Przetargi / Ogłoszenia
 28.12.2015 

 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym -  licytacji,

 

na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 117,14m2 zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu.

Okres najmu od 06.01.2016 do 31.03.2016 

Licytacja odbędzie się w dniu 04.01.2016 o godz. 1000 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny-licytację na najem lokalu użytkowego o pow.117,14m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną zlokalizowanego w budynku, usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 Lokal użytkowy-opis

 1. Lokalizacja:
  1. Adres: ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl
  2. stok narciarski –„osla łączka”
 2. Lokal użytkowy –
  1. Lokal użytkowy o pow. 117,14 m2  składa się z następujących pomieszczeń :
   - sala konsumpcyjna z bufetem o pow. 34,80 m2
   - magazyn podręczny o pow. 2,60 m2
   - toaleta dla personelu o pow. 2,60 m2
   - toalety damska i męska z wejściami od zewnątrz 12,14 m2
   - sala konsumpcyjna 65,00 m2
  2. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, z ktorą należy się zapoznać przed przystąpieniem do licytacji.
  3. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi 80,00zł netto,
  Słownie: osiemdziesiąt złotych + podatek VAT.
 2. Stawka dzienna czynszu obejmuje najem terenu określonego w § 2 ust 2a niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości.
 3. Czynsz płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca, za dni w których czynny był wyciąg narciarski.

 

§ 4 Przetarg ustny - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 80,00 PLN netto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż  10 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 04.01.2016 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy, 
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

 

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego  z tytułu nie wywiązywania się z umowy, zaległości czynszowych i innych.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Załączniki:

 1. Umowa dzierżawy


 28.12.2015 

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTORA

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

O ZMIANIE TERMINU PRZETARGU-LICYTACJI

 

na dzierżawę nieruchomości
przy ul. Pasteura w Przemyślu - stok narciarski – „osla łączka”
Licytacja odbędzie się w dniu 04.01.2016 o godz. 9,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny - licytację na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego – „ośla łączka”.

W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS   oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

§ 2  Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. ok. 1680m2
wraz z wyciągiem o niskim prowadzeniu liny

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 981/2 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 2. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy
 3. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie  z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny. 
 4. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2015/2016 (tj od 05.01.2016 do 31.03.2016)
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2  do niniejszego ogłoszenia.
 6. Zobowiązania dzierżawcy :
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2

 

§ 3 Czynsz

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy, zostaje określona w wysokości 2000zł brutto. Kwota zawiera podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 2000 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia (04.01.2016) do godz. 8,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 600.zł (słownie: sześćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

Załączniki :

 1. szkic graficzny  - załącznik nr 1
 2. umowa dzierżawy – załącznik nr 2

 

 

 22.12.2015 

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTORA

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

o przetargu ustnym - licytacji na dzierżawę nieruchomości
przy ul. Pasteura w Przemyślu - stok narciarski – „osla łączka”
Licytacja odbędzie się w dniu 30.12.2015 o godz. 10,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny - licytację na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego – „ośla łączka”.

W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS   oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

§ 2  Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. ok. 1680m2 wraz z wyciągiem o niskim prowadzeniu liny

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 981/2 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 2. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy
 3. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie  z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny. 
 4. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2015/2016 (tj od 01.01.2016 do 31.03.2016)
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2  do niniejszego ogłoszenia.
 6. Zobowiązania dzierżawcy :
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.

  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2

 

§ 3 Czynsz

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy, zostaje określona w wysokości 2000zł brutto. Kwota zawiera podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 2000 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia (30.12.2015) do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 600.zł (słownie: sześćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki :

 1. szkic graficzny  - załącznik nr 1
 2. umowa dzierżawy – załącznik nr 2

 

 

 15.12.2015 

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTORA
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

 

o przetargu ustnym - licytacji na dzierżawę nieruchomości
przy ul. Pasteura w Przemyślu - stok narciarski – „osla łączka”
Licytacja odbędzie się w dniu 22.12.2015 o godz. 8,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR
Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny - licytację na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego – „ośla łączka”.

W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS   oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

§ 2  Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. ok. 1680m2
wraz z wyciągiem o niskim prowadzeniu liny

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 981/2 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 2. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy.
 3. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie  z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny. 
 4. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2015/2016 (tj od 23.12.2015 do 31.03.2016)
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2  do niniejszego ogłoszenia.
 6. Zobowiązania dzierżawcy:
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2

 

§ 3 Czynsz

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy, zostaje określona w wysokości 2000zł brutto. Kwota zawiera podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 2000 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia (21.12.2015) do godz. 14,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

Załączniki :

 1. szkic graficzny  - załącznik nr 1
 2. umowa dzierżawy – załącznik nr 2

 

 

 25.11.2015 

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKACH PRZETARGU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu

zawiadamia
o wynikach przetargu - licytacji p.n.
Najem lokalu użytkowego z wyposażeniem i tarasem
położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46
„Loża Szyderców”

 

Uczestnicy licytacji
 

Do licytacji przystąpił jeden licytant :

Małgorzata Hamryszczak
zam. ul. Pasteura 25, 37-500 Przemyśl

 

Wynik licytacji

Licytant złożył wymagane dokumenty. W wyniku przeprowadzonej licytacji przybicia udzielono pani Małgorzacie Hamryszczak.

 

 

 

 23.11.2015 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym – licytacji
na najem lokalu użytkowego o pow. 65,80m2  w kondygnacji podziemnej

obiektu krytej pływalni

przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu  

Licytacja odbędzie się w dniu 15.12.2015 o godz. 12,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl
ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny - licytację, na najem (na okres 2-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego o pow. 65,80m2 w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni, usytuo­wa­nego przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu z przezna­czeniem na działalność gospodarczą (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gabinet odnowy biologicznej).
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2 Przedmiot najmu - Lokal użytkowy w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu

 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. 22-Stycznia 8; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie: lokal składa się z kilku pomieszczeń o łącznej powierzchni 65,80m2
   W lokalu znajdują się sanitariaty, natryski oraz sauna fińska.
 2. Umowa najmu - załącznik nr 1 .
 3. Można dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Gudzelak tel. 16 670 65 45 , email: basen@posir.pl.

§ 3 Czynsz

 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 560zł brutto
  Słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

§ 4 Przetarg ustny - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 600 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (15.12.2015) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
 4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy

Załącznik:

- załącznik nr 1 - umowa
 

 12.11.2015 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym – licytacji
na najem lokalu użytkowego o pow. 65,80m2  w kondygnacji podziemnej

obiektu krytej pływalni

przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu  

Licytacja odbędzie się w dniu 20.11.2015 o godz. 12,00 w siedzibie ogłaszającego
POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny - licytację, na najem (na okres 2-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego o pow. 65,80m2 w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni, usytuo­wa­nego przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu z przezna­czeniem na działalność gospodarczą (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gabinet odnowy biologicznej).
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2 Przedmiot najmu - Lokal użytkowy w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu

 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. 22-Stycznia 8; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie: lokal składa się z kilku pomieszczeń o łącznej powierzchni 65,80m2  W lokalu znajdują się sanitariaty, natryski oraz sauna fińska.
 2. Umowa najmu - załącznik nr 1 .
 3. Można dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Gudzelak tel. 16 670 65 45 , email: basen@posir.pl.

§ 3 Czynsz

 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 800zł brutto
  Słownie: osiemset złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

§ 4 Przetarg ustny - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 800 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (20.11.2015) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 800.zł (słownie: osiemset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
 4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy. 
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy

Załącznik:

- załącznik nr 1 - umowa
 12.11.2015 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym – licytacji
na najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem
położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46 .

Licytacja odbędzie się w dniu 20.11.2015 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego
POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny - licytację, na najem (na okres 2-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego „Loża Szyderców”, usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2 Przedmiot najmu - Lokal użytkowy „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem

 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Przemysława 46; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie:
   1. Lokal-bar z zapleczem o powierzchni użytkowej 56 m 2
   2. Taras zadaszony o powierzchni użytkowej 31,08 m 2 ,
   3. Taras widokowy o powierzchni użytkowej 131,46 m2,
   4. Teren przy tarasie zadaszonym
 2. Mapka terenu określająca przedmiot najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206; działki 275/3, 260/1, 274. obręb 212 działka 604/1,
 4. Teren na którym posadowiony jest drewniany obiekt gastronomiczny zwany Lożą Szyderców, stanowi wnętrze szańca Bramy Fortecznej „Zniesienie” wchodzącej w skład dzieł obronnych rdzenia Twierdzy Przemyśl, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709.
 5. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne – kaloryfery, ogrzewanie tradycyjne – piec /koza/, monitoring.
 6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (rodzaj i ilość wyposażenia mogą ulec zmianie)
  Uwaga : istnieje możliwość sprzedaży całości wyposażenia.
 7. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem baru – małej gastronomii..
 8. Umowa najmu - załącznik nr 3 .
 9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl.

 

§ 3 Czynsz

 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1000zł brutto
  Słownie: jeden tysiąc złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

§ 4 Przetarg ustny - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1000 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (20.11.2015) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1000.zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
 4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy

Uwaga

Istnieje możliwości wynajęcia na okres sezonu narciarskiego (3-ch miesięcy) obiektu na oślej łączce na rzecz podmiotu, z którym POSIR zawrze umowę na najem „LOŻY SZYDERCÓW”.

Załącznik:

- załącznik nr 1 - mapka

- załącznik nr 2 - spis

- załącznik nr 3 - umowa
 22.10.2015 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zamówienia
na dostawę i montaż trybuny sportowej dla 30 osób
w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu  przy ul. 22-Stycznia 8.

 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

 

         Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu p.n.  „Dostawa i montaż trybuny sportowej dla 30 osób w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu  przy ul. 22-Stycznia 8”.

         W wyniku ogłoszenia o zamówieniu na dostawę i montaż trybuny, zamawiający otrzymał 5 ofert.
 

Jedynym kryterium oceny ofert, przyjętym przez zamawiającego była cena.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WAMAT Podleszany 186, 39-300 Mielec, która zaoferowała cenę 7875,69 zł brutto.

 01.10.2015 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż trybuny sportowej, rozkładanej dla 30 osób
dla krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę i montaż trybuny sportowej dla 30 osób w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu  przy ul. 22-Stycznia 8.

Opis trybuny stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia 

W załączeniu rzut poziomy trybuny - załącznik nr 4  i przekrój - załącznik nr 5.

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.11.2015.

Dostawa i montaż trybuny na adres : Kryta pływalnia ul. 22-Stycznia 8, 37-700 Przemyśl, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr 16 670 65 45

Okres gwarancji 24 m-ce.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę i montaż trybuny dla krytej pływalni w Przemyślu.

Termin składania ofert 09.10.2015 do godz. 11,00 .

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Z wykonawcą który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia-załącznik nr 3..

Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :

- pani Małgorzata Gudzelak tel. 16 670 65 45  maill : basen@posir.pl

- pan Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl

Uwaga: Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

                                                                                                      

Załącznik:

- załącznik nr 1 - opis trybuny

- załącznik nr 2 - formularz ofertowy

- załącznik nr 3 - umowa

- załącznik nr 4 – rzut poziomy trybuny

- załącznik nr 5 – przekrój trybuny

 24.09.2015 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – Badania specjalne kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na usługę p.n. :
Badania specjalne kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Zakres zamówienia zamawiający określił w załącznikach do ogłoszenia.
Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10 2015.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na wykonanie badania specjalnego kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty zaświadczające posiadanie stosownych uprawnień do dokonywania badań specjalnych kolei linowych w zakresie objętym przetargiem oraz wypis z CEIDG lub KRS-u. Kopie dokumentów powinny być podpisane przez upoważnione osoby „za zgodność z oryginałem”
Termin składania ofert 02.10.2015 do godz. 15,00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia – załącznik nr 2.
Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :
- stok narciarski - Paweł Jucha tel. 667 942 506 maill : stok@posir.pl
- zamówienia publiczne - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl
Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Załącznik:

 12.08.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji, na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 3 lat położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2 Licytacja odbędzie się w dniu 07.09.2015 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową oraz wyposażeniem : kuchnie gazowe, szafa chlodniczastoliki, krzesła i inne), usytuo¬wa¬nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
Najem nie obejmuje ruchomości drobnych (załącznik nr 2), będących na wyposażeniu lokalu (m.in. sztućce, talerze, naczynia itp.).
2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
§ 2 Lokal użytkowy
1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
a) Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
b) Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
c) Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
d) zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
3. Obręb/działka: 207/1026
4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
6. Ruchomość - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji, stanowi załącznik nr 2. Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.). W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.
7. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
8. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
9. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
10. Najem przedmiotu najmu od dnia 15.09.2015
11. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od 18.08.2015 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88, Teresa Łaba tel. 16 678 57 58
§ 3 Czynsz
1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 4100,00zł brutto
Słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu
najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia – bez ruchomości-wyposażenia
lokalu określonego w § 2 ust. 6.
§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:
1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 4100,00 PLN brutto
8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
§ 5 Wadium
1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 07.09.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl
(za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy¬stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.
§ 6 Umowa najmu
1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
2. Warunki umowy nie podle¬gają negocjacjom.
3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych.
Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.


Załączniki:
1) Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
2) Wykaz wyposażenia - ruchomości
3) Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
4) Umowa najmu
5) Ogłoszenie


 16.07.2015 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym – licytacji
na najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem
położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46 .

Licytacja odbędzie się w dniu 31.07.2015 o godz. 11:00 w siedzibie ogłaszającego
POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację, na najem (na okres 3 lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego „Lożą Szyderców”, usytuowanego przy ul. Przemysława 46 z przeznaczeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2 Przedmiot najmu - Lokal użytkowy „Lożą Szyderców” z wyposażeniem i tarasem
1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
a. Adres: ul. Przemysława 46; 37-700 Przemyśl
b. Powierzchnie:
i. Lokal-bar z zapleczem o powierzchni użytkowej 56 m 2
ii. Taras zadaszony o powierzchni użytkowej 31,08 m 2 ,
iii. Taras widokowy o powierzchni użytkowej 131,46 m2,
iv. Teren przy tarasie zadaszonym
2. Mapka terenu określająca przedmiot najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Obręb 206; działki 275/3, 260/1, 274. obręb 212 działka 604/1,
4. Teren na którym posadowiony jest drewniany obiekt gastronomiczny, stanowi wnętrze szańca Bramy Fortecznej „Zniesienie” wchodzącej w skład dzieł obronnych rdzenia Twierdzy Przemyśl, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709.
5. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne – kaloryfery, ogrzewanie tradycyjne – piec /koza/, monitoring.
6. Ruchomości - wyposażenie przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (rodzaj i ilość wyposażenia mogą ulec zmianie) Uwaga : istnieje możliwość sprzedaży całości wyposażenia.
7. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z prowadzeniem baru – małej gastronomii..
8. Umowa najmu - załącznik nr 3 .
9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl.

§ 3 Czynsz
1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1000zł brutto
Słownie: jeden tysiąc złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:
1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1000 PLN brutto
8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium
1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (31.07.2015) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 100.zł (słownie: sto złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

§ 6 Umowa najmu
1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwukrotnego miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków niniejszej umowy.
Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy


Załączniki:
1) Mapa
2) Wykaz wyposażenia
3) Umowa


 14.07.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,
na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni 30m2 i 160 m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Sanockiej w Przemyślu na okres od 29.07.2015 do 30.09.2015

Licytacja odbędzie się w dniu 28.07.2015 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości:
a) Terenu utwardzonego o powierzchni 30 m2 ,usytuowanej przed wejściem na teren wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gastronomicznej – oznaczonej jako teren A i kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej,
b) Terenu nie utwardzonego o powierzchni 160 m2 ,usytuowanej przed wejściem na teren wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności rekreacyjnej – dmuchane place zabaw – oznaczonej jako teren B i kolorem żółtym na mapie sytuacyjnej.
2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2 Nieruchomość-opis
1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do najmu w drodze przetargu:
a) Adres: ul. Sanocka, 37-700 Przemyśl
b) Powierzchnia: 30 m2 i 160 m2
2. Nieruchomość –
a) Teren A - kształt prostokątny wymiary 2,5 m x 12 m, podłoże wyłożone kostką brukową. Teren znajduje się przy dojściu do bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 3 m, brak źródła wody.
b) Teren B – kształt prostokątny o wymiarach 8 x 20 m. Podłoże częściowo trawiaste częściowo ziemne. Teren znajduje się ok. 10 m od bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 5 m.
c) Plan usytuowania poszczególnych terenów określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
d) Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
e) Dzierżawa na okres od 29.07.2015 do 30.09.2015
f) W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

§ 3 Czynsz
1. cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi:
a) za teren A 100,00zł netto,
b) za teren B 100,00 zł netto
Słownie: sto złotych + podatek VAT.
2. Stawka dzienna czynszu obejmuje dzierżawę terenu określonego w § 2 ust 2a i 2b niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości.
3. Czynsz płatny będzie za dni, w których otwarty będzie plac zabaw, na podstawie faktury wystawionej przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca.

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:
1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 100,00 PLN netto dla terenu A i 100,00 PLN netto dla terenu B
8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli-cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium
1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 28.07.2015 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR. W przypadku gdy licytant zamierza brać udział w licytacji terenu A i terenu B powinien wpłacić oddzielne wadia dla każdego z terenu.
2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

§ 6 Umowa najmu
1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości określonej w umowie na dzierżawę nieruchomości – tereny A i/lub B, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych.
Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

UWAGA!
Zmieniona treść załącznika nr 1 - Plan sytuacyjny

Załączniki:
1) Plan sytuacyjny
2) Umowa dzierżawy 1
3) Umowa dzierżawy 2


 26.06.2015 

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZŁOMU


Działając w oparciu o zarządzenie nr 290/2010 z dnia 04.11.2010 Prezydenta Miasta Przemyśla, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, ogłoszą przetarg na zbycie materiałów pochodzących z rozbiórki kortów tenisowych nr 1 i nr 2 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu :
1 złom stalowy
- szyny kolejowe różnej długości w ilości 47 szt i łącznej długości 175m
- rura stalowa czarna (słupki kortowe) ø 90mm – 4 szt
- rura stal. ocynk. ¾ cala dług. 5,0m
- furtka stalowa (skrzydła + rama) - 2 szt

Cena wywoławcza złomu 0,80zł/kg

2. mączka ceglana
- mączka ceglana złożona w pryzmach w łącznej ilości 95m3
Cena wywoławcza mączki 15,00zł/m3 netto + podatek VAT
§ 1
Materiały przeznaczone do zbycia można oglądać w Przemyślu ul. 22-Stycznia 6 (korty tenisowe) – złom stalowy oraz w magazynie przy ul. Herburtów – mączka ceglana.
Szczegóły do ustalenia telefonicznie –p. Czesław Malik tel. 691 966 715
§ 2
Nabywca zobowiązany jest do odebrania materiału w ciągu 7 dni od daty otrzymania od POSIR zawiadomienia (meilem, na piśmie, faxem) o wynikach przetargu, własnym staraniem i na własny koszt.
§ 3
Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach, opisanych „Oferta na zakup złomu stalowego i /lub maczki ceglanej”, bez podawania nazwy oferenta.
Termin składania ofert do dnia 10.07.2015 do godz. 10,00.
Miejsce składania ofert : POSIR ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sekretariat Ip.
Do oferty należy załączyć kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium.
§ 4
1. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w pieniądzu – w kasie POSIR ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu w godzinach od 7,00 do 14,30 w dni powszednie, w terminie do dnia 09.07.2015, w wysokości :
- 400 zł - przetarg na zbycie złomu stalowego
- 100 zł – przetarg na zbycie mączki ceglanej
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
§ 5
Kontakt w sprawie procedur przetargowych : tel. 16 678 41 88 lub na adres techniczny@posir.pl

Załączniki:

 12.06.2015 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – mechaniczne koszenie trawy.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na usługę – mechaniczne koszenie trawy, kosiarkami:
żyłkową, młócącą i listwową. Z uwagi na trudne ukształtowanie terenu stoku narciarskiego zaleca się używanie kosiarki listwowej.

Zakres zamówienia obejmuje koszenie trawy na następujących obiektach;
- boiska sportowe na terenie miasta Przemyśla – 19 szt
- stok narciarski przy ul. Pasteura w Przemyślu – powierzchnia do koszenia ok. 8ha.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, szczególnie stoku narciarskiego, celem zapoznania się z warunkami terenowymi i zakresem prac.

Termin realizacji zamówienia od dnia 19.06.2015 do października 2015.

Częstotliwość i zakres koszenia, każdorazowo do uzgodnienia między stronami

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (część 1 i część 2) wg załącznika nr 1- formularz ofertowy
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego - POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na mechaniczne koszenie trawy - części nr……….

Termin składania ofert 16.06.2015 do godz. 15:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia.

Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :
- stok narciarski - Paweł Jucha tel. 667 942 506 maill : stok@posir.pl
- boiska sportowe - Piotr Szymański tel. 16 676 05 38 maill : referatsport@posir.pl
- zamówienia publiczne - Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Załączniki:

 12.06.2015 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji :
Budowa dwóch hal łukowych zadaszających korty wraz z zapleczem socjalnym w ramach zadania p.n. Modernizacja kortów tenisowych.

Załączniki:

 10.06.2015 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia kortów tenisowych
nr 1 i nr 2 w Przemyślu ul. 22-Stycznia 6

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia kortów tenisowych nr 1 i nr 2 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.

Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

Termin realizacji zamówienia do dnia 19.06.2015.
Dostawa wyposażenia na adres : Korty tenisowe ul. 22-Stycznia 6, 37-700 Przemyśl, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr 691 966 715

Okres gwarancji 24 m-ce.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę wyposażenia kortów nr 1 i nr 2 w Przemyślu.
Termin składania ofert 16.06.2015 do godz. 15:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Podział na części
przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia.
Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni:

 • Czesław Malik tel. 16 670 10 36 lub 691 966 715 maill : stadion@posir.pl
 • Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, mail: techniczny@posir.pl
Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

UWAGA!
Zmieniona treść załącznika nr 1 - wykaz wyposażenia

Załącznik:

 29.05.2015 

Ogłoszenie o zamówieniu
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę
i montaż obudowy grzejników płytami HPL w pomieszczeniu niecki basenowej
w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 8.

Zakres zamówienia obejmuje :

 • demontaż istniejącej obudowy grzejników z desek na konstrukcji stalowej o wymiarach:
  • 1,21m x 30,00m = 36,30 m2
  • 0,75m x 14,20m = 10,65 m2
  • 0,25m x 17,60m = 4,40 m2
 • dostawę obudowy grzejników z płyt HPL w kolorze szarym o wymiarach j.w. i montaż do istniejącej konstrukcji stalowej. Grubości płyt HPL: elementy poziome płyta HPL gr. 10mm, elementy pionowe płyta HPL gr. 8mm.
 • projekt uzupełnienia istniejącej konstrukcji stalowej dla potrzeb obudowy grzejników
Uzupełnienie konstrukcji stalowej o niezbędne elementy do montażu obudowy po stronie zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia w okresie 20.07. - 25.07.2015 i uzależniony jest od innych robót realizowanych w obiekcie krytej pływalni.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, wykonanie pomiarów i oględzin istniejącej obudowy i konstrukcji stalowej.
Okres gwarancji 36 m-cy.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę i montaż obudowy grzejników.

Termin składania ofert 11.06.2015
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia.
Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni:
 • Małgorzata Gudzelak tel. 16 670 65 45 maill : basen@posir.pl
 • Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl

Załącznik:

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego


 25.05.2015 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na realizację zadania pn.:

 Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej, aluminiowej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w pomieszczeniu niecki basenowej obiektu krytej pływalni
przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu

  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) po wezwaniu jednego z Wykonawców do złożenia wymaganych dokumentów do  oferty  w  trybie  art.26 ust.3  ww. ustawy, Zamawiający informuje  o  wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert : cena 100%.

W postępowaniu zostały złożone następujące  oferty:  
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Kolejność  ofert wg. kryterium  cena
1 REM II Sp. z o.o. Ul. Nestora 1 37-700 Przemyśl Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 100
2 INVEMA Piotr Saniawa ul. Krajewskiego 4 20-738 Lublin Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 79
3 Europel Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 4 38-420 Korczyna Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 96
4 Alu – Ideal Sp. z o.o. Wierzchosłowice 37A 88-140 Gniewkowo Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 61
5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz ul. Słowackiego 24 35-060 Rzeszów Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 88
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 1 złożona przez REM II Sp. z o.o. ul. Nestora 1  z Przemyśla, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert.

 14.05.2015 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn.: REMONT ISTNIEJACYCH KORTÓW TENISOWYCH NR 1 i NR 2 przy ul. 22-go Stycznia 8 w Przemyślu - przetarg nr 2 -

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) po wezwaniu jednego z Wykonawców do złożenia wyjaśnień do oferty w trybie art.26 ust.4 ww. ustawy, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert : cena 100%.

Załączniki:


 30.04.2015 

Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej, aluminiowej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w pomieszczeniu niecki basenowej obiektu krytej pływalni przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 62393 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

UWAGA!
Dodano załącznik PB remontu oświetlenia niecki basenowej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel/fax. 16 6785758.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej, aluminiowej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w pomieszczeniu niecki basenowej obiektu krytej pływalni przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej aluminiowej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w pomieszczeniu niecki basenowej obiektu krytej pływalni przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu Zakres zamówienia obejmuje : 1) Demontaż istniejącej ślusarki okiennej, ścianki wewnętrznej-witryny i drzwi wewnętrznych 2) Dostawa i montaż ślusarki okiennej, ścianki wewnętrznej - witryny i drzwi wewnętrznych 3) Roboty wykończeniowe 4) Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia 5) Przygotowanie podłoża i odmalowanie ścian pomieszczenia niecki basenowej 6) Wywózka materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko odpadów -utylizacja.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ) wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu ślusarki okiennej z aluminium w obiekcie użyteczności publicznej o wartości robót minimum 100 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością) i b) wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej o wartości robót minimum 60 000,00 zł. (brutto) udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 3 lata w kierowaniu robotami w specjalności elektrycznej. Wymieniona osoba powinna należeć do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 180 000,00 zł. 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonania nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 3) odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmniejszenie wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl pokój 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl sekretariat I p.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki: 21.04.2015 

REMONT ISTNIEJACYCH KORTÓW TENISOWYCH NR 1 i NR 2 przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 91162 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6785758.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ISTNIEJACYCH KORTÓW TENISOWYCH NR 1 i NR 2 przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu istniejących kortów tenisowych w zakresie wymiany podbudowy wraz z nawierzchnią z mączki ceglanej, wykonaniu instalacji drenażowej i odwadniającej, wymianie istniejącego cokołu ogrodzenia kortów tenisowych wraz ze słupkami oraz montażu linii wyznaczających areny kortów tenisowych nr 1 i nr 2...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 43.12.41.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wdium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kortów tenisowych ziemnych o wartości robót minimum 50 000,00 zł. (netto) każdy udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 3 lata w kierowaniu budową. Wymieniona osoba powinna należeć do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 2) odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmniejszenie wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 20.04.2015 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający  zawiadamia  o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Remont istniejących kortów tenisowych nr 1 i nr 2 przy ul. 22- Stycznia 6 w Przemyślu”

W postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty :

- oferta nr 1 : PHU „Rekro” K. Michalcewicz W. Oczko

Spółka jawna

36-062 Zaczernie

Pogwizdów Nowy 662

Oferowana kwota : 183676,76 zł brutto

- oferta nr 2 : SPORT HALLS S.C.

ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

Oferowana kwota : 265814,03zł brutto

 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żądał wniesienia wadium przez wykonawców jako zabezpieczenie składanej oferty. Wykonawca PHU „Rekro” (oferta nr 1), nie wniósł w określonym terminie wadium, w związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony z postępowania a jego ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca Sport Halls S. C. (oferta nr 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednakże cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie przetargowe.

 17.04.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

 o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,45m2 w budynku usługowym usytuowanym na terenie KS Czuwaj przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.- okres najmu 3 lata

 

Licytacja odbędzie się w dniu 05.05.2015 o godz. 11,00
w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego, usytuo­wa­nego w budynku usługowym przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj o pow. 53,45 m2 . z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 § 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  a) Adres: 22-go Stycznia 6, 37-700 Przemyśl
  b) Usytuowanie: parter budynku usługowego
  c) Powierzchnia całkowita: 53,45 m2
 2. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne podlicznik energii elektrycznej i wodomierz
 3. Lokal– może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gospodarczą np. gastronomiczną lub inną.
 4. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Najem przedmiotu najmu na okres 3 lat
 6. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do pana Czesława Malika tel. 691 966 715 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88

 § 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 390,00zł brutto
  Słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości      

 § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 390,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 10 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 05.05.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.                     Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy.
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

 § 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 03.04.2015 

 

Przemyśl: REMONT ISTNIEJACYCH KORTÓW TENISOWYCH NR 1 i NR 2 przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 47463 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ISTNIEJACYCH KORTÓW TENISOWYCH NR 1 i NR 2 przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu istniejących kortów tenisowych w zakresie wymiany podbudowy wraz z nawierzchnią z mączki ceglanej, wykonaniu instalacji drenażowej i odwadniającej, wymianie istniejącego cokołu ogrodzenia kortów tenisowych wraz ze słupkami oraz montażu linii wyznaczających areny kortów tenisowych nr 1 i nr 2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 43.12.41.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wdium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kortów tenisowych ziemnych o wartości robót minimum 50 000,00 zł. (netto) każdy udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, (tj. z należytą starannością).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczeniem zawodowym tej osoby minimum 3 lata w kierowaniu budową. Wymieniona osoba powinna należeć do właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust 2b uPzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności i w następującym zakresie: 1) z tytułu wprowadzenia rozwiązania zamiennego wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 2) odstąpienie od realizacji części robót, związanej z tym zmniejszenie wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki: 11.03.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

 o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

na dzierżawę nieruchomości-płyty lodowiska o łącznej powierzchni 1800m2 usytuowanej na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu

na okres od 01.05.2015 do 30.09.2015

Licytacja odbędzie się w dniu 27.03.2015 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości-płyty lodowiska o łącznej powierzchni 1800m2 usytuowanej na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z wynajmem gokartów i użytkowaniem płyty lodowiska jako toru do jazdy dla gokartów.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 § 2 Nieruchomość-płyta lodowiska

 1. Informacje o nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu:
  a) Adres: Sanocka, 37-700 Przemyśl
  b) Powierzchnia całkowita: 1800 m2
 2. Nieruchomość – płyta lodowiska jest w konstrukcji betonowej, we wnętrzu której zamontowana jest instalacja chłodząca płytę w okresie sezonu zimowego.
  Teren lodowiska jest oświetlony
 3. Płyta lodowiska– może być wykorzystywany przez dzierżawcę do prowadzenia działalności związanej z wynajmem gokartów i użytkowaniem płyty lodowiska jako toru do jazdy dla gokartów.
 4. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Dzierżawa na okres od 01.05.2015 do 30.09.2015r
 6. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – Paweł Jucha - tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

 § 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1750,00zł netto
  Słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych + podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje dzierżawę płyty lodowiska określonej w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości      

 § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1750,00 PLN netto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 27.03.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

 § 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za dzierżawę, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 19.02.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

 

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,45m2 w budynku usługowym usytuowanym na terenie KS Czuwaj przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.- okres najmu 3 lata

 

Licytacja odbędzie się w dniu 11.03.2015 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego, usytuo­wa­nego w budynku usługowym przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj o pow. 53,45 m2 . z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 

  § Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: 22-go Stycznia 6, 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: parter budynku usługowego
  3. Powierzchnia całkowita: 53,45 m2
 2. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne podlicznik energii elektrycznej i wodomierz
 3. Lokal– może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gospodarczą np. gastronomiczną.
 4. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Najem przedmiotu najmu na okres 3 lat
 6. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do pana Czesława Malika tel. 691 966 715 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.                                                                     Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88

 § 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 450,00zł brutto
  Słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości      

 § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 450,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 10 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 11.03.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.                     Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy.
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

 § 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

 

 

Załączniki:

 

 


 18.02.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

 

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 10 lat

położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 06.03.2015o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową) usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.      Najem nie obejmuje ruchomości (załącznik nr 2), będących na wyposażeniu lokalu.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 § 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  3. Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
  4. zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Ruchomość - wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji, stanowi załącznik nr 2.
  Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).
  W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.  
 7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu. Dotyczy Najemców którzy w wynajmowanym lokalu będą prowadzić działalność gastronomiczną.
 8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 9. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 10. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 11. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 5, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 12. Najem przedmiotu najmu od dnia 01.04.2015.
 13. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88

 § 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 4100,00zł brutto
  Słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia – bez ruchomości-wyposażenia lokalu określonego w § 2 ust. 6.

  § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 4100,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

  § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 06.03.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl

  (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 1. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.
 4. Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.

  § 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:


 29.01.2015 

Zawiadomienie o wyborze oferty

          Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówienu” p.n. Dostawa paliwa, olejów i smarów w roku 2015, dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych złożono następujące oferty :

- oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

Jasińskiego 9

37-700 Przemyśl

Cena : brutto  80821,46 zł

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą oraz że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj. 100.

 27.01.2015 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami. – Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na dostawę artykułów spożywczych w roku 2015 w następujących częściach:

 

Część 1 – napoje bezalkoholowe

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Oferta nr 1 -Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa

Cena: 22292,20 zł brutto

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

 

Część 2 mięso, produkty mięsne wędliny

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Oferta nr 1: Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin

H.W. Szczepanik Sp.J. ul. Jasińskiego 56 Przemyśl

Cena: 63892,61zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, złożono następujące oferty:

Oferta nr 2: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek

Widna Gora ul. Rożwienicka 15 37-500 Jarosław

Oferta złożona przez ZPM „Szarek” z Jarosławia, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów) i na podstawie art. 89 ust. 1    pkt 2 została odrzucona

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

 

Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą złożył wykonawca:

Oferta nr 4 ; Hurt Detal Owoce Aneta Bik

Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl

Cena: 14384,70 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1: F.U.P.H. „Wojtex”

W.Strzałkowski

Hurtownia Owoców i Warzyw

Ul. Batorego 26 ,37-700 Przemyśl

Cena: 16442,03 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 87 punktów

 

Oferta nr 2: FHU „Kerim-Stanmirpol” Hurtowa Sprzedaż Owoców i Warzyw

Mirosław Świecarz

ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl

Cena: 15060,01zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 95 punktów

 

Oferta nr 3: Hurtownia Owoców i Warzyw

Mroczka Jerzy

Ul. Batorego 26, 37-700 Przemyśl  

Cena: 14435,50 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskał 99 punktów

 

Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk

ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl

Cena: 51259,78zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

Część 5 - wódki, wina, piwo

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Oferta nr 1: Grupa Żywiec S.A.

Oddział Lublin

Ul. Mełgiewska 30 B. 20-234 Lublin

Cena; 46671,26 zł brutto

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

 

Część 6 Dostawa pieczywa

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Oferta nr 1: Piekarnia i Wytwórnia Makaronu „LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna

Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl

Cena: 10018,27 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części nr 6, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 7 mrożonki, ryby

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Oferta nr 1: Hurtownia WIDAN „Eksport-Import”

ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

Cena: 14504,09 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części nr 7, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 8 Dostawa jaj

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Oferta nr 1: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

Cena: 7062,00zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę - 100 pkt.  
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 2: Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz

Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl

Cena: 7560,00zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 93 punktów

Uwaga dotycząca części nr 1, nr 4, nr 5:

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła także oferta dotycząca części nr 1, nr 4, nr 5, złożona przez:

F.H.C. Sp. Komandytowa

ul. Żwirki i Wigury, 38-400 Krosno

Ul. Czarnieckiego 7, 37-700 Przemyśl

Sklep nr 23

Złożona oferta, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów, brak formalnej oferty cenowej złożonej na formularzu ofertowym załączonym do zapytania zamawiającego) brak oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp brak oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, brak aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta została odrzucona. Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 4, wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia (wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu).

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.
 22.01.2015 

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

 

o przetargu ustnym, nieograniczonym - licytacji,

na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 53,45m2 w budynku usługowym usytuowanym na terenie KS Czuwaj przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu.- okres najmu 3 lata

 

Licytacja odbędzie się w dniu 06.02.2015 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

  §1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego, usytuo­wa­nego w budynku usługowym przy ul. 22-go Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj o pow. 53,45 m2 . z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 § Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: 22-go Stycznia 6, 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: parter budynku usługowego
  3. Powierzchnia całkowita: 53,45 m2
 2. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne podlicznik energii elektrycznej i wodomierz
 3. Lokal– może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gospodarczą np. gastronomiczną.
 4. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Najem przedmiotu najmu na okres 3 lat
 6. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do pana Czesława Malika tel. 691 966 715 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu – teren KS Czuwaj w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88

 § 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 500,00zł brutto
  Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości      

 § 4 Przetarg ustny nieograniczony - licytacja

Warunki szczegółowe przetargu - licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium - najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń - najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 500,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 10 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 06.02.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

 § 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 

 


 19.01.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30,

37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758,

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, dostawy paliwa, olejów i smarów w orientacyjnych ilościach, określonych w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, przez okres od 01.02.2015r do 31.01.2016r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3, 09.21.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania paliwa do zbiornika naziemnego zamawiającego. - Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł tankować swoje pojazdy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie : 1 ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN. Zmiany cen zostaną ujęte w aneksie sporządzonym po negocjacji stron 2 Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego 3. Całkowita wartość umowy (§ 2 pkt 4)może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych zamówień przez Zamawiającego 4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zamówień uzupełniających lub zamówień w zakresie artykułów nieprzewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- pokój nr 04 parter...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl.- sekretariat Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki :

 1. SIWZ + załączniki

 POSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl