Przetargi / Ogłoszenia - Archiwum 2014
 29.12.2014 

 O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przy ul. Pasteura w Przemyślu

 DYREKTOR
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego.

 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 978/4 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy
 1. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny.
 1. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 1. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2014/2015 (tj od 14.01.2015 do 15.03.2015)
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Zobowiązania dzierżawcy :
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 1. Cena
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego zostaje określona w postaci 15% co miesięcznego przychodu netto, wyliczonego na podstawie faktur, wydruków z kasy fiskalnej itp., uzyskiwanego przez dzierżawcę w okresie trwania umowy. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 punkt procentowy ceny wywoławczej.
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.01.2015 r (wtorek). o godzinie 12.00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 14.11.2012 r.
 3. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z oferentem – dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę czynszu dzierżawnego, zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 1. Wydzierżawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.
 5. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać u kierownika parku sportowo-rekreacyjnego p. Pawła Juchy tel. 667-942-506

 

 

Załączniki :

 1. szkic graficzny - załącznik nr 1
 2. mowa dzierżawy – załącznik nr 2

 

 24.10.2014 

OGLOSZENIE
o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego
(silniki elektryczne, wały z kołem pasowym)
należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

 

Informacje ogólne

 1. Nazwa i siedziba jednostki
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 2. Miejsce i termin składania ofert
  POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
  termin : 13.11.2014 godzina 10.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
  Sala kolumnowa POSIR I piętro
  termin : 13.11.2014 godz. 10.30
 4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
  Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

  Informacje o składnikach majątkowych

 5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
  1. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 612zł netto
  2. Wały z kołem pasowym – 2 sztuki
   Cena wywoławcza : 108zł netto/ szt

   Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

  Wadium

 6. Wadium w wysokościach j.n :
  - silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
  - wały z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
  należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 12.11.2014 do godz. 14.30 lub przelewem na konto 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl.

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  Oferta - wymagania

 7. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 13.11.2014 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta

  Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

  Ofertę można złożyć także elektronicznie przesyłając skan wypełnionego formularza ofertowego oraz oświadczenia (załączniki nr 1 i 2).

  Oferta powinna zawierać :
  - cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  - oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

     9.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz
 2. Oświadczenie
 30.09.2014 

OGLOSZENIE
o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego
(silniki elektryczne, wały z kołem pasowym)
należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

 

Informacje ogólne

 1. Nazwa i siedziba jednostki
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 2. Miejsce i termin składania ofert
  POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  - sekretariat I piętro
  termin : 15.10.2014 godzina 10.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
  Sala kolumnowa POSIR I piętro
  termin : 15.10.2014 godz. 10.30
 4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
  Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

  Informacje o składnikach majątkowych

   
 5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
  1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 792zł netto
  2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 612zł netto
  3. Wały z kołem pasowym – 2 sztuki
   Cena wywoławcza : 108zł netto/ szt

   Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

  Wadium

 6. Wadium w wysokościach j.n :
  - silnik elektryczny 18,50kW – 60zł
  - silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
  - wały z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 14.10.2014 do godz. 14.30

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  Oferta - wymagania

 7. Wymagania dla oferty

  Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 15.10.2014 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta

  Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

  Oferta powinna zawierać :
  - cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  - nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  - oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

 8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 9. Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

  Załączniki:

  1. Formularz
  2. Oświadczenie

   12.08.2014 

  DYREKTOR
  PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
  W PRZEMYŚLU

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

  Link do wizualizacji: www.posir.pl/pawilon

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Umowa dzierżawy

   18.06.2014 

  OGŁOSZENIE
  O
  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Mickiewicza 30
  37 -700 Przemyśl
  zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego
  na dostawę i montaż

  KOMORY CHŁODNICZEJ

  W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

   

   17.06.2014 

   

  OGŁOSZENIE

   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

  konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych

   

  1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
   ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 30000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu

  a)    kolej linowa krzesełkowa - ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
  b)   ”tor saneczkowy”
  c)    przepompownia z pompami wysokoprężnymi
  d)    kryta pływalnia - ul. 22-go Stycznia 4
  e)    sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
  f)     hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
  g)    obiekty sportowe KS „Czuwaj”
  oraz
  h)    pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach

  1. Kryterium oceny ofert

  100% cena ryczałtowa

  1. Termin wykonania usługi
   24 miesiące od daty podpisania umowy
  1. Wymagania w stosunku do wykonawcy

  Wykonawca powinien posiadać :
  - uprawnienia SEP E i D powyżej 15 kV
  - uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechanicznei elektryczne)
  - zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert.
  Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)

  1. Sposób złożenia oferty

   Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 15,00 w dni powszednie, w terminie do dnia 26.06.2014 do godz. 10,00.

   Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektroenergetyczne z podaniem nazwy oferenta

   W ofercie należy :
   - podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
   - załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
   - załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi
  1. Informacje dodatkowe

   Zamawiający (POSIR) zapewni :
   a)    środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
   b)   dostęp do urządzeń elektro-energetycznych w celu wykonania usługi.
   Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.
  1. Osoba do kontaktu
   - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88

  Załączniki :

  1. formularz oferty
  2. umowy
   05.06.2014 

  OGŁOSZENIE
  Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Mickiewicza 30
  37 -700 Przemyśl
  ZAPRASZA do składnia ofert cenowych
  na dostawę i montaż

  KOMORY  CHŁODNICZEJ

  Zamówienie publiczne nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych
  - art.4 ust 8

  1. Przedmiot zamówienia:
   Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż komory chłodniczej w kuchni restauracji Zamawiającego w Przemyślu ul. Mickiewicza 30.
   Komora chłodnicza o wymiarach : szer. 170cm, dł. 200cm, wys. 230cm, zabudowana z dwóch stron plus sufi i drzwi z płyty dwuwarstwowej gr. 10cm, agregat montowany na zewnątrz, temperaturowy zakres przechowywania od +2˚C do +5˚C
  2. Termin wykonania zamówienia:
   Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.
  3. Szczegóły zamówienia  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   

     Załączniki :

  1. SIWZ   05.03.2014 

  OGŁOSZENIE

  przetargu

  na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy)

  położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

  w kompleksie obiektów hali sportowej

  na okres 10 lat

  § 1  Postanowienia ogólne

  Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy), usytuo­wa­nych w budynku ul. Mickiewicza 30 o łącznej powierzchni 893,10 m2. z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie itp.)

  Wynajmujący - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

  § 2  Lokal użytkowy

  1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres:   ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie:         parter + piętro (obiekt hotelowy)
  3. Powierzchnia najmu :
   1. Moduł A – lokale użytkowe o pow. 357,80 m2 - parter,
   2. Moduł C - lokale użytkowe o pow. 179,60 m2– piętro
   3. Moduł D - lokale użytkowe o pow. 355,70 m2– piętro
   4. Całkowita pow. pomieszczeń
    przeznaczonych do wynajmu   893,10 m2
  1. Rzuty poziome przedmiotów najmu z podziałem na moduły A,C,D do wglądu w siedzibie Wynajmującego –POSIR ul. Mickiewicza 30 Przemyśl pokój 04 parter..
  2. Obręb/działka: 207/1026   
  3. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:  PR1P/00054981/3
  4. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą (c.o.), p.poż.
  5. Przedmiot najmu (użytkowany aktualnie w charakterze pokoi gościnnych) może być wykorzy­stywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem np. szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinetów lekarskich itp.
  6. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  7. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  8. W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoba odpo­wie­dzialna: Bogdan Zięba (pokój 04-parter) tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

  Uwaga :

  Oferent zainteresowany wynajmem pomieszczeń na piętrze (moduły C i/lub D) zobowiązany jest do wykonania na swój koszt, klatki schodowej zewnętrznej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, łącznie z opracowaniem projektu budowlanego uzgodnionego ze stosownymi organami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Koszt inwestycji zostanie rozliczony w czynszu.
  Klatka schodowa jest niezbędna dla funkcjonowania pomieszczeń na piętrze (moduły C i D). Szczegóły określono w umowie – załącznik nr 2.

  § 3  Czynsz

  Oferent zobowiązany jest podać cenę netto za 1m2 wybranych modułów A, C, D, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto – wg formularz ofertowego załącznik nr 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmowanej powierzchni wynosi:

  10,50zł/m2 netto dla każdego modułu

  § 4 Kryterium oceny ofert

  Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

   

  Cena - 100 % = 100pkt

  Za najkorzystniejszą ofertę (100pkt), zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ceną brutto. obliczoną jako suma S cen za poszczególne moduły (pkt 5 formularza ofertowego

  S = A+B+C+D).

  Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór

   

  C= Cb x100 pkt
             Cn

  C   - liczba punktów przyznana danej ofercie

  Cn - najwyższa z cen złożonych ofert (brutto)

  Cb - cena oferty badanej (brutto)

  § 5  Składanie oferty

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
   do dnia 20.03.2014 r. do godz. 1000.
  2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
  3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (obiekt hotelowy) ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
  4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
  5. Wynajmujący dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne moduły ( A, C, D). 

  § 6  Oferta

  1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
  2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
  3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
   1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy; adres e-maill
   2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z CEIDG)
   3. proponowany czynsz najmu za jeden miesiąc, wyliczony na podstawie wzorów zawartych w formularzu ofertowym -załącznik nr 1, z podaniem :
    • Ceny jednostkowej za 1 m2 danego modułu (A,C,D)
    • Ceny najmu danego modułu (A,C,D)
    • Ceny łącznej za całość przedmiotu najmu liczony jako suma cen najmu za poszczególne moduły (A+C+D)
   4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu -załącznik nr 2 i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
   6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
   7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
  4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
   1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
   2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
   3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi­nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
   4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
   5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz zaświadczenie z Gminy Miejskiej Przemyśl o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
   6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
   Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje
   odrzuceniem oferty.
  5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
  6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 20.03.2014r. godz. 12.00.
  7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert Wynajmujący ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej Wynajmującego.

  § 7  Wadium

  1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
  3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Wynajmującego..
  4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

  § 8 Umowa najmu

  1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z ofe­ren­tem, którego oferta została wybrana.
  2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
  3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

     Załączniki :

  1. formularz oferty
  2. wzór umowy najmu
  3. protokół zdawczo-odbiorczy   20.02.2014 

  Ogłoszenie

   

  Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (zamówienia poniżej 14000 euro) ogłasza przetarg, w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi nieregularnego transportu osób.

   

  1. Ogłaszający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  2. Osoba do kontaktu: Robert Kazimir tel. 667 942 505,  e-mail: sport@posir.pl.
  3. Rygory:
   1. Oferent musi posiadać ważną licencję na transport krajowy osób. Kopia licencji potwier­dzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do oferty i umowy.
   2. Oferent usługę wykona samodzielnie – bez wsparcia podmiotów trzecich. Kopie dowodów rejestracyjnych aut z każdej kategorii określonej w ofercie (przynajmniej 1 do każdej wiel­kości busa/autobusu) stanowią załącznik oferty i umowy.
   3. Oferent wykaże polisę ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 1 000 000 (jeden milion złotych) ważną na dzień podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa wygasa podczas trwania umowy, oferent dostarczy kopię nowej. Kopia polisy stanowi załącznik do oferty
    i umowy.
   4. Oferent wykaże, że posiada własny tabor nie starszy niż z roku 2005. (kopie dowodów rejestra­cyjnych jak w ppkt. b)
  4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 27 lutego 2014 roku do godz. 12.00  w sekretariacie POSiR.
  5. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 13.00 w POSiR.
  6. Oferta powinna zawierać: Formularz ofertowy oraz załączniki jak w pkt.3.
  7.  Kryterium oceny ofert :
  1. średnia cena za 1 kilometr z wszystkich rodzajów pojazdów określonych w formularzu  
   ofertowym – 70%
  2. średnia cena za 1 godz. postoju wszystkich rodzajów pojazdów określonych w formularzu
   ofertowym  – 30%

  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów tj 100, stanowiących sumę uzyskanych punktów w obu kryteriach cenowych. Dla każdego kryterium cenowego wyliczenie punktów nastąpi na podse poniższego wzoru ;

  C =  Cn  x100 pkt.
                 Cb

                                    C  – liczba punktów przyznana danej ofercie

                                   Cn  - najniższa z cen jednostkowych złożonych ofert (brutto),

                                     Cb  – cena jednostkowa oferty badanej (brutto)

  Załączniki :

  1. Ogłoszenie, formularz oferty, umowa


   15.02.2014 

  GŁOSZENIE

   przetargu

  na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy)

  położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

  w kompleksie obiektów hali sportowej

   na okres 10 lat

   

  § 1  Postanowienia ogólne

  Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy),  usytuo­wa­nych w budynku ul. Mickiewicza 30 o łącznej powierzchni 893,10 m2. z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie itp.)

  Wynajmujący - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

   

  § 2  Lokal użytkowy

  1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
   1. Adres:   ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
   2. Usytuowanie:         parter + piętro (obiekt hotelowy)
   3. Powierzchnia najmu :
    1. Moduł A – lokale użytkowe o pow. 357,80 m2 - parter,
    2. Moduł C -  lokale użytkowe o pow. 179,60 m2 – piętro
    3. Moduł D -  lokale użytkowe o pow. 355,70 m2 – piętro
    4. Całkowita pow. pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu    893,10 m2 
  2. Rzuty poziome przedmiotów najmu z podziałem na moduły A,C,D do wglądu w siedzibie Wynajmującego –POSIR ul. Mickiewicza 30 Przemyśl pokój 04 parter.. 
  3. Obręb/działka: 207/1026   
  4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:  PR1P/00054981/3
  5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą (c.o.), p.poż.
  6. Przedmiot najmu (użytkowany aktualnie w charakterze pokoi gościnnych) może być wykorzy¬stywany przez Najemcę na działalność zwią¬zaną z prowadzeniem np. szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinetów lekarskich itp.
  7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  9. W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba (pokój 04-parter) tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

  Uwaga :

  Oferent zainteresowany wynajmem pomieszczeń na piętrze (moduły C i/lub D) zobowiązany jest do wykonania na swój koszt, klatki schodowej zewnętrznej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, łącznie z opracowaniem projektu budowlanego uzgodnionego ze stosownymi organami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

  Koszt inwestycji zostanie rozliczony w czynszu.

  Klatka schodowa jest niezbędna dla funkcjonowania pomieszczeń na piętrze (moduły C i D). Szczegóły określono w umowie – załącznik nr 2.

  § 3  Czynsz

  Oferent zobowiązany jest podać cenę netto za 1m2 wybranych modułów A, C, D, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto – wg formularz ofertowego załącznik nr 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmowanej powierzchni wynosi :

  15,00zł/m2 netto dla każdego modułu

   

  § 4 Kryterium oceny ofert

  Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

  Cena - 100  % = 100pkt

  Za najkorzystniejszą ofertę (100pkt), zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ceną brutto. obliczoną jako suma S cen za poszczególne moduły (pkt 5 formularza ofertowego S = A+B+C+D).

  Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór

  C =  Cb  x100 pkt

           Cn

                                      C    - liczba punktów przyznana danej ofercie

                                    Cn  - najwyższa z cen złożonych ofert (brutto),

                                    Cb  - cena oferty badanej (brutto)

   

  § 5  Składanie oferty

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
   do dnia 03.03.2014 r. do godz. 10:00.
  2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
  3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (obiekt hotelowy) ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
  4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
  5. Wynajmujący dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne moduły ( A, C, D). 

   

   

  § 6  Oferta

  1. Wzór oferty – formularz -  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
  2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
  3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
   1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy; adres e-maill
   2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z CEIDG)
   3. proponowany czynsz najmu za jeden miesiąc, wyliczony na podstawie wzorów zawartych w formularzu ofertowym -załącznik nr 1, z podaniem :
    • Ceny jednostkowej za 1 m2 danego modułu (A,C,D) 
    • Ceny najmu danego modułu (A,C,D) 
    • Ceny łącznej za całość przedmiotu najmu liczony jako suma cen najmu za poszczególne moduły (A+C+D) 
   4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu -załącznik nr 2  i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
   6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
   7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
  4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
   1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
   2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
   3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi¬nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
   4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert. 
   5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz zaświadczenie z Gminy Miejskiej Przemyśl o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
   6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.
   Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
  5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
  6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 03.03.2014r. godz. 12.00.
  7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert Wynajmujący ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej Wynajmującego.

   

  § 7  Wadium

  1. Wpłata wadium - wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
  3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Wynajmującego..
  4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

  § 8 Umowa najmu

  1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
  2. Warunki umowy nie podle¬gają negocjacjom.
  3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

  Załączniki :

  1. formularz oferty
  2. wzór umowy najmu
  3. protokół zdawczo-odbiorczy


   24.01.2014 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2013r poz. 907),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na dostawę artykułów spożywczych w roku 2014” w następujących częściach:

   

  Część 2 mięso, produkty mięsne wędliny

  Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

  Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin

  H.W. Szczepanik  Sp.J. ul. Jasińskiego 56 Przemyśl

  Cena: 75046,96zł brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
  W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

  Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek

  Widna Gora ul. Rożwienicka 15 37-500 Jarosław

  Cena: 101400,44zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 74 punkty

  Masarnia Sp.J.

  ul. Szopena 5, 37-550 Radymno

  Cena: 86877,14zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 86 punktów

   

  Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

  Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą złożył wykonawca:

  FHU „Kerim-Stanmirpol” Hurtowa Sprzedaż Owoców i Warzyw Mirosław Świecarz

  ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl

  Cena: 18805,39zł brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
  W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

  Hurt Detal Owoce Aneta Bik

  Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl

  Cena: 19234,41zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 97 punktów

   

  Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

  Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk

  ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl

  Cena: 67050,17zł brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
  W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

  Sp. Komandytowa

  ul. Nestora 8  37-700 Przemyśl

  Cena: 69981,09zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 95 punktów

   

  Część 6 Dostawa pieczywa

  Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

  Piekarnia i Wytwórnia Makaronu „LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna

  Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl

  Cena: 7575,52 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
  W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

  Piekarnia „Marcel” Izabela Bal Bolestraszyce 216 a, 37-722 Wyszatyce

  Cena:  7906,80zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 95 punktów

   

  Część 7 mrożonki, ryby

  Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

  Hurtownia WIDAN  „Eksport-Import”

  ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

  Cena: 18383,31zł brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
  W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

  WIDAMID Sp.z.o.o.

  ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut

  Cena: 19890,83zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 92 punktów

   

  Część 8 Dostawa jaj

  Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

  Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński

  37-712 Orzechowce 184

  Cena: 7062,00zł brutto

  Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
  Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
  W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty:

  Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz

  Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl

  Cena: 7350,00zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 96 punktów

  Hurt Detal Owoce Aneta Bik

  Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl

  Cena: 7350,00zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 96 punktów

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk

  ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl

  Cena: 9030,00zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 78 punktów

  Piotruś Pan Sp.z.o.o.

  Sp. Komandytowa

  ul. Nestora 8  37-700 Przemyśl

  Cena: 9450,00zł brutto

  W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 74 punktów   23.01.2014 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2014, złożono następujące oferty :

  - oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

  ul. Jasińskiego 9

  37-700 Przemyśl

  Cena : brutto  94166,96 zł

  Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.   23.01.2014 

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. D.U. z 2013 poz. 907), zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

  Dostawa artykułów spożywczych w roku 2014

  złożono następujące oferty :

  część 1 – napoje bezalkoholowe

  Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

  ul. Annopol 20

  03-236 Warszawa

  Cena : brutto 23207,74 zł

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

  W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

  Część 5 -  wódki, wina, piwo

  Grupa Żywiec S.A.

  Ul. Browarna 88

  34-300 Żywiec

  Cena; brutto 61514,,81 zł

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

  W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 5, w terminie określonym przez zamawiającego

      10.01.2014 

  Przemyśl: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2014
  Numer ogłoszenia: 6257 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2014.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, dostawy paliwa, olejów i smarów w orientacyjnych ilościach, określonych w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, przez okres od 01.02.2014r do 31.01.2015r.

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Ewentualne zamówienia uzupełniające na artykuły objęte zamówieniem, ich ilość i rodzaj są uzależnione od potrzeb zamawiającego.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania paliwa do zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1 ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN. Zmiany cen zostaną ujęte w aneksie sporządzonym po negocjacji stron 2 Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3. Całkowita wartość umowy (§ 2 pkt 4)może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- pokój nr 04 parter..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- sekretariat Ip.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki :

  1. SIWZ   09.01.2014 

  Przemyśl: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2014
  Numer ogłoszenia: 5201 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2014.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. - Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1do siwz.

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Przedmiotem zamówienia są napoje bezalkoholowe (część 1) oraz wódki, wina i piwo (część 5). Zamówienia uzupełniające obejmują ewentualne zwiększone zapotrzebowanie zamawiającego na w/w artykuły.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6, 15.96.10.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl - sekretariat I piętro.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Napoje bezalkoholowe.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa napoi bezalkoholowych do obiektów zamawiającego na terenie miasta Przemyśla w ilościach i terminach określonych w siwz i umowie-załączniku nr 5 do siwz..
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
  4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wódki, wina i piwo.

  1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów będących przedmiotem zamówienia do obiektów zamawiającego na terenie miasta Przemyśla w ilościach i terminach określonych w siwz i załączniku nr 5 do siwz..
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6, 15.96.10.00-2.
  3. Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
  4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

   

  Załączniki :

  1. SIWZ
  2. Zał. nr 1: Napoje bezalkoholowe
  3. Zał. nr 1: Piwo
  4. Zał. nr 1: Wódki, wina
  5. Zał. nr 2: Formularz
  6. Zał. nr 3: Oświadczenie wykonawcy
  7. Zał. nr 4: Oświadczenie wykonawcy - osoby fizycznej
  8. Zał. nr 5: UmowaPOSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl