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
    Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506
   3. Warunki szczegółowe aukcji:
    1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
    2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
    3. Wadium w wysokości 200 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
    4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
    5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
    6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń (załącznik) - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
    7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
    8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
    9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 1500 PLN brutto
    10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
    11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
    12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
    13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
    14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
    15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
    16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
    17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

    

   Załączniki :

   1. Oświadczenie kupującego

    20.08.2013 

   UNIEWAŻNIENIE  PRZETARGU

    Działając w oparciu o § 1 ust. 2 ogłoszenia o przetargu
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30,
   unieważnia
   przetarg ustny, nieograniczony -  licytację,
   na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz)
   zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
   o pow. 334,80 m2

    


    19.08.2013 

   GRUZ BUDOWLANY

   NIEODPŁATNIE

    

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu informuje, że posiada gruz budowlany w ilości ok. 30m3 - do nieodpłatnego zbycia. Załadunek i transport gruzu po stronie odbiorcy. Gruz składowany jest na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – obok hali sportowej. Chętni proszeni są o kontakt mailowy na adres: techniczny@posir.pl

   Decyduje kolejność zgłoszeń.

   Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 16 678 41 88 w godzinach 7,00-15,00.


    09.08.2013 

   UWAGA

   ZMIANA W OGŁOSZENIU -REGULAMINIE z dnia 07.08.2013

    

   o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,
   na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 10 lat
   położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
   o pow. 334,80 m2

    

   1. Z uwagi na zawarte umowy na rezerwację lokalu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do korzystania z zaplecza kuchennego, wchodzącego w skład przedmiotu najmu w dniach :
    - od 05.09.2013 od godz.7,00 do 07.09.2013 do godz. 19,00

    - od 14.09.2013 od godz. 7,00 do 15.09.2013 do godz. 10,00
   2. Rozliczenie z Najemcą za zużyte media na podstawie oddzielnej umowy.

    

   Załączniki :

   1. Treść OGŁOSZENIA
   2. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
   3. Wykaz wyposażenia - ruchomości
   4. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
   5. Umowa najmu

    07.08.2013 

   OGŁOSZENIE – REGULAMIN
   o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

   na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 10 lat
   położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
   o pow. 334,80 m2

    

   Licytacja odbędzie się w dniu 22.08.2013 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

    

   § 1 Postanowienia ogólne

   1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową) usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, edukacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą. Najem nie obejmuje ruchomości (załącznik nr 2), będących na wyposażeniu lokalu.
   2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

    

   § 2 Lokal użytkowy

   1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
   • Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
   • Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
   • Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
   • zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
   1. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
   2. Obręb/działka: 207/1026
   3. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
   4. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
   5. Ruchomość - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji, stanowi załącznik nr 2.           Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).   W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
   6. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
    Dotyczy Najemców którzy w wynajmowanym lokalu będą prowadzić działalność gastronomiczną.
   7. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną, edukacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą.
   8. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
   9. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
   10. Najem przedmiotu najmu od dnia 01.09.2013.
   11. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
    Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba email: techniczny@posir.pl Jerzy Węgrzyn email: obiekty@posir.pl tel;. 16 678 41 88

    

   § 3 Czynsz

   1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 4100,00zł brutto
    Słownie: cztery tysiące sto złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
   1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia – bez ruchomości-wyposażenia lokalu określonego w § 2 ust. 6.

   § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

   Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

   1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
   2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
   3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
   4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
   5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
   6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 4100,00 PLN brutto
   8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
   9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
   10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
   11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
   12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
   13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
   14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

   § 5 Wadium

   1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 22.08.2013 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
   2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
   3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
    Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
   4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
   5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.
   6. Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego. Dotyczy Najemców którzy w najmowanym lokalu będą prowadzić działalność gastronomiczną.

   § 6 Umowa najmu

   1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
   2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
   3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych.
    Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
   4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

    

   Załączniki :

   1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
   2. Wykaz wyposażenia - ruchomości
   3. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
   4. Umowa najmu

    26.06.2013 

   Informacja
   o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego
   w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

    

   Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na wyżej wymienione stanowisko wygrał Pan Jerzy Uziembło zamieszkały w Przemyślu.

    

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

              W związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 3 czerwca 2013r. wpłynęły dwie oferty.

   W wyniku dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 18 czerwca 2013 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym ustalono, że obie oferty spełniły wymagania formalne, w związku z czym kandydaci, którzy złożyli oferty zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

   W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 26 czerwca 2013 r. Pan Jerzy Uziembło uzyskał 179 punktów.

   Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko Głównego Księgowego wynosił 200 punktów.

   Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór na stanowisko Głównego Księgowego wygrał Pan Jerzy Uziembło, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 70 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko.

    

   Przemyśl, dnia 26 czerwca 2013 r.

    

   Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

   Marek Osiadacz

   Z-ca Dyrektora POSiR
    24.06.2013 

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu zawiadamia 
   o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty
   w przetargu - licytacji p.n.
   Najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem
   położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46
   „Loża Szyderców”

   1. Uczestnicy licytacji
   - Katarzyna Olszańska „EVENT & CATERING”
   ul. T. Kościuszki  2, 37-550 Radymno
   - Łukasz Pasławski zam. ul. Racławicka 5/6, 37-700 Przemyśl

   2. Wynik licytacji

       Uczestnicy aukcji złożyli wymagane dokumenty. W wyniku przeprowadzonej aukcji, przybicia udzielono p. Katarzynie Olszańskiej „EVENT & CATERING” z Radymna, która wylicytowała najwyższą cenę za najem lokalu 
    19.06.2013 

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   37-700 Przemyśl
   Ul. Mickiewicza 30

    

   Wykaz kandydatów
   spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
   na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim
   Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

    

             

                     Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora

   Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 3 czerwca 2013 r. wpłynęły dwie oferty.

   W wyniku dokonanej w dniu 18 czerwca 2013 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i zostali zakwalifikowani do następnego etapu naboru :

    

   Lp.  Imię i nazwisko                Miejsce zamieszkania

   1. Elżbieta Badecka           Przemyśl
   2. Jerzy Uziembło               Przemyśl

    

   Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

   Marek Osiadacz

   Przemyśl, dnia 19 czerwca 2013 r.
    14.06.2013 

   OGŁOSZENIE

   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

   1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
    ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
   2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych  (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu
    1. kolej linowa krzesełkowa  - ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
    2. ”tor saneczkowy”
    3. przepompownia z pompami wysokoprężnymi
    4. kryta pływalnia  - ul. 22-go Stycznia 4
    5. sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
    6. hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
    7. obiekty sportowe KS „Czuwaj”
     oraz
    8. pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
   3. Kryterium oceny ofert
    100% cena ryczałtowa
   4. Termin wykonania usługi
    12m-cy od daty podpisania umowy
   5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
    Wykonawca powinien posiadać :
    - uprawnienia SEP  E i D powyżej 15 kV
    - uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
    - zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert.
    Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)
   6. Sposób złożenia oferty
    Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 15,00 w dni powszednie, w terminie do dnia 21.06.2013 do godz. 10,00.
    Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektro-energetyczne z podaniem nazwy oferenta.
    W ofercie należy :
    - podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
    - załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
    - załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi
   7. Informacje dodatkowe
    Zamawiający (POSIR) zapewni :
    1. środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
    2. dostęp do urządzeń elektro-energetycznych  w celu wykonania usługi.
    Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.
   8. Osoba do kontaktu
    - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88

   Załączniki :

   1. formularz ofertowy
   2. umowa

    07.06.2013 

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w przetargu ofertowym p.n.

   Najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy)

   położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

   w kompleksie obiektów hali sportowej

    

   Przedmiot najmu – lokale użytkowe został podzielony na cztery moduły A,B,C,D,

    

   W wyniku ogłoszonego przetargu na najem lokali, w określonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, która dotyczyła modułu B na parterze budynku hotelowego.

   Moduł B obejmuje pokoje nr 07,08,09,10,11 wraz z przyległym korytarzem o łącznej powierzchni 140,30m2 :

      - Oferta nr 1 złożona przezCentrum Medyczne ‘ARTROMED’ Przemyśl ul. Mickiewicza 30, spełnia warunki określone w przetargu i została przyjęta przez POSIR.

   W najmowanych lokalach oferent zamierza prowadzić działalność medyczną.


    06.06.2013 

   OGŁOSZENIE
   o przetargu ustnym nieograniczonym – licytacji
   na  najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem
   położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46 .

    

   Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2013 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

    

   § 1  Postanowienia ogólne

   1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego „Lożą Szyderców”, usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
   2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

    

   § 2  Przedmiot najmu - Lokal użytkowy „Lożą Szyderców” z wyposażeniem i tarasem

   1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
    1. Adres:                    ul. Przemysława 46; 37-700 Przemyśl
    2. Powierzchnie:
     1.  Lokal-bar z zapleczem o powierzchni użytkowej 56 m
     2. Taras zadaszony o powierzchni użytkowej 31,08 m 2 ,
     3. Taras widokowy o powierzchni użytkowej 131,46 m2,
     4. Teren przy tarasie zadaszonym 
   2. Mapka terenu określająca przedmiot najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
   3. Obręb 206; działki 275/3, 260/1, 274. obręb 212 działka 604/1,
   4. Teren na którym posadowiony jest drewniany obiekt gastronomiczny, stanowi wnętrze szańca Bramy Fortecznej „Zniesienie” wchodzącej w skład dzieł obronnych rdzenia Twierdzy Przemyśl, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709.
   5. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne – kaloryfery, ogrzewanie tradycyjne – piec /koza/, monitoring.
   6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

    Uwaga : istnieje możliwość sprzedaży całości wyposażenia.

   7. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem baru – małej gastronomii..
   8. Umowa najmu - załącznik nr 3 .
   9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl.

    

   § 3  Czynsz

   1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1400zł brutto
    Słownie: jeden tysiąc czterysta złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
   2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

    

   § 4  Przetarg  ustny nieograniczony - licytacja

   Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

   1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
   2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
   3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
   4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
   5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
   6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1400 PLN brutto
   8. Postąpienie nie może być niższe niż  50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
   9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
   10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
   11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
   12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
   13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
   14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

    

   § 5 Wadium

   1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (21.06.2013) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 140.zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
   2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
   3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
    Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy, 
   4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
   5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

   § 6 Umowa najmu

   1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
   2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
   3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

   Załącznik:

   1. Mapka terenu określająca przedmiot najmu
   2. Ruchomości- wyposażenie
   3. Umowa najmu

    

   DYREKTOR POSiR

   Mariusz Zamirski


    03.06.2013 

   OGŁOSZENIE O NABORZE
   DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REREACJI W PRZEMYŚLU
   OGŁASZA KONKURS
   NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POSiR
   37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30

    

   Wymagania niezbędne:

   1. Konieczne ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   3. Nieposzlakowana opinia,
   4. Obywatelstwo polskie,
   5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   6. Zaświadczenie o niekaralności.

   Wymagania dodatkowe:

   1. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,
   2. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych,
   3. Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów księgowych,
   4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
   5. Umiejętność pracy w zespole,
   6. Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.
   7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.
   8. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Działu Finansowo Personalnego POSIR
   9. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   1. Prowadzenie rachunkowości POSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   3. Dokonywanie  kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
   4. Dokonywanie  kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
   5. Organizowanie, kontrolowanie i doskonalenie obiegu dokumentów księgowych niezbędnych w rachunkowości, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
   6. Bieżące  prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
   8. Rozliczanie inwentaryzacji,
   9. Przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu POSiR i jego zmian,
   10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów POSiR,
   11. Sporządzanie, na polecenie Dyrektora, informacji i analiz wykonania budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz,
   12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m.in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
   13. Opracowywanie projektów dotyczących budżetu i jego zmian,
   14. Przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,
   15. Sporządzanie wymaganych deklaracji i prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PFRON i GUS,
   16. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
   17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora w zakresie księgowości i rachunkowości,
   18. Archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku.

   Zakres odpowiedzialności:

   Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

   Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

   Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01 lipca 2013 r.

   Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

   1. Życiorys (CV),
   2. List motywacyjny,
   3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik
   4. Kopie świadectw pracy,
   5. Kopia dowodu osobistego,
   6. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1.
   7. Zaświadczenie kandydata o niekaralności.
   8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
   9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)",
   10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

   Dodatkowe informacje:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 37-700 Przemyśl ul Mickiewicza 30 (Sekretariat) I piętro z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego”, w terminie do dnia

   17.06.2013 r. godz 1000 .

   Aplikacje, które wpłyną do POSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.posir.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie POSiR.

    

   Załącznik:

   1. kwestionariusz osobowy

    

   DYREKTOR POSiR


    21.05.2013 

   OGŁOSZENIE 
   przetargu

   na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy)
   położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
   w kompleksie obiektów hali sportowej
   na okres 10 lat

    

   § 1  Postanowienia ogólne

   Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy),  usytuo­wa­nych w budynku ul. Mickiewicza 30 o łącznej powierzchni 1033,40 m2. z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie itp.)

   Wynajmujący - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

    

   § 2  Lokal użytkowy

   1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
    1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
    2. Usytuowanie: parter + piętro (obiekt hotelowy)
    3. Powierzchnia najmu:
     1. Moduł A – lokale użytkowe o pow. 357,80 m2 - parter,
     2. Moduł B – lokale użytkowe o pow. 140,30 m2 - parter,
     3. Moduł C -  lokale użytkowe o pow. 179,60 m2 – piętro
     4. Moduł D -  lokale użytkowe o pow. 355,70 m2 – piętro
     5. Całkowita pow. pomieszczeń
      przeznaczonych do wynajmu    1033,40 m2
   2. Rzuty poziome przedmiotów najmu z podziałem na moduły A,B,C,D do wglądu w siedzibie Wynajmującego –POSIR ul. Mickiewicza 30 Przemyśl pokój 04 parter..
   3. Obręb/działka: 207/1026   
   4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:  PR1P/00054981/3
   5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą (c.o.), p.poż.
   6. Przedmiot najmu (użytkowany aktualnie w charakterze pokoi gościnnych) może być wykorzy­stywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem np. szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinetów lekarskich itp.
   7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
   8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
   9. W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba (pokój 04-parter) tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

   § 3  Czynsz

   Oferent zobowiązany jest podać cenę netto za 1m2 wybranych modułów A, B, C, D, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto – wg formularz ofertowego załącznik nr 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmowanej powierzchni wynosi :

   15,00zł/m2 netto dla każdego modułu

    

   § 4 Kryterium oceny ofert

   Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

    

   Cena - 100  % = 100pkt

   Za najkorzystniejszą ofertę (100pkt), zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ceną brutto. obliczoną jako suma S cen za poszczególne moduły (pkt 5 formularza ofertowego S = A+B+C+D).

   Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór
    

   C =  Cb  x100 pkt
                Cn

   C    - liczba punktów przyznana danej ofercie
   Cn  - najwyższa z cen złożonych ofert (brutto),
   Cb  - cena oferty badanej (brutto)

    

   § 5  Składanie oferty

   1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
    Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
    do dnia 05.06.2013 r. do godz. 1000.
   2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
   3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (obiekt hotelowy) ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
   4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
   5. Wynajmujący dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne moduły ( A, B, C, D).

    

   § 6  Oferta

   1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
   2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
   3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
    1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
    2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z CEIDG)
    3. proponowany czynsz najmu za jeden miesiąc, wyliczony na podstawie wzorów zawartych w formularzu ofertowym -załącznik nr 1, z podaniem :
     • Ceny jednostkowej za 1 m2 danego modułu (A,B,C,D)
     • Ceny najmu danego modułu (A,B,C,D)
     • Ceny łącznej za całość przedmiotu najmu liczony jako suma cen najmu za poszczególne moduły (A+B+C+D)
    4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
    5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu -załącznik nr 2  i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
    6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
    7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
   4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
    1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
    2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
    3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi­nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
    4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
    5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz zaświadczenie z Gminy Miejskiej Przemyśl o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
    6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

     Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
   5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
   6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 05.06.2013r. godz. 12.00.
   7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert Wynajmujący ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej Wynajmującego.

    

   § 7  Wadium

   1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
   2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
   3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Wynajmującego..
   4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

    

   § 8 Umowa najmu

   1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z ofe­ren­tem, którego oferta została wybrana.
   2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
   3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

    

    

        Załączniki :

   1. formularz oferty
   2. wzór umowy najmu
   3. protokół zdawczo-odbiorczy

    

    15.05.2013 

    

   OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,
   37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86
   NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

    

   Ogłoszenie

   o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS)
   nr rej. RP 26215, rok prod 1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

   POSIR W PRZEMYŚLU,

   w dniu 31.05.2013 o godz. 11,00

   UWAGA!!!
   ZMIANA TERMINU!!!
   NOWY TERMIN 3.06.2013 godz. 11.00

    

   WARUNKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI POLONEZ TRUCK

    

   1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
   2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
   3.      Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506

   4. Warunki szczegółowe aukcji:
   1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
   2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
   3. Wadium w wysokości 200 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
   4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
   5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
   7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
   9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 2000 PLN brutto
   10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
   11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
   12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
   13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
   14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
   15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
   16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
   17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.


    25.04.2013 

   OGŁOSZENIE – REGULAMIN

   Przetarg nr 2

   przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat
   położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
   o pow. 317,5 m2

    

   § 1 Postanowienia ogólne

   1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza I przetarg na najem lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 317,5 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
   2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

    

   § 2 Lokal użytkowy

   1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
    Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
    Usytuowanie: Parter - usługi gastronomiczne
    Powierzchnia całkowita: 317,5 m2
   2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
   3. Obręb/działka: 207/1026
   4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
   5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
   6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji.
    Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).    W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
   7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
   8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.
   9. Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,
   10. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 3, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
   11. Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 2.
   12. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
   13. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
   14. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
    Osoby odpowiedzialne:
    Bogdan Zięba email: techniczny@posir.pl
    Jerzy Węgrzyn email: obiekty@posir.pl  
    tel.: 16 678 41 88

   § 3 Czynsz

   1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł netto za 1 m 2
    Słownie: dziesięć złotych  plus podatek VAT 23%.
    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 3175,00 zł (317,5 m2 x 10,00 zł).
    Słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100.
    Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23% w kwocie 730,25 zł.
    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 3905,25zł.
    Słownie : trzy tysiące dziewięćset pięć złotych 25/100

    

   § 4 Składanie oferty

   1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
    Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
    do dnia 10.05.2013 r. do godz. 1000.
   2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
   3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - RESTAURACJI ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
   4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
   5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    

   § 5 Oferta

   1. Wzór oferty – formularz - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
   2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
   3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
    1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
    2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS lub wyciąg z CEIDG nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia oferty. 
    3. proponowany czynsz najmu netto i brutto oraz wysokość podatku VAT, za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto/brutto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 317,5m2) – zgodnie z formularzem ofertowym.
    4. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej.
    5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
    6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
    7. podanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
    8. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
   4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
    1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
    2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
    3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
    4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
    5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
    6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
    Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
   5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
   6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10.05.2013r. godz. 12.00.
   7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

    

   § 6 Wadium

   1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
   2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
   3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.

    Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.
   4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

    

   § 7 Umowa najmu

   1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
   2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
   3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.
   Załączniki:

   1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
   2. Wykaz pracowników
   3. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
   4. Umowa najmu
   5. Oferta   6.  24.04.2013 

     

    OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30,

    37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86

    NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

     

     

    Ogłoszenie

    o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS) nr rej. RP 26215, rok prod  1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego 

    POSIR W PRZEMYŚLU,

    UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

    w dniu 09.05.2013 o godz. 11,00

     

    WARUNKI AUKCJI  NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI  POLONEZ TRUCK

     

    1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji:  samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod  1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
    2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefoniczny
     Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506
    3. Warunki szczegółowe aukcji:
     1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
     2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
     3. Wadium w wysokości 500 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
     4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
     5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
     6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
     7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
     8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
     9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 2950 PLN brutto
     10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
     11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
     12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
     13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
     14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
     15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
     16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
     17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.     09.04.2013 

     

    OGŁOSZENIE – REGULAMIN

     

    przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat

    położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

    o pow. 317,5 m2

     

    § 1 Postanowienia ogólne

    1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza I przetarg na najem lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 317,5 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
    2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

     

    § 2 Lokal użytkowy

    1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
     1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
     2. Usytuowanie: Parter - usługi gastronomiczne
     3. Powierzchnia całkowita: 317,5 m2
    2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
    3. Obręb/działka: 207/1026
    4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
    5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
    6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji.           Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).    W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
    7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
    8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.
    9. Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,
    10. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 3, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
    11. Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 2.
    12. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
    13. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
    14. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88 email : techniczny@posir.pl

     

    § 3 Czynsz

    1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 14,00 zł netto za 1 m 2

    Słownie: czternaście złotych  plus podatek VAT 23%.

    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 4445,00 zł (317,5 m2 x 14,00 zł )

    Słownie:  cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100

    Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23%

    w kwocie 1022,35 złł.

    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 5467,36zl.

    Słownie : pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 36/100

     

    § 4 Składanie oferty

    1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
     Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
     do dnia 24.04.2013 r. do godz. 1000.
    2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
    3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - RESTAURACJI ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
    4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
    5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     

    § 5 Oferta

    1. Wzór oferty – formularz - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
    2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
    3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
     1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
     2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS lub wyciąg z CEIDG nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia oferty. 
     3. proponowany czynsz najmu netto i brutto oraz wysokość podatku VAT, za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto/brutto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 317,5m2) – zgodnie z formularzem ofertowym.
     4. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej.
     5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
     6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
     7. podanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
     8. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
    4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
     1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
     2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
     3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
     4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
     5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
     6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
      Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
    5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
    6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 24.04.2013r. godz. 12.00.
    7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

    § 6 Wadium

    1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
    2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
    3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.
     Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.
    4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

    § 7 Umowa najmu

    1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
    2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
    3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

     

    Załączniki:

    1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/ 
    2. Wykaz pracowników
    3. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
    4. Umowa najmu
    5. Oferta

     


     28.03.2013 

    OGŁOSZENIE – REGULAMIN
     przetargu na najem lokalu użytkowego położonego
    w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30
    na okres 10 lat  o pow. 1112,1  m2

     

    § 1  Postanowienia ogólne

     

    1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1112,1 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie, kancelarie, biura itp.)
    2. Wynajmujący - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

     

    § 2  Lokal użytkowy

     

    1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
     1. Adres:                                   ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
     2. Usytuowanie:                      parter + I piętro.
     3. Powierzchnia całkowita:   1112,1 m2w tym:
    2. Rzuty poziome przedmiotu najmu wraz z wyłączonymi z najmu pomie­szczeniami części stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
    3. Obręb/działka: 207/1026       
    4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:PR1P/00054981/3
    5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan. grzewczą (c.o.), p.poż.
    6. Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinety lekarskie itp.,
    7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
    8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
    9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoby odpowiedzialne : Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

     

    § 3  Czynsz

     

    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł netto za 1 m 2

    Słownie: dziesięć złotych 00/100  netto

    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 11121,00zł

          (1112,1m2 x 10,00zł/m2)

    Słownie: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 00/100

    Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23% w kwocie 2557,83zł.

    Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 13678,83zł.

    Słownie : trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 83/100

     

    § 4  Składanie oferty

     

    1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
     Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl do dnia 12.04.2013 r. do godz. 10:00.
    2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
    3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO -HOTEL ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
    4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
    5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     

    § 5  Oferta

     

    1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
    2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
    3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
     1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
     2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)
     3. proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 1112,1m2).
     4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
     5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
     6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
     7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
    4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
     1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
     2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
     3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
     4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
     5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
     6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
     Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

    5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
    6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12.04.2013r. godz.12.00.
    7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej wynajmującego.

     

    § 6  Wadium

     

    1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie) : cztery tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
    2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
    3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.
    4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

     

    § 7 Umowa najmu

     

    1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
    2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
    3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

     

    Załączniki:

    1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/ 
    2. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
    3. Umowa najmu
    4. Formularz oferty
     18.03.2013 

    Ogłoszenie

    dla jednostek organizacyjnych

    Gminy Miejskiej Przemyśl

     

    Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu, informuje że posiada do zbycia samochód marki Polonez Truck Roy 1,6, rok prod. 2000 nr rej. RP 26215

    Zgodnie z zarządzeniem nr 290/2010 § 7 ust. 3 Prezydenta Miasta Przemyśl, istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania samochodu dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl. Zainteresowane jednostki prosimy o składanie wniosków o nieodpłatne przekazanie samochodu w sekretariacie POSIR – adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, w terminie do dnia 01.04.2013 do godz. 14,30 - decyduje kolejność zgłoszeń.

    W przypadku braku zainteresowania ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl, zbycie samochodu nastąpi w drodze licytacji. Zawiadomienie o licytacji zostanie poprzedzone oddzielnym ogłoszeniem na stronie POSIR adres : www.posir.pl

    Samochód Polonez Truck można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 667 942 506

     07.03.2013 

    OGLOSZENIE

    o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego

    (silniki elektryczne, wał z kołem pasowym)

    należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)

    w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

     

    Informacje ogólne

    1. Nazwa i siedziba jednostki
     Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
     ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
    2. Miejsce i termin składania ofert
     POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
     termin :21.03.2013 godzina 10.00
    3. Miejsce i termin otwarcia ofert
     Sala kolumnowa POSIR I piętro
     termin : 21.03.2013 godz. 10.15
    4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
     Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
     po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

     Informacje o składnikach majątkowych

    5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
     1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
      Cena wywoławcza : 880zł netto
     2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
      Cena wywoławcza : 680zł/netto
     3. Wał z kołem pasowym
      Cena wywoławcza : 120zł/netto
     Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

     Wadium

    6. Wadium w wysokościach j.n.:
     • silnik elektryczny 18,50kW – 80zł
     • silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
     • wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
     Wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 20.03.2013 do godz. 14.30
     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
     Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

     Oferta - wymagania

    7. Wymagania dla oferty
     Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 21,03,2013 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta
     Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
     Oferta powinna zawierać :
     • cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
     • nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
     • oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
    8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
     1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
     2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

     Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

     Załączniki:

     1. Formularz ofertowy
     2. Oświadczenie

      05.02.2013 

     Zawiadomienie o wyborze oferty

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

      

     Dostawa artykułów spożywczych w roku 2013

      

     złożono następujące oferty :

      

     część 1 – napoje bezalkoholowe

     Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

     ul. Annopol 20

     03-236 Warszawa

     Cena : brutto 25688,47 zł

         Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

     W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

      

     Część 2 -  wódki, wina, piwo

     Grupa Żywiec S.A.

     Oddział Lublin

     Ul. Mełgiewska 30 B.

     20-234 Lublin

     Cena; brutto 66672,08 zł

         Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

     W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 2, w terminie określonym przez zamawiającego

      

     Część 3 -  mrożonki, ryby

     WIDAMID  Sp.z.o.o.

     ul. Składowa 2

     37-100 Łańcut

     Cena : brutto 25094,89 zł

     Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

     W części nr 3 oprócz w/w wykonawcy, swoje oferty złożyli :  

     REN  Sp.z.o.o.

     ul. Tartaczna 3

     26-600 Radom

     Oddział 36-061 Wysoka Głogowska 1

     Cena : brutto 27704,84 zł

     Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SIWZ i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. a ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą  ( art.24 ust.4 w związku z art.89 ust.1 pkt.5 ustawy).

     Uzasadnienie :

     Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie  art.26 ust.3 ustawy Pzp. nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie określonym przez zamawiającego w wezwaniu, wykonawca nie złożył oświadczenia o o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen­tarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo­tnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

     Zgodnie z art. 180 ust.2 pkt. 3 i 4  ustawy Pzp. Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w zakresie  :

     - wykluczenia wykonawcy z postępowania

     - odrzucenia oferty

     Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

      

     Hurtownia WIDAN

     eksport-import

     ul. Jasińskiego 56 B

     37-700 Przemyśl

     Cena : brutto 26809,68 zł

     Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert 94 punkty.

      

     JAWIT  Sp. Jawna

     Ul. Prochownia 5

     38-400 Krosno

     Cena : brutto : 25205,49 zł

     Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert 99 punktów.

      

      
      28.01.2013 

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

      

     Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w następujących częściach :

     Część 2 Dostawa mięsa i wędlin

     Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

     Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa  i Wędlin H.W.D.D. Szczepanik Sp.J.

     ul. Jasińskiego 56 37-700 Przemyśl

     Cena : 78491,61 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
     Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
     W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

     Masarnia Sp. Jawna

     ul. Szopena 5 37-550 Radymno

     Cena : 87536,11 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

     Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”

     ul. Widna Góra 74 a 37-500 Jarosław

     uwaga: brak wyceny części asortymentów

     Oferta złożona przez ZPM „Szarek” z Jarosławia, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów) i na podstawie art. 89 ust. 1    pkt 2  została odrzucona.

      

     Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy


      28.01.2013 

     Zawiadomienie o wyborze oferty

                        Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2013, złożono następujące oferty :

     - oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

     ul. Jasińskiego 9

     37-700 Przemyśl

     Cena : brutto  101224,70 zł

     Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego


      25.01.2013 

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

      

     Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w następujących częściach :

     Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

     Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

     HurtDetal Owoce Aneta Bik
     Ul. Zamojskiego 2037-700 Przemyśl
     Cena : 16033,36 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
     Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
     W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
     ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
     Cena : 17770,49 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

     Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz
     Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl
     Cena : 17840,71zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 89 punktów

     Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

     Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
     ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
     Cena : 79415,93 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
     Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
     W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

     Hurt Detal Owoce Aneta Bik
     Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl
     Cena : 90402,24 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 88 punktów

     „Piotruś Pan” Sp.z.o.o. Sp.K.
     Ul. Zielińskiego 2  37-700 Przemyśl

     uwaga : brak wyceny art. cukierniczych

     Oferta złożona przez wykonawcę Piotruś Pan” z Przemyśla, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny art. cukierniczych) i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  została odrzucona.

     Część 6 Dostawa pieczywa

     Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

     Piekarnia „Marcel” Izabela Bal
     Bolestraszyce 216 a,37-722 Wyszatyce
     Cena :  7515,30 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
     Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
     W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

     Piekarnia i Wytwórnia Makaronu„LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna
     Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl
     Cena : 7962,67 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 94 punktów

     Część 8 Dostawa jaj

     Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

     Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński
     37-712 Orzechowce 184
     Cena : 1284,00 zł brutto

     Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
     Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
     W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
     ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
     Cena : 1417,50 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 91 punktów

     Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz
     Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl
     Cena : 1417,50 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 91 punktów

     Hurt Detal Owoce Aneta Bik
     Ul. Zamojskiego 2037-700 Przemyśl
     Cena : 1291,50 zł brutto

     W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 99 punktów

      

     Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone. Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy


      24.01.2013 

     DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

     (napoje bezalkoholowe, wódki, wina, piwo, mrożonki)

     w roku 2013
     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

      

     Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

     ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel./fax 0-16 6785758,

      

     RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (napoje bezalkoholowe, wódki, wina, piwo, mrożonki) w roku 2013.

     Rodzaj zamówienia: dostawy.

     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz..

     Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

     • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
     • Artykuły spożywcze objęte zamówieniem podstawowym w ilości zależnej od potrzeb zamawiającego

     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0.

     Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

     Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

     CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

     informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

     INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

     • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
     • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
      • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
      • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

     Dokumenty podmiotów zagranicznych

     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

     • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
     • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

     INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

     W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

     • inne dokumenty

     Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen¬tarius - zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

     Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

     Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

     Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

     Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

     ZMIANA UMOWY

     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

     Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa szczególnie w zakresie zmian cen jednostkowych artykułów spożywczych, wynikających ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym oraz w zakresie ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia

     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

     Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

     Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

     Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

     ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

     CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: napoje bezalkoholowe.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa napoi bezalkoholowych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
     2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1.
     3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
     4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

      

     CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wódki, wina, piwo.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wódek, wina i piwa na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
     2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.00.00-8.
     3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
     4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

      

     CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mrożonki.

     1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
     2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0.
     3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
     4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

      

     Załączniki:

     1. SIWZ
     2. załączniki 1
     3. załączniki 2

      24.01.2013 

     ZAWIADOMIENIE

     O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

      

     Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na „Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w zakresie następujących części :

      

     Część nr 1 – napoje bezalkoholowe

     W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

     Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

     ul. Annopol 20 03-236 Warszawa

     Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert

     Część 5 – wódki, wina i piwo

     W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

     Grupa Żywiec Oddział Lublin

     ul. Mełgiewska 30 B, 20-234 Lublin

     Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert.

     Część nr 7–Mrożonki, lody, ryby mrożone

     W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez :

     Hurtownia „Widan” eksport-import

     ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

     Oprócz ww. Wykonawcy nie złożono innych ofert.

      

     Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu


      15.01.2013 

     Przemyśl: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2013
     Numer ogłoszenia: 21990 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

     Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

     SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

     I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

     I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

     II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2013.

     II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

     II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy dostawy paliwa, olejów i smarów w orientacyjnych ilościach, określonych w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, przez okres od 01.02.2013r do 31.01.2014r Terminy dostaw określane będą przez zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem..

     II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

     • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
     • dostawa paliw, olejów, smarów, gazu LPG

     II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.13.30.00-0, 09.21.10.00-1.

     II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

     II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


      

     II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

     III.1) WADIUM

     Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

     III.2) ZALICZKI

     • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

     III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

     • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     • Koncesja na sprzedaż paliw, olejów

     III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

     • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
      • koncesję, zezwolenie lub licencję
     • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
      • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
      • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

     III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

     SEKCJA IV: PROCEDURA

     IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

     IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

     IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

     IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

     IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

     IV.3) ZMIANA UMOWY

     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

     Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1.ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN 2.Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3.Całkowita wartość umowy może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4.Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

     IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

     IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- pokój nr 04 parter.

     IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- sekretariat I piętro.

     IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

     IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

      

     Załączniki:

     1. SIWZ i załączniki

      14.12.2012 

     OGŁOSZENIE
     o przetargu na dzierżawę terenu o powierzchni 15m2 - 20m2
     stanowiącego część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego
     w Przemyślu ul. Sanocka 4

      

     § 1 

     Postanowienia ogólne

     1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na dzierżawę (na okres sezonu zimowego 2012/2013 tj od XII/2012 do III/2013) terenu stanowiącego część parkingu dolnej stacji stoku narciarskiego, usytuo­wa­nego przy ul. Sanockiej 4 w Przemyślu, z przezna­czeniem na postawienie przenośnego punktu gastronomicznego.
     2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania terenu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

      

     § 2 

     Przedmiot dzierżawy – teren o pow. 15m2 – 20m2

     stanowiący część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego w Przemyślu

      

     1. Informacje o terenie przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
      a)    Adres:          ul. Sanocka 4; 37-700 Przemyśl
      b)   Powierzchnia: 15m2 - 20m2
     2. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
     3. Obręb 206 działka nr 192/2
     4. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem małej gastronomii.
     5. Umowa dzierżawy - załącznik nr 3 .
     6. W celu obejrzenia terenu należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl

     § 3 

     Czynsz

     1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za przedmiot dzierżawy :
      a)   25,00zł/m2 netto
      plus podatek VAT w wysokości 23%
     2. Istnieje możliwość zasilania energetycznego punktu małej gastronomi.
      Zasady korzystania z energii elektrycznej są określone w umowie dzierżawy.

     § 4 

     Przetarg 

     1. Oferty sporządzone na załączonym formularzu – załącznik nr 2, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.12.2012r w siedzibie Wydzierżawiającego : POSIR 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, sekretariat I p. do godz. 10.00.
     2. Oferta powinna zawierać :
      • Cenę netto, cenę brutto i wysokość podatku VAT
      • Określenie powierzchni dzierżawionego terenu (15m2-20m2)
      • Nazwę oferenta z adresem
      • Dane kontaktowe : telefon, fax, e-mail
      • Dowód wniesienia wadium
      • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń oraz o akceptacji warunków umowy dzierżawy
      • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy i o nie wnoszeniu uwag co do jego lokalizacji
      • Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert.
      • Oferta powinna być podpisana i opatrzona datą
     3. Przed otwarciem ofert Wydzierżawiający informuje uczestników o:
      1. przeznaczeniu nieruchomości i okresie dzierżawy,
      2. podstawowych cechach nieruchomości, tj. oznaczenie nieruchomości, powierzchnie nieruchomości
      3. cenie wywoławczej za m2
     4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2012 o godzinie 11,00 w siedzibie Wydzierżawiającego
     5. Komisja przetargowa Wydzierżawiającego, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na posiedzeniu nie jawnym, spośród ofert które spełniają warunki udziału w postępowaniu
     6. Kryterium oceny ofert jest cena brutto przedmiotu dzierżawy obliczona jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za m2 i ilości m2 :

                          …………..zł/m2 brutto x …………..m2 = ………….zł brutto   

      

     § 5

     Wadium

     1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w przededniu otwarcia przetargu. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 300.zł (słownie): trzysta złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
      Oferent może dokonać wpłaty wadium w kasie POSIR w dni powszednie w godzinach 7,00-15,00
     2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
     3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu (pismo, e-mail, fax), wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
     4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wydzierżawiającego.

      

     § 6

     Umowa dzierżawy

     1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
     2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
     3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

     Załączniki:

     1. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy
     2. Formularz ofertowy
     3. Umowa dzierżawy

      12.12.2012 

     OGŁOSZENIE

      

     Zamawiający  : Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego,

     na dostawę solanki chłodniczej

     do stosowania w urządzeniach chłodniczych sztucznego lodowiska.

      

     Uwaga : Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa art.4 pkt 8 ustawy pzp  (zamówienia poniżej 14000 euro).

      

     1. 1. Solanka powinna posiadać następujące parametry :
      • wygląd : ciecz klarowna z dopuszczalnym lekkim zmętnieniem
      • barwa : słomkowa rdzawa
      • gęstość w temp. 20st C      1,29-1,33 g/cm3
      • pH w temp. 20st. C            6,0 – 7,5
      • temperatura krystalizacji :   nie wyższa niż – 37st C
      • mieszalność z wodą :         w każdym stosunku
      • Szacunkowa ilość dostawy 5000 litrów
      • Termin dostawy 2 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

       
     2. Oferta powinna zawierać :
      • dane oferenta – adres, telefon/fax, e-mail
      • podpis oferenta
      • datę oferty
      • nazwisko osoby do kontaktu
      • cenę netto i brutto za 1 litr solanki oraz wysokość podatku Vat
      • koszty dostawy solanki do Przemyśla ul. Sanocka 5 (sztuczne lodowisko)
      • inne koszty
      • termin dostawy


      • Załączniki do oferty :
      • karta informacyjna wyrobu
      • świadectwo jakości
      • kartę charakterystyki
      • dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej lub KRS

       
     3. Oferty należy składać w kopertach na adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 17.12.2012 do godz. 14,00. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres techniczny@posir.pl lub za pośrednictwem faxu – nr 16 678 57 58.
      Uwaga w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem faxu lub w formie elektronicznej, oferent zobowiązany jest dostarczyć także ofertę na adres j.w. w formie papierowej.
       
     4. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      ul. Mickiewicza 30,
      37-700 Przemyśl
      - kontakt : w sprawie przedmiotu dostawy 667942507
      W sprawie procedury przetargowej : 16 678 41 88 

      29.11.2012 

     OGŁOSZENIE
     o przetargu na dzierżawę terenu o powierzchni 15m2 - 20m2
     stanowiącego część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego
     w Przemyślu ul. Sanocka 4

      

     § 1 

     Postanowienia ogólne

     1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na dzierżawę (na okres sezonu zimowego 2012/2013 tj od XII/2012 do III/2013) terenu stanowiącego część parkingu dolnej stacji stoku narciarskiego, usytuo­wa­nego przy ul. Sanockiej 4 w Przemyślu, z przezna­czeniem na postawienie przenośnego punktu gastronomicznego.
     2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania terenu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

      

     § 2 

     Przedmiot dzierżawy – teren o pow. 15m2 – 20m2

     stanowiący część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego w Przemyślu

      

     1. Informacje o terenie przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
      a)    Adres:          ul. Sanocka 4; 37-700 Przemyśl
      b)   Powierzchnia: 15m2 - 20m2
     2. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
     3. Obręb 206 działka nr 192/2
     4. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem małej gastronomii.
     5. Umowa dzierżawy - załącznik nr 3 .
     6. W celu obejrzenia terenu należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl

     § 3 

     Czynsz

     1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za przedmiot dzierżawy :
      a)   33,33zł/m2 netto
      plus podatek VAT w wysokości 23%
     2. Istnieje możliwość zasilania energetycznego punktu małej gastronomi.
      Zasady korzystania z energii elektrycznej są określone w umowie dzierżawy.

     § 4 

     Przetarg 

     1. Oferty sporządzone na załączonym formularzu – załącznik nr 2, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.12.2012r w siedzibie Wydzierżawiającego : POSIR 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, sekretariat I p. do godz. 10.00.
     2. Oferta powinna zawierać :
      • Cenę netto, cenę brutto i wysokość podatku VAT
      • Określenie powierzchni dzierżawionego terenu (15m2-20m2)
      • Nazwę oferenta z adresem
      • Dane kontaktowe : telefon, fax, e-mail
      • Dowód wniesienia wadium
      • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń oraz o akceptacji warunków umowy dzierżawy
      • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy i o nie wnoszeniu uwag co do jego lokalizacji
      • Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert.
      • Oferta powinna być podpisana i opatrzona datą
     3. Przed otwarciem ofert Wydzierżawiający informuje uczestników o:
      1. przeznaczeniu nieruchomości i okresie dzierżawy,
      2. podstawowych cechach nieruchomości, tj. oznaczenie nieruchomości, powierzchnie nieruchomości
      3. cenie wywoławczej za m2
     4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012 o godzinie 11,00 w siedzibie Wydzierżawiającego
     5. Komisja przetargowa Wydzierżawiającego, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na posiedzeniu nie jawnym, spośród ofert które spełniają warunki udziału w postępowaniu
     6. Kryterium oceny ofert jest cena brutto przedmiotu dzierżawy obliczona jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za m2 i ilości m2 :

                          …………..zł/m2 brutto x …………..m2 = ………….zł brutto   

      

     § 5

     Wadium

     1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w przededniu otwarcia przetargu. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 300.zł (słownie): trzysta złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
      Oferent może dokonać wpłaty wadium w kasie POSIR w dni powszednie w godzinach 7,00-15,00
     2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
     3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu (pismo, e-mail, fax), wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
     4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wydzierżawiającego.

      

     § 6

     Umowa dzierżawy

     1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
     2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
     3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

     Załączniki:

     1. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy
     2. Formularz ofertowy
     3. Umowa dzierżawy      17.10.2012 

     DYREKTOR
     PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
     W PRZEMYŚLU

     ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

     Link do wizualizacji: www.posir.pl/pawilon

     Załączniki: Plan sytuacyjny
     Ogłoszenie
     Umowa dzierżawy      24.08.2012 

     DYREKTOR
     PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
     W PRZEMYŚLU

     ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

     Link do wizualizacji: www.posir.pl/pawilon

     Załączniki:
     1. Ogłoszenie
     2. Umowa dzierżawy      09.07.2012 

     OGLOSZENIE
     o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego
     (silniki elektryczne, wał z kołem pasowym)
     należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
     w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

     Informacje ogólne

      

      

     1. Nazwa i siedziba jednostki
      Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
      ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
     2. Miejsce i termin składania ofert
      POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
      termin : 24.07.2012 godzina 10.00
     3. Miejsce i termin otwarcia ofert
      Sala kolumnowa POSIR I piętro
      termin : 24.07.2012 godz. 10.15
     4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
      Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
      po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

      Informacje o składnikach majątkowych
     5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
      1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
       Cena wywoławcza : 880zł netto
      2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
       Cena wywoławcza : 680zł/netto
      3. Wał z kołem pasowym
       Cena wywoławcza : 120zł/netto
       Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

       Wadium
     6. Wadium w wysokościach j.n :
      - silnik elektryczny 18,50kW – 80zł
      - silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
      - wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
      Należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 23.07.2012 do godziny 14.30
      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
      Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

     7. Oferta - wymagania
     8. Wymagania dla oferty
      Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 24.07.2012 do godziny 10,00.
      Oferta powinna zawierać :
      - cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i
        wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
      - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
      - oświadczenie oferenta (załącznik nr 1), że zapoznał się ze stanem przedmiotów będących przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
     9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
      1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
      2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
      Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
    Załączniki:
    1. Oświadczenie     19.06.2012 

    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

     

    1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
     ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
      
    2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych  (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu
     a) kolej linowa krzesełkowa  - ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
     b)”tor saneczkowy”
     c) przepompownia z pompami wysokoprężnymi
     d) kryta pływalnia  - ul. 22-go Stycznia 4
     e) sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
     f) hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
     g) obiekty sportowe KS „Czuwaj”
     oraz
     h) pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
      
    3. Kryterium oceny ofert
     100% cena ryczałtowa
      
    4. Termin wykonania usługi
     12m-cy od daty podpisania umowy
      
    5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
     Wykonawca powinien posiadać :
     - uprawnienia SEP  E i D powyżej 15 kV
     - uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
     - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed terminem składania ofert.

     Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)
      
    6. Sposób złożenia oferty
     Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip, w godzinach 7,00 do 15,00, w terminie do dnia 25.06.2012.

     Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektro-energetyczne z podaniem nazwy oferenta.

     W ofercie należy :
     - podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
     - załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
     - załączyć 3 egz. podpisanej umowy o wykonanie usługi
      
    7. Informacje dodatkowe
     Zamawiający (POSIR) zapewni :
     a)  środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
     b) dostęp do urządzeń elektro-energetycznych  w celu wykonania usługi.
     Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę (załącznik nr 2)
      
    8. Osoba do kontaktu
     - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88
    Załączniki:
    1. Formularz
    2. Umowa     19.06.2012 

    OGLOSZENIE
    o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego
    (silniki elektryczne, wał z kołem pasowym)
    należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
    w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

    Informacje ogólne

     

     

    1. Nazwa i siedziba jednostki
     Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
     ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
    2. Miejsce i termin składania ofert
     POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
     termin : 04.07.2012 godzina 10.00
    3. Miejsce i termin otwarcia ofert
     Sala kolumnowa POSIR I piętro
     termin : 04.07.2012 godz. 10.15
    4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
     Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
     po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

     Informacje o składnikach majątkowych
    5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
     1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
      Cena wywoławcza : 1100zł netto
     2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
      Cena wywoławcza : 850zł/netto
     3. Wał z kołem pasowym
      Cena wywoławcza : 150zł/netto
      Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

      Wadium
    6. Wadium w wysokościach j.n :
     - silnik elektryczny 18,50kW – 100zł
     - silnik elektryczny 10,00kW – 80zł
     - wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
     Należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 03.07.2012 do godziny 14.30
     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
     Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

    7. Oferta - wymagania
    8. Wymagania dla oferty
     Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 04.07.2012 do godziny 10,00.
     Oferta powinna zawierać :
     - cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i
       wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
     - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
     - oświadczenie oferenta (załącznik nr 1), że zapoznał się ze stanem przedmiotów będących przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
    9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
     1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
     2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
     Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
   Załączniki:
   1. Oświadczenie    17.05.2012 

   Przemyski Ośrodek sportu i Rekreacji ogłasza Konkurs Ofert na wyłonienie podmiotu, któremu zostaną udostępnione powierzchnie w celu zapewnienia usług gastronomicznych na imprezie masowej w Strefie Kibica w Przemyślu.

   Załączniki:
   1. Konkurs
   2. Umowa
   3. Załącznik 1
   4. Załącznik 2
   5. Załącznik 3    08.05.2012 

    

   OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU,

   UL. A.MICKIEWICZA 30,

   37-700 PRZEMYŚL,

   NIP 795-236-44-86 REGON:

   NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

    

    

   Ogłoszenie

    

   o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej)

   elementów stalowych, niepełnowartościowych

   pochodzących z rozbiórki wiaty w ilości 3000kg.

    

   która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU,

   UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

   w dniu 16.05.2012r. o godz. 11,00

    

    

   WARUNKI AUKCJI

    

    

   I.             Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: elementy stalowe, niepełnowartościowe, pochodzące z rozbiórki, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.

   II.           Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

             Osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba  tel: 16 678 41 88

   III.         Warunki szczegółowe aukcji:

   1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
   2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
   3. Wadium w wysokości 500 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
   4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
   5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z CEIDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
   6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
   7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości -dowód osobisty.
   8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
   9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 8000 PLN. Słownie : osiem tysięcy złotych. Wymieniona kwota zawiera podatek VAT.
   10. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty
   11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
   12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
   13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
   14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest wpłacić wylicytowaną cenę zakupu  niezwłocznie po zamknięciu aukcji. W przypadku uchylenia się od wpłaty, podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
   15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
   16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
   17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

    
    07.05.2012 

   OGŁOSZENIE

   o przetargu na  najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem

    położonego w Przemyślu

   przy ul. Przemysława 46 .

    

   § 1  Postanowienia ogólne

   1)     Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.

   2)     Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   Załączniki:
   1. Ogłoszenie
   2. Wyposażenie
   3. Umowa
   4. Mapa    27.04.2012 

   OGLOSZENIE

   o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (maszyny stolarskie)

   należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)

   w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

    

   Informacje ogólne

   1. Nazwa i siedziba jednostki

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)

   ul. Mickiewicza 30 Przemyśl

   2. Miejsce i termin składania ofert

   POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro

   termin :11.05.2012 godzina 10,00

   3.  Miejsce i termin otwarcia ofert

             Sala kolumnowa POSIR I piętro

             termin : 11.05.2012 godz. 10,15

   4.  Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży

             Przemyśl ul. Wilsona 3 (bazar), od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-15,00,

             po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

    

   Informacje o składnikach majątkowych

   5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych

   a. strugarko-wyrówniarka nr fabr.46261 typ ALNe-4

   rok produkcji 1958

        szerokość strugania 400mm

        kompletna i sprawna technicznie

   b. dłutarka łańcuchowa nr fabr. 2544/2, typ DFLA

   rok produkcji 1967

   kompletna i sprawna technicznie

   c. strugarka-grubiarka model HENe nr fabr. 7U

   rok produkcji 1967

   szerokość strugania 600mm

   kompletna i sprawna technicznie

   d. frezarka dolnowrzecionowa model Fajne nr fabr. 1778

   rok produkcji 1962

   wymiary stołu 1000mm x 1000mm

   przesuw pionowy 140mm

   obroty wrzeciona 6000/3000 obr/min

   silnik elektryczny dwubiegowy

   kompletna i sprawna technicznie

   e. piła tarczowa typ DPTA-40 nr fabr. 1528

   rok produkcji 1968

   maksymalna wysokość cięcia 90mm

   zmienne pochylenie tarczy

   kompletna i sprawna technicznie

             Uwaga : Nie dopuszcza się dzielenia przetargu na części.

                           Oferta sprzedaży obejmuje wszystkie maszyny łącznie.

   6. Cena wywoławcza: 4260 zł netto za wszystkie maszyny ujęte w pkt 5.

   Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

    

   Wadium

   7. Wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w wysokości 400 zł w terminie do 10.05.2012 do godziny 14,30

              Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały

              odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub

              odrzucenia oferty.
              Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
              Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,  

              uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

    

   Oferta - wymagania

   8. Wymagania dla oferty

   Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 11.05.2012 do godziny 10,00.

   Oferta powinna zawierać :

   - cenę łączną netto i brutto oraz podatek VAT za wszystkie maszyny oferowane do sprzedaży wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty

   - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego

   - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem maszyn lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

   9.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

             1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez

                 oferenta, który nie wniósł wadium;
                2) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu

                 bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

        27.04.2012 

   OGŁOSZENIE

   o przetargu na  najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem

    położonego w Przemyślu

   przy ul. Przemysława 46 .

    

   § 1  Postanowienia ogólne

   1)     Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.

   2)     Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   Załączniki:
   1. Ogłoszenie
   2. Wyposażenie
   3. Umowa
   4. Mapa    13.04.2012 

   OGŁOSZENIE – REGULAMIN

   I przetarguna najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6  m2

    

   § 1  Postanowienia ogólne

    

   1)      Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza I przetarg na najem  lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i świadczenie usług noclegowych.

   2)      Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

    

   § 2  Lokal użytkowy

    

   1.     Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:

   a)    Adres:                          ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl

   b)    Usytuowanie:               Parter usługi gastronomiczne,  parter + I p. usługi noclegowe

   c)     Powierzchnia całkowita:            1429,6 m2 w tym:

                  i.        Restauracja wraz z zapleczem o pow. 317,5 m2 - parter,

                 ii.        Budynek hotelowo – biurowy wraz z pralnią o pow. 1112,1 m2 – parter, I piętro,

   2.     Rzuty poziome przedmiotu najmu (restauracji i hotelu) wraz z wyłączonymi z najmu pomie­szczeniami części hotelowej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.

   3.     Obręb/działka: 207/1026   

   4.     Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:     PR1P/00054981/3

   5.     Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.), p.poż.

   6.     Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu – hotelu i restauracji stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu Najemca nabędzie na własność od Wynajmującego w dniu podpisania niniejszej umowy za kwotę ustaloną w oddzielnych negocjacjach.

   7.     zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją – załącznik nr 3 - zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.

   8.     Przedmiot najmu zwany hotelem może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem hotelu, miejsc noclegowych itp., zaś przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.

   9.     Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,

   10.  Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w § 2 pkt. 10 na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

   11.  Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 4.

   12.  Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

   13.  Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

   14.  W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00,  tel. 16 678 57 58, osoba odpowiedzialna: Robert Kazimir tel. 16 678 60 04, email: sport@posir.pl.

   § 3  Czynsz

    

   1)      Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 6,00 zł netto za 1 m 2

   Słownie: sześć złotych

   Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 8577,60 zł

   Słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100 w tym:

   a)   Restauracja wraz z zapleczem o pow. 317,5 m2 x 6,00 zł = 1905,00 zł

   b)   Budynek hotelowo – biurowy wraz z pralnią o pow. 1112,1 m2 x 6,00 zł = 6672,60 zł,

    

   Wadium w wysokości 2.000,00 PLN płatne najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert na konto Wynajmującego nr PBS O/Przemyśl  51 86 42 11 55 20 15 15 03 91 45 00 01.

   Liczy się termin uznania rachunku Wynajmującego.

   § 4  Składanie oferty

    

   1.        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

   do dnia 25 kwietnia 2012 r. do godz. 1000.

   2.     Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.

   3.     Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.

   4.     Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

   5.     Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    

   § 5  Oferta

    

   1.     Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.

   2.     Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.

   3.      Elementy oferty konieczne dla jej ważności:

   a.imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

   b.dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)

   c.proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 1429,6m2).

   d.Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej i usług noclegowych.

   e.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

   f.  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.

   g.podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

   h.podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

   4.     Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 

   a) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.

   b) Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.

   c) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

   d) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DZIEŃ ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobo­wiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

   e) W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

   f) Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

   Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

   5.     Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.

   6.     Oferty można składać do dnia 25 04 2012 do godz. 10.00.

   7.     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25 04 2012  r. godz. 12.00.

   8.     W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

   § 6  Wadium

    

   1.   Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

   2.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.

   3.   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

   4.   Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

   § 7 Umowa najmu

    

   1.     Umowę najmu stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.

   2.     Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty oraz dokonać zakupu wyposażenia przedmiotu najmu.

   3.      Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.

   4.     Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

    

   Załączniki:
   1. Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
   2. Ruchomości- wyposażenie przeznaczone do sprzedaży
   3. Ruchomości- wyposażenie przeznaczone do sprzedaży
   4. Wykaz pracowników
   5. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
   6. Umowa najmu
   7. Oferta    03.02.2012 

   Zawiadomienie o wyborze oferty

            Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa piwa,
   złożono następujące oferty :

   - oferta nr 1 -  Grupa Żywiec S.A.

                         Oddział Lublin

                         ul. Mełgiewska 30 B

                         20-234 Lublin

                         cena : brutto 82261,93 zł

            Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego
    02.02.2012 

   Zawiadomienie o wyborze oferty

             Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2012, złożono następujące oferty :

   - oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

                         ul. Jasińskiego 9

                         37-700 Przemyśl

                         Cena : brutto  87.962,46 zł

   Informujemy jednocześnie, że oferta była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100. Stąd też została wybrana przez Zamawiającego
    02.02.2012 

   Zawiadomienie o wyborze oferty

           Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n.

   Dostawa artykułów spożywczych w roku 2012

   złożono następujące oferty :

    

   część 1 – napoje bezalkoholowe

   - oferta nr 1 :   Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

                         ul. Annopol 20

                         03-236 Warszawa

                         Cena : brutto 126602,70 zł

           Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   część 2 – produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny

    oferta nr 1 : Andrzej Pelc P.P.H.U. „Na złotej”

                         Masarnia Sucha Wola

                         Sucha Wola 21

                         37-630 Oleszyce

                         Cena : brutto 112346,60 zł

   Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 81 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

    

       Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez : WASĄG Zakład Mięsny, Hedwiżyn 118

   - oferta nr 2 : WASĄG Zakład Mięsny

                         Hedwiżyn 118

                         23-400 Biłgoraj

                         Cena : brutto 90861,75 zł

   Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

    

    - oferta nr 3 -  Masarnia Radymno

                         ul. Szopena 4

                         37-550 Radymno

                         Cena : brutto 105618,67

   Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

    

   Część 3 -  warzywa i jarzyny

   - oferta nr 1 : F.H.U. „KERIM-STANMIRPOL”

                         ul. Boh. Getta 63

                         37-700 Przemyśl

                         Cena : brutto 18474,10 zł

           Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 3, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   Część 4 -  art. ogólnospożywcze i cukiernicze

   Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez :

   - oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OGRÓD

                         Marek Wnuk

                         Ul. Mickiewicza 35,

                         37-700 Przemyśl

                         Cena : brutto 97281,71 zł

   Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
   Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.

    

   - oferta nr 2 -  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

                         Ul. Nestora 8.

                         37-700 Przemyśl

                         Cena; brutto 104438,92 zł

   Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 93 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

    

   Część 5 -  wódki i wina

   - oferta nr 1 -  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

                         Ul. Nestora 8.

                         37-700 Przemyśl

                         Cena; brutto 44667,56 zł

           Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 5, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   Część 6 – pieczywo

   - oferta nr 1 : Piekarnia Wytwórnia Makaronu L.B.Z.

                         B.Z.A.P. Ochenduszko 

                         ul. Lwowska 128

                         37-700 Przemyśl

                         Cena : brutto 8388,37 zł

           Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 6, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   Część 7 -  mrożonki, lody, ryby i przetwory rybne

   - oferta nr 1 : Hurtownia „Widan” eksport-import

                         ul. Jasińskiego 56B

                         37-700 Przemyśl

                         Cena : brutto 10735,35 zł

           Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 7, w terminie określonym przez zamawiającego

    

   Część 8 – jaja

   - oferta nr 1 :Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

                         Marian Błoński

                         37-712 Orzechowce 184

                         Cena : brutto 11877,00 zł

           Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

   W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 8, w terminie określonym przez zamawiającego

    
    01.02.2012 

   Dyrektor POSiR ogłasza konkurs ofert
   pn.„Świadczenie usług w zakresie nieregularnego transportu osób

   Załączniki:
   1. Ogłoszenie
   2. Projekt umowy
   3. Oferta    26.01.2012 

   Przemyśl: Dostawa piwa
   Numer ogłoszenia: 23099 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
    

   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

   • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa piwa.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : - dostawę sukcesywną piwa na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz..

   II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • dostawa piwa

   II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.96.10.00-2.

   II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   III.1) WADIUM

   Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

   III.2) ZALICZKI

   • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   •  

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań.

   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   IV.3) ZMIANA UMOWY

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa szczególnie w zakresie zmian cen jednostkowych artykułów spożywczych, wynikających ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym.

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl- pokój nr 04 parter.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl- - sekretariat I piętro.

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

    

   Załączniki:
   1. SIWZ
   2. Zestawienie
   3. Formularz ofertowy
   4. Umowa
   5. Oświadczenie    20.01.2012 

   Numer ogłoszenia: 20224 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

   • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2012.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : - dostawę sukcesywną artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 siwz..

   II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • artykuły spożywcze objęte zamówieniem podstawowym

   II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.30.00.00-1, 15.93.00.00-6, 15.91.11.00-8, 15.81.15.00-1, 15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.84.00.00-8, 03.14.25.00-3.

   II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   III.1) WADIUM

   Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

   III.2) ZALICZKI

   • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen¬tarius - zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo¬nych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP. Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą siwz i umową oraz braku zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów.

   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   IV.3) ZMIANA UMOWY

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   W uzasadnionych przypadkach ceny towarów mogą być zmienione aneksem do umowy o wartość wynikającą ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym.

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretaiat I pietro.

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Napoje bezalkoholowe.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa napoi bezalkoholowych do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, produkty mięsne, wędliny.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i wedlin do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i jarzyny.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa warzyw i jarzyn do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły ogolnospożywcze i cukiernicze.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.84.00.00-8.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wódki i wina.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wódek i win do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.15.00-1.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Mrożonki, lody, ryby.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek, lodów i ryb do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa jaj do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.

   • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.14.25.00-3.

   • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   Załączniki:
   1. SIWZ
   2. Zestawienie artykułów spożywczych
   3. Umowa
   4. Oświadczenie    19.01.2012 

   Przemyśl: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2012
   Numer ogłoszenia: 17917 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
    

   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

   • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2012.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego),w ilości jednorazowo maksymalnie 1000l i przetankowanie paliwa do zbiorników zamawiającego. 2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę. 3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego).

   II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • dostawa paliw, olejów, smarów, gazu LPG

   II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1, 09.13.30.00-0.

   II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   III.1) WADIUM

   Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

   III.2) ZALICZKI

   • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

   III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Koncesja na sprzedaż paliw, olejów

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   - Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   SEKCJA IV: PROCEDURA

   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   IV.3) ZMIANA UMOWY

   Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1.ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN 2.Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3.Całkowita wartość umowy (§ 2 pkt 4)może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4.Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Załączniki:
   1. OfertaPOSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl