Szukasz pracy! Chcesz zostać Ratownikiem Wodnym! Zgłoś się do Nas! Pomożemy Ci zdobyć potrzebne kwalifikacje!

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
RATOWNIK WODNY

I. Wymagania niezbędne:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub uprawnienia ratownika wodnego.
 2. Aktualne zaświadczenie KPP.
 3. Aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym( patenty, kursy instruktorskie itp.);

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Odporność na stres.
 3. Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 4. Dyspozycyjność.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Dbałość o bezpieczeństwo osób znajdujących się w hali basenowej.
 2. Dbałość o stanowisko pracy.
 3. Kontakt z klientami pływalni.
 4. Prowadzenie dokumentacji ratowniczej.

IV. Warunki pracy:

 1. Praca na pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, od poniedziałku do niedzieli, (wg grafiku pracy)
 2. Umowa o pracę w równoważnym systemie czasu pracy z dobowym wymiarem czasu pracy do 12 godzin lub umowa cywilno-prawna
 3. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 4. Praca w młodym i dynamicznym zespole.
 5. Zmianowy, elastyczny system pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w cz. I pkt.1, 2, 3.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
  (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

  Ważne!!!
  Istnieje Istnieje możliwość sfinansowania uprawnień ratowniczych dla osób, które podejmą u nas pracę.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod adresem ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl  w godz. 7:00 – 15:00 lub na e-mail  sekretariat@posir.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16 300 02 71

POWRÓT